Prezydent_RP -
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest zgodnie z Konstytucją jest:
 • najwyższym przedstawicielem polskich władz
 • gwarantem ciągłości władzy państwowej
 • najwyższym organem państwa w zakresie władzy wykonawczej.
Prezydent:
 • podpisuje ustawy uchwalone przez Sejm i Senat, ma prawo skierowania ich do Trybunału Konstytucyjnego lub z powrotem do Sejmu (tzw. weto, wtedy ustawa musi być ponownie uchwalona większością 3/5 głosów)
 • ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
 • mianuje i odwołuje ambasadorów i innych przedstawicieli Polski w innych państwach oraz orgranizacjach międzynarodowych
 • przyjmuje listy uwierzytelniające przedstawicieli innych państw i organizacji międzynarodowych a także odwołuje ich
 • jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.
 • w czasie wojny na wniosek Prezesa Rady Ministrów mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych oraz odwołuje go.
 • nadaje stopnie wojskowe (na wniosek ministra obrony narodowej)
 • nadaje tytuły naukowe profesora oraz profesora sztuki (na wniosek Centralnej Rady do spraw Stopni i Tytułów Naukowych).
 • nadaje obywatelstwo polskie.
 • stosuje prawo łaski.
 • wydaje rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia, choć niektóre wymagają kontrasygnaty premiera.
 • ma prawo zwołania Rady Gabinetowej.
 • może zwracać się z orędziem do Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego.
Od roku 1995 prezydentem RP jest Aleksander Kwaśniewski. Wybrany na drugą kadencję w 2000 roku.
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został przywrócony w 1989 roku, jako skutek porozumień Okrągłego Stołu. Ponieważ ówczesna oficjalna nazwa państwa brzmiała: Polska Rzeczpospolita Ludowa, wybrano jedynego w historii prezydenta PRL.
Linki zewnętrzne: Strona Prezydenta RP
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.