Kąt (lub kąt płaski) - każda z dwóch części płaszczyzny ograniczonych dwiema półprostymi o wspólnym początku (zwanym wierzchołkiem kąta) wraz z tymi półprostymi (zwanymi ramionami kąta). Jednostkami miary kątów są radian [1] i stopień [2]. Dwa kąty płaskie o tej samej mierze są kątami przystającymi.
W rozważaniach należy zawsze jasno zaznaczyć, o który z kątów chodzi. Wyjąwszy przypadek, gdy ramiona kąta uzupełniają się do prostej (oba kąty są wtedy półpełne), jeden z tych kątów jest zawsze wypukły, a drugi wklęsły.
Kąty:
 • przyległe - dwa kąty posiadające jedno ramię wspólne, których pozostałe ramiona dopełniają się do prostej.
  • Wynika stąd, że kąt wklęsły nie ma kąta przyległego.
 • wierzchołkowe - dwa kąty o wspólnym wierzchołku, takie, że przedłużenia ramion jednego kąta są ramionami drugiego. Kąty wierzchołkowe są równe. Zawsze w skutek przecięcia się dwóch prostych powstają dwie pary kątów wierzchołkowych. Kąty wierzchołkowe są zawsze kątami wypukłymi.
Kąt:
 • zerowy - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy jednej z nich. Miara kąta zerowego jest równa 0 rad=0°.
 • ostry - kąt o mierze większej od 0 rad=0°, lecz mniejszej od π/2 rad=90°.
 • prosty - kąt równy swojemu kątowi przyległemu. Miara kąta prostego wynosi π/2 rad=90°.
 • rozwarty - kąt o mierze większej od π/2 rad=90°, lecz mniejszej od π rad=180°.
 • półpełny - każdy z dwu kątów utworzonych przez dwie półproste uzupełniające się do prostej. Miara kąta półpełnego wynosi π rad=180°.
 • pełny - kąt utworzony przez dwie półproste pokrywające się i równy całej płaszczyźnie. Miara kąta pełnego wynosi 2π rad=360°.
 • wypukły - kąt, który jest figurą wypukłą. Miara takiego kąta jest mniejsza niż π rad=180°.
 • wklęsły - kąt, który nie jest figurą wypukłą. Miara takiego kąta jest większa niż π rad=180°, lecz mniejsza niż 2π rad=360°.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.