Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 50.000 członków. Jego założycielem był w roku 1928 Ignacy Solarz - pedagog, twórca Uniwersytetów Ludowych. Obecnym prezesem Związku jest Artur Ławniczak. Od 1996 roku Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich.

Struktura

Członkowie zrzeszeni są w kołach wiejskich, szkolnych oraz akademickich. Praca kół wspierana i koordynowana jest przez Zarządy Gminne, Wojewódzkie i Regionalne oraz Zarząd Krajowy. Stowarzyszenie jest organizacją jednolitą, jednak wojewódzka organizacja może nosić nazwę własną np. ZMW-"Wici". Zarząd Gminny może nosić nazwę własną "Rodło", a koło w tej gminnej organizacji może nazywać się ZMW "Znicz". Jest to wyraz dążeń działaczy ZMW do zachowania odrębności programowych, podkreślenia różnorodności regionalnej, oraz manifestowania autonomii organizacyjnej. Władze centralne Związku decydują o kształtowaniu ideologii Związku, określaniu głównych obszarów aktywności i strategicznych celów do jakich zmierzają działania ZMW, konstruowaniu składów osobowych władz związku i kontroli wewnątrzorganizacyjnej. Funkcję we władzach można sprawować między 12-35 rokiem życia.

Cele Związku

Związek_Młodzieży_Wiejskiej -
Zgodnie z § 3 statutu
 • umacnianie Rzeczypospolitej Polskiej jej suwerenności i praworządności,
 • współdziałanie w tworzeniu państwa polskiego
 • wychowywanie młodzieży w poczuciu pokoju, wolności, tolerancji, sprawiedliwości i poszanowania prawa
 • realizacja interesów młodzieży wiejskiej
 • rozwój cywilizacyjny, kulturowy i materialny wsi polskiej oraz tworzenie nowoczesnego rolnictwa
 • pomoc w urzeczywistnianiu aspiracji młodzieży wiejskiej w zakresie naukowo-technicznym, oświatowym, oświatowo-wychowawczym, kulturalnym, kultury fizycznej i sportu
 • propagowanie rozwoju kultury wiejskiej w wymiarze ogólnopolskim, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów
 • upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej, doradztwa rolniczego, wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę
 • ochrona środowiska i zasobów naturalnych
 • działalność dobroczynną i charytatywno-opiekuńczą
 • wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na wsi
 • budowa i wspieranie systemu kształcenia zawodowego młodzieży wiejskiej, w tym zmiany kwalifikacji zawodowych
 • podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej

Sztandar ZMW

Awers sztandaru ZMW - przedni płat: jest zielony, pośrodku znajduje się znak ZMW i napis Związek Młodzieży Wiejskiej oraz nazwa instancji. Rewers - odwrotny płat sztandaru ZMW: jest czerwony, pośrodku biały orzeł i napis "Razem młodzi przyjaciele". Wykończenie brzegów sztandaru stanowią żółte frędzle, zwieńczenie drzewca stanowi stylizowany kłos.

Odznaczenia nadawane przez ZMW

 • odznaczenie im. Ignacego Solarza (najwyższe odznaczenie Związku)
 • odznaczenie "za zasługi dla ZMW"
 • odznaki honorowe: złota i srebrna

Hymn Związku

Tytuł: "Do niebieskich pował" Autor: Stanisław Młodożeniec
Do niebieskich pował, od grud czarnej ziemi,

Już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni....

Na sztandarze naszym skrzy się piękno świata.

Wyszedł swymi kolorami chłopskie dusze bratać.


Linki zewnętrzne

Strona oficjalna Związku Młodzieży Wiejskiej
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.