Porozumienie Zielonogórskie to nieformalne porozumienie lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i specjalistyki ambulatoryjnej z ośmiu województw (lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego), którzy sprzeciwili się jesienią 2003 roku warunkom kontraktów na świadczenie usług zdrowotnych zaproponowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Celem Porozumienia jest obronę interesów świadczeniodawców i ich pacjentów wobec Narodowego Funduszu Zdrowia. Powstanie tego stowarzyszenia lekarzy, a ogólniej świadczeniodawców, było reakcją na monopolistyczną pozycję Narodowego Funduszu Zdrowia (wcześniej Kas Chorych), w negocjacjach warunków kontraktów, przede wszystkim warunków finansowych.
Nie zgadzano się m.in. na obowiązek świadczenia nocnej pomocy medycznej i pokrywania kosztów transportu pacjenta do szpitala. Lekarze odmówili podpisania umów i 1 stycznia 2004 zamknęli swoje gabinety i przychodnie (najwięcej w województwach śląskim i wielkopolskim). 6 stycznia 2004 roku, po 40 godzinach negocjacji minister zdrowia Leszek Sikorski, podpisał z porozumieniem ugodę, gwarantującą m.in. korzystne dla lekarzy warunki finansowe kontraktów. Przez następne miesiące porozumienie kilkakrotnie groziło protestem, wymuszając realizację kolejnych punktów ugody.
Już po zawiązaniu porozumienia przystąpili do niego niektórzy przedstawiciele innych województw. W 2004 r. liderzy porozumienia Zielonogórskiego postanowili przekształcić swój ruch w Ogólnopolską Federację Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" z siedzibą w Zielonej Górze.

Treść porozumienia

Porozumienie Zielonogórskie

zawarte w dniu 2 sierpnia 2003 r w Zielonej Górze
pomiędzy
Przedstawicielami Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej województw lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego , opolskiego i śląskiego o wzajemnym i solidarnym działaniu w imieniu Świadczeniodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Niżej podpisani reprezentanci świadczeniodawców zobowiązują się działać wspólnie i we wzajemnym porozumieniu wobec przedstawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zasad ujednoliconego kontraktowania świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na rok 2004 i lata następne.
Reprezentanci lekarzy w/w województw będąc członkami poszczególnych Okręgowych Izb Lekarskich podkreślają prawo do wypowiadania się , wyrażania opinii oraz formułowania stanowiska, jakie powinni zająć lekarze zamierzający przystąpić do postępowania konkursowego na warunkach ujednoliconych zasad przedstawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów warunków umowy.
Celem naszego porozumienia jest koordynacja wspólnych działań w zakresie :
  • 1 ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta
  • 2 tworzeniu zapisów Umowy kontraktowej
  • 3 zasad jej finansowania w należnej wysokości
  • 4 obrony wysokości realnych nakładów na świadczenia POZ
  • 5 wspólnej reprezentacji wszystkich świadczeniodawców POZ wobec Narodowego Funduszu Zdrowia,
dopuszczając możliwość solidarnego niepodpisywania umów kontraktowych na rok 2004 przez wszystkich świadczeniodawców pasa zachodniego i południowego Polski
  • 6 eliminacji zapisów Umów destabilizujących prawidłowe funkcjonowanie POZ
  • 7 umocowanie w Umowach zapisów gwarantujących możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji
zawodowych
  • 8 stworzenia i upowszechniania zasad solidaryzmu panregionalnego w myśl zasady "jeden za
wszystkich - wszyscy za jednego"
Sygnatariusze:
Prezes Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Zabrzu - dr n med. Mariusz Kazimierz Wójtowicz
Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opolszczyzny - lek. med. Krystian Adamik
Wiceprezes Stowarzyszenia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej Opolszczyzny, Wiceprezes Oddziału Opolskiego Wojewódzkiego KLRwP - lek. med. Adam Tomczyk
Prezes Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP, Wiceprezes Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych Pracodawców- lek. med. Elżbieta Protasiewicz
Prezes Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP -lek. med. Bozena Janicka
Wiceprezes Wielkopolskiego Wojewódzkiego Oddziału KLRwP, Prezes Poznańskiego Oddziału KLRwP, Wiceprezes Wielkopolskiego Związku Pracodawców NZOZ - lek. med. Violetta Fiedler-Łopusiewicz
Prezes Lubuskiego Wojewódzkiego Oddziału KLRwP- lek. med. Robert Sapa
Wiceprezes Zespołu Negocjacyjnego Województwa Lubuskiego - lek. med. Elżbieta Tomiak
Wiceprezes Oddziału Lubuskiego Wojewódzkiego KLRwP, Zespół Negocjacyjny- lek. med. Janusz Tylewicz
Prezes Gorzowskiego Oddziału KLRwP, Zespół Negocjacyjny Województwa Lubuskiego - lek. med. Krystyna Sławińska

Linki zewnętrzne

Strona WWW Porozumienia Zielonogórskiego
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.