Indeks:

Indeks

   #Ć|Ć 
- #Zobacz też|Zobacz też


Zagadnienia

A

aberracja chromosomowa - abiogeneza - abioseston - abiotyczność - abisal - abisobental - abisobiont - ablaktacja - ablastyny - aborcja - absorbancja - absorpcja - abzymy - acetabularia - acetylo-CoA - acetylocholina - achatina - acydobiont - acydofil - acydotrofizm - acylo-CoA - adaks - adaptacja - adaptor - adaptyny - addycja - adelfofagia - adelfogamia - adelfopasożytnistwo - adenina - adenowirusy - adenozyna - adenozyno-5'-difosforan - adenozyno-5'-trifosforan - ADH - adhezja - adhezyny - adiantum - adipogastria - adipohemocyty - adkrustacja - adoleskaria - ADP - adrenalina - adrenodoksyna - adrenokortykotropina - adresyna - adsorpcja - adsorpcja wirusów - aeracja - aerobionty - aerobioza - aerob - aerofit - aeropalinologia - aeroplankton - aerotaksja - aerotropizm - aerozol - afagia - afazja - afelandra - aflatotoksykoza - aflatoksyna - aftowirus - agameta - agaroza - Agencja Ochrony Środowiska - ageotropizm - aglutynacja - aglutynina - aglutynogen - agranulocyt - agregacja - agregat - agresja - agresywność pasożyta - agriofit - agrobiologia - agrobotanika - agrocenoza - agroekologia - agroekologia - agronomia - agrofizyka - agryna - aheliotropizm - AIDS - akantocefaloza - akantofiza - akantor - akceleracja - akineta - akinetozygota - akineza - akinezja - aklimatyzacja - akson - aktomiozyna - aktyna - aktywny transport jonów - aktywator - aldosteron - alergia - allel - allele wielokrotne - allpatryczność - allopoliploid - allotransplantacja - aminokwas - aminokwasy egzogenne - aminokwasy endogenne - aminokwasy niezbędne - amoniak - amorficzność - amplifikacja - amylaza - anabolizm - analiza długości fragmentów restrykcyjnych - anatomia - angiogeneza - anonimowy segment DNA - antropopresja - antybiotyk - antygen - antykodon - antyport - antyrównoległe nici DNA - aparat Golgiego - apoenzym - apoptoza - archaebacteria - Archea - aromorfoza - ATP - auksotrofia - autosom - autotomia - autotransplantacja
   

B

bakteria - bakteriofag - barwienie metodą Grama - barwienie metodą Ziehla-Neelsena - białka głównego układu zgodności tkankowej - białka HLA - białka konserwowane ewolucyjnie - białka MHC - białka odpornościowe - białka receptorowe - białko błonowe - białko integralne - białko niehistonowe - białko opiekuńcze - białko peryferyczne - białko powierzchniowe - białko proste - białko PrP - białko strukturalne - białko transbłonowe - białko transportowe - białko złożone - białko - biocenoza - biochemia - biofilm - biofizyka - biogeografia - bioinformatyka - biologia komórki - biologia molekularna - biom - biomechanika - bioróżnorodność - biosfera - biosynteza białka - biotechnologia - biotyp - blotting DNA - blotting genomowy - błona biologiczna - błona jądrowa - błona komórkowa - błona mitochondrialna - błona plazmatyczna - botanika
   

C

cAMP - cDNA - cefalizacja - celuloza - centriola - centromer - centrosom - cewka Malpighiego - chityna - chlorofil - chloroplast - cholesterol - choroby genetyczne - chromatyda - chromatyna płciowa - chromatyna - chromonema - chromoproteiny - chromosom - chromosom akrocentryczny - chromosom bakteryjny - chromosom homologiczny - chromosom metacentryczny - chromosom płciowy - chromosom submetacentryczny - chromosome walking - ciałka wtrętowe - ciałko Barra - ciśnienie osmotyczne - crossing-over - cykl kwasu cytrynowego - cykl lizogenny - cytochrom c - cytochrom - cytochrom b5 - cytochrom P450 - cytokina - cytoplazma - cytoszkielet - cytozyna - czas podwojenia - część kodująca genu - czynnik kancerogenny - czynnik mitogenny - czynnik mutagenny - czynnik transkrypcyjny - czynnik wzrostowy
   

D

defosforylacja - dehydrogenaza - dehydrogenaza alkoholowa - delecja - denaturacja białka - denaturacja DNA - dendrogram - dendrologia - dendrymer - deoksyrybonukleotyd - deoksyryboza - detoksykacja - dimer tymidynowy - diplobiont - diploidalny - diplont - długie odwrócone powtórzenia końcowe - DNA - DNA mitochondrialny - dobór osobniczy - domena białka - dopełniacz - drobnoustrój - drugie prawo Mendla - duplikacja - dyfuzja gazów przez błony biologiczne - dyfuzja ułatwiona - dyfuzja - dymorfizm - dziedziczenie mendlowskie
   

E

edafon - egzon - eikozanoidy - ekologia - ekoton - ekson - ekspresja genu - elektroforeza - embrion - endemia - endocytoza - endokannabinoid - endomembrane system - endorfina - endotoksyna - energia aktywacji - enhancer - enzym - enzym restrykcyjny - enzymy trawienne przewodu pokarmowego - epitop - erytrocyt - eubacteria - euchromatyna - eukariont - eukaryota - ewolucja
   

F

FAD - FADH2 - fag - fagocytoza - fagosom - faza G0 - faza G1 - faza G2 - faza M - faza S - fenotyp - fibroblast - filogeneza - fizjologia roślin - fizjologia - flawonoidy - flawoproteina - fosfolipid - fosforylacja oksydacyjna - fosforylacja substratowa - fosforylacja - fotobiologia - fotosynteza - fototropizm
   

G

gameta - gatunek - gen - genetic regulation - genetyczny odcisk palca - genetyka molekularna - genetyka - genofor - genom - genotyp - geny supresorowe nowotworów - glikogen - glikoliza - glikoproteina - glikozylacja - glony - gładka siateczka śródplazmatyczna - głowotułów - gonopodium - grupa prostetyczna - grzebienie mitochondrialne - grzyby - guanina
   

H

haplobiont - haploidalny - haplont - hapten - helikaza - helisa alfa - hem - hemoglobina - heterochromatyna - heterozygota - hiperplazja - histon rdzeniowy - histon - histony - HIV - HLA - holoenzym - homozygota - hormon - hormony steroidowe - hybrydyzacja northern - hybrydyzacja Southerna - hybrydyzacja western - hybrydyzacja - hydroliza
   

I

immune cell - immunogen - immunoglobulina - immunologia - immunoterapia - imprinting - informacja genetyczna - informacyjny RNA - inhibicja kompetycyjna - inhibicja niekompetycyjna - inhibitor - insercja - interfaza - interferon - interleukina - intron - inwersja
   

J

jąderko - jądro komórkowe - jednostka transkrypcyjna - jelito - jelito cienkie - jelito grube - jelito proste - jelito ślepe
   

K

kał - kanał błonowy - kapsomer - kapsyd - kariolimfa - karoten - karotenoid - katabolizm - kataliza - katalizator - kątnica - kinaza białkowa - kinetochor - kinezjologia - kloaka - klon - klonowanie molekularne - klonowanie - kod genetyczny - kodon nonsensowny - kodon start - kodon stop - kodon - koenzym A - koenzym Q - koenzym - kolonia - komórka jajowa - komórka krwi - komórka macierzysta - komórka nowotworowa - komórka organizmów żywych - komórka płciowa - komórka plazmatyczna - komórka pnia - komórka prokariotyczna - komórka roślinna - komórka rozrodcza - komórka somatyczna - komórka zwierzęca - kompleks enzym-substrat - kompleks replikacyjny - kompleks rybonukleoproteinowy - komplementarność zasad - konformacja białka - koniec 3' - koniec 5' - koniec C - koniec N - koniugacja - konwersja genów - kopulacja - kora mózgowa - kość - kroczenie po genomie - królestwo - krzywa wzrostu - ksantofil - ksenobiotyk - ksenotransplantacja - kultura bakterii - kwas adenozynodifosforowy - kwas adenozynotrifosforowy - kwas arachidonowy - kwas deoksyrybonukleinowy - kwas nukleinowy - kwas rybonukleinowy - kwasy tłuszczowe - kwasy żółciowe
   

L

leukotrien - ligand - ligaza DNA - ligaza - ligninoceluloza - limfocyt B - limfocyt NK - limfocyt T - limfocyt - limfocyty B - limfocyty T - limfocyty - lionizacja - lipidy - liposom - liza - lizat komórkowy - lizosom - lizozym - locus
   

Ł

łańcuch boczny aminokwasu - łańcuch oddechowy - łańcuch polinukleotydowy - łańcuch polipeptydowy - łąńcuch przekazu elektronów - łańcuchowa reakcja polimerazy - łącznikowy DNA
   

M

macierz jądrowa - macierz mitochondrialna - macierz pozakomórkowa - makrocząsteczka - makrofag - mapa genetyczna - mapa molekularna - materiał biologiczny - materiał genetyczny - matryca - mejoza - metabolizm - metafaza - metaplazja - metody naukowe - metylacja DNA - mezoderma - mezofil - mezofit - mezokarp - mezosom - miazga - micella - miejsce aktywne enzymu - miejsce startu replikacji - mielina - mieszaniec - mieszek - mieszek włosowy - mięczak - międzywęźle - miękisz - mięsień - mięsożerność - mięśnie szkieletowe - mięśnie somatyczne - mięśnie wiseralne - mikologia - mikoryza - mikrobiologia - mikroelement - mikrofilament - mikroklimat - mikrokosmek - mikronulkeus - mikrosiedlisko - mikroskop - mikrosom - mikrospora - mikrosporangium - mikrosporofil - mikrotom - mikrotubula - miksobakteria - mimikra - mimikra müllerowska - miocyt - miodnik - miofibryla - miotom - miozyna - mitochondrium - mitoza - młoteczek - mocz - mocz pierwotny - mocznik - moczowód - modyfikacja potranskrypcyjna - modyfikacja potranslacyjna - monocyt - monosacharyd - morfogeneza - morfologia - morszczyn - mostek - monosomia - monooksygenaza - morfogeneza - mostek dwusiarczkowy - mózg - móżdżek - mRNA - mRNA - mszaki - mtDNA - muszka owocowa - muszlowiec - mutacja chromosomowa - mutacja genomowa - mutacja genowa - mutacja punktowa - mutacja - mutant - mutualizm - mykologia
   

N

NAD+ - NADH - NADP+ - NADPH - narząd Jacobsona - negatywny czynnik transkrypcyjny - neuron - neuroprzekaźnik - neurotransmiter - nić opóźniona - nić polinukleotydowa - nić wiodąca - nogogłaszczki - nowotwór - nukleoid - nukleoplazma - nukleoproteina - nukleosom - nukleotyd
   

O

obszar kodujący - odbytnica - oddychanie komórkowe - odporność nieswoista - odporność swoista - odporność - odpowiedź komórkowa - odwrotna transkrypcja - odwrotna transkryptaza - oko ciemieniowe - oksydaza cytochromowa - oktamer histonowy - onkogen wirusowy - onkogen - ontogeneza - oocyt - operator - opsonizacja - organelle komórkowe - organellum - organizator jąderka - organizm transgeniczny - organizm - organizmy transgeniczne - osmoza - osobnik
   

P

paleontologia - paleozoologia - pamięć immunologiczna - para homologiczna - para komplementarna - para zasad - parazytologia - patogen - PCR - peptyd - peptydoglikan - peroksysom - pęcherzyk apoptotyczny - pierścienice - pierwsze prawo Mendla - piętnowanie genomowe - pinocytoza - plazmid - plazmoliza - plemnik - płyn ustrojowy - płyn zewnątrzkomórkowy - podwójna helisa - polimeraza DNA - polimeraza RNA - polimery - polimorfizm - polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych - polinukleotyd - polipeptyd - poliploidia - polisacharyd - pompa sodowo-potasowa - populacja - potencjał oksydoredukcyjny - pozytywny czynnik transkrypcyjny - pre-mRNA - primaza - primer - prion - proenzym - profag - prokariont - prokaryota - promoter - promotor - prostacyklina - prostaglandyna - proteaza - proteoliza - proteosom - protoonkogen - prototrofia - przeciwciało - przekaźnik peptydowy - przemiana materii - przestrzeń międzybłonowa - przystosowanie - pseudogen - punkt restrykcyjny - puryna
   

R

radiacja adaptacyjna - radiobiologia - rak - ramka odczytu - reakcja egzoergiczna - reakcja endoergiczna - receptor powierzchniowy - receptor - reduktaza - regulacja transkrypcji - rekombinacja - relikt - relikt ewolucyjny - relikt filogenetyczny - relikt glacjalny - relikt kserotermiczny - replikacja DNA - replikacja semikonserwatywna - replikacja - represor - restriction enzyme - restryktaza - retikulum endoplazmatyczne - retrotranspozon - retrowirus - retrowirusy - RFLP - RNA - rodzaj - roślina - rozmnażanie - rozmnażanie bezpłciowe - rozmnażanie płciowe - rRNA - rybonukleotyd - rybosom - rybosomowy RNA - ryboza
   

S

sekwencja aminokwasów - sekwencja nukleotydów - sekwencja regulatorowa genu - sekwencja sygnałowa - sekwencjonowanie DNA - sekwencjonowanie - selekcja krewniacza - silencer - składanie genu - składanie RNA - skwalen - sonda - Southern blot - specyficzność enzymu - splicing - stała Michaelisa - struktura pierwszorzędowa białka - struktura drugorzędowa białka - struktura trzeciorzędowa białka - substrat - symbioza - symport - synantropizacja - syntaza ATP - szczepionka - szorstka siateczka środplazmatyczna
   

T

takson - taksonomia - tarło - telomer teoria komórkowa - terapia genowa - terminator - termogenina - test ELISA - test immunofluorescencyjny - tkanka - tityna - TNF - tonoplast - topnienie DNA - transdukcja - transfekcja - transformacja DNA - transformacja nowotworowa - transgen - transgeneza - transgenizacja - transkrypcja - translacja - translokacja - transplantologia - transport aktywny - transporter - transportujące RNA - transpozon - transwersja - tranzycja - trisomia - tRNA - tropizm - tubulina - tymina
   

U

ubichinon - ubikwityna - ucho - szkielet - układ odpornościowy - układ przywspółczulny - układ współczulny - ultrastruktura - uracyl - URAT1
   

V

VNTR
   

W

wakuola - wektor - wektor ekspresyjny - wektor wahadłowy - Western Blot - wiązanie N-glikozydowe - wiązanie O-glikozydowe - wiązanie peptydowe - wiązanie peptydowe - wiązanie wodorowe - wiązanie wysokoenergetyczne - wirion - wirowanie - wirowanie frakcjonujące - większa podjednostka rybosomu - wirulencja - wirus - wirusologia - wirusy DNA - wirusy RNA - witaminy - wolne rodniki - wrzeciono kariokinetyczne - wstawka - wydalanie
   

Z

zarodek - zarodnik - zasada azotowa - zgodność antygenowa - zoologia - zrekombinowany DNA - zwierzę - zwierzęta - zygota
   

Ż

życie - żywiciel
   
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.