A

Abba - Acedia - Adam i Ewa - Adhortacja - Adiafora - Adopcjonizm - Adoracja - Adwent - Adwentyści - Afrochrześcijaństwo - Aftartodokeci - Aftartodoketyzm - Agape - Agrafa - Akafistnik - Akathistos - Akatyst - Akatyst ku czci Bogurodzicy - Akemeci - Akolita - Alba - Albigensi - Alegoria - Alleluja - Ambona - Amen - Amerykanizm - Anabaptyści - Anachoreci - Anatema - Anawim - Angelologia - Anglikanizm - Anglokatolicyzm - Anhipostazja - Anihilacjonizm - Anioł - Anioł Stróż - Anomejczycy - Anomoios - Antychryst - Antydoron - Antyfona - Antyklerykalizm - Antymenzjum - Antynomizm - Antytrynitaryzm - Apokalipsa - Apokatastaza - Apokryf - Apolinaryści - Apologeci - Apologetyka - Apostazja - Apostolicy - Apostoł - Apostolskie wyznanie wiary - Apropriacja - Archanioł - Archidiakon - Archimandryta - Arcybiskup - Argumenty na istnienie Boga - Arianizm - Arka Przymierza - Arminianizm - Arystotelizm - Asceza - Atanazjańskie wyznanie wiary - Athos - Augsburskie wyznanie wiary - Augustynianizm - Autokefalia - Autonomia
   

B

Bałwochwalstwo - Baptyści - Baranek Boży - Bazylika mniejsza - Bazylika większa - Beatyfikacja - Beraka - Berith - Biblia - Bierzmowanie - Binitarianizm - Biskup - Bluźnierstwo - Błogosławieństwa - Błogosławieństwo eucharystyczne - Błogosławiony - Bogomili - Bogomilizm - Bojaźń Boża - Boże Ciało - Boże Narodzenie - Bóg - Bóg Ojciec - Bracia polscy - Brewiarz
   

C

Cechy Kościoła - Celebrans - Celibat - Cenobici - Ceremonia - Cerkiew - Cerkiew prawosławna - Cerkiew autokefaliczna - Cerkiew autonomiczna - Cezaropapizm - Chalcedońskie kościoły - Chaldejski kościół - Charyzmaty - Charyzmatyk - Cherubin - Cherubikon - Chór - Chrystocentryzm - Chrystofania - Chrystologia - Chrystologia funkcjonalna - Chrystus - Chrzczenie - Chrzest - Chrzest dzieci - Chrzestny - Chrześcijanie - Chrześcijanie anonimowi - Chrześcijanie malabarscy - Chrześcijanie św. Tomasza - Chrześcijaństwo - Chrześcijaństwo ewangelikalne - Chwała Boża - Ciało Chrystusa - Cnota - Cnota pokuty - Cnota wlana - Cnoty kardynalne - Cnoty teologalne - Communicatio idiomatum - Communicatio in sacris - Concursus Divinus - Corpus Iuris Canonici - Cud - Cyborium - Cyrylometodianizm - Czuwanie - Czyściec - Czystość - Czysty Poniedziałek - Czytanie
   

D

Dary Ducha Świętego - Dary pozaprzyrodzone - Dawna protestancka prawowierność - Dawny Kościół Wschodu - De Fide - Dedykacja Kościoła Church - Deizm - Dekalog - Deklaracja Dominus Iesus - Dekret o ekumenizmie - Dekret Unitatis redintegratio - Demiurg - Demonologia - Demon - Denzinger - Depozyt wiary - Determinizm - Diabeł - Diakon - Diakonat - Diakonisa - Diaspora - Didaché - Diecezja - Diofizytyzm - Dioteletyzm - Disciplina Arcani - Divinum officium - Dogmat - Dogmatyka - Doketyzm - Doksologia - Doktor Kościoła - Doktryna - Dominus Iesus - Donatyzm - Doskonałość - Drugie przyjście Chrystusa - Dualizm - Duch Święty - Duchoburcy - Duchowieństwo diecezjalne - Dusza - Dwanaście Świąt - Dyptychy - Dzieje zbawienia - Dziesięcina - Dziewicze poczęcie
   

E

Ebionici - Edessa - Egzarcha - Egzegeza - Egzemplaryzm - Egzorcyzm - Egzystencjalizm - Eklezjologia - Ekologia - Ekskomunika - Ekspiacja - Ekumenizm - Emmanuel - Encyklika - Enhipostazja - Enkratycy - Entelechia - Eparchia - Epifania - Epikleza - Episkopat - Epistoła - Eremici - Eschatologia - Eschaton - Esseńczycy - Eucharystia - Euchologion - Eulogia - Eunomianizm - Eutychianizm - Ewangelicy - Ewangelie - Ewangelie apokryficzne - Ewangelie dzieciństwa - Ewangelie synoptyczne - Ewangelizacja - Ex cathedra - Ex opere operantis - Ex Opere Operato
   

F

Faryzeusze - Febronianizm - Ferendae Sententiae - Fideizm - Fides Quaerens Intellectum - Fides Fiducialis - Filioque - Filokalia - Forum externum - Forum Internum - Fragment Muratoriego
   

G

Gallikanizm - Glosolalia - Gniew Boży - Gnostycyzm - Gnoza - Grzech - Grzech pierworodny - Grzech śmiertelny - Grzech śmiertelny i powszedni - Góra Athos
   

H

Haggada - Hagiografia - Hagios - Hallel - Hamartologia - Hebrajczycy - Herezja - Hermeneutyka - Hesed - Hesperinos - Heteronomia - Hezychazm - Hierarchia prawd - Hilemorfizm - Hiperdulia - Hipopante - Hipostaza - Historia teologii - Homiletyka - Homilia - Homoios - Humanae Vitae - Humerał - Husyci - Husytyzm
   

I

Ikonostas - Ikony - Iluminizm - Immanencja Boża - Ingres - Inkwizycja - Innowierca - Interdykt - Interkomunia - Irenizm
   

J

Jahwe - Jakobici - Jansenizm - Jehowa - Jeruzalem - Jezus Chrystus - Język liturgiczny - Józefinizm - Jurysdykcja - Jutrznia
   

K

Kadzidło - Kadzielnica - Kairos - Kalendarz gregoriański - Kalendarz liturgiczny - Kalwinizm - Kanon - Kanonik - Kanon Pisma Świętego - Kanonizacja - Kantor - Kapelan - Kapituła - Kapłan - Kapłaństwo - Kardiognozja - Kardynał - Katakumby - Katarzy - Katecheza - Katechumenat - Katechumeni - Katedra - Katolickość - Katolicyzm - Katolikos - Kazanie - Kazuistyka - Kenoza - Kielich - Klasztor - Klerykalizm - Kodeks Justyniański - Kodeks Prawa Kanonicznego - Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich - Kolegialność - Kolegiata - Kolekta - Koło hermeneutyczne - Komunia święta - Komunia święta duchowa - Koncelebra - Koncyliarność - Koncyliaryzm - Kondakion - Konferencje ogólnoprawosławne - Konferencje w Lambeth - Konklawe - Konsekracja - Konsubstancjacja - Kontemplacja - Kontrreformacja - Koptowie - Korporał - Kosmologia - Kościoły chalcedońskie - Kościoły domowe - Kościoły unickie - Kościoły wschodnie - Kościoły wschodnie katolickie - Kościół - Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - Kościół asyryjski - Kościół Bizantyńsko-Ukraiński - Kościół chaldejski - Kościół episkopalny - Kościół erytrejski - Kościół etiopski - Kościół jakobicki - Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich - Kościół katolicki obrządku koptyjskiego - Kościół katolicki obrządku syryjskiego - Kościół koptyjski - Kosciół malabarski - Kościół maronicki - Kościół melchicki - Kościół miejscowy - Kościół nestoriański - Kościół ormiański - Kościół prawosławny - Kościół rzymskokatolicki - Kościół starokatolicki - Kościół wojujący - Kościół Wschodu - Kościół wschodniosyryjski - Kościół zachodniosyryjski - Kreacjonizm - Kremacja - Krew Chrystusa - Królestwo Boże - Krypta - Krytyka biblijna - Krytyka historyczna - Krzyż - Krzyżmo - Księgi deuterokanoniczne - Kult - Kult świętych - Kuria - Kwakrowie - Kwalifikacja teologiczna - Kwietyzm - Kyrie Eleison - Kyrios
   

L

Laicyzacja - Laikat - Laksyzm - Latae sententiae - Latria - Lekcjonarz - Lektor - Lex orandi - Litania - Literatura apokaliptyczna - Literatura mądrościowa - Liturgia - Liturgia darów uprzednio konsekrowanych - Liturgia Eucharystyczna - Liturgia Godzin - Liturgia Słowa - Liturgia świętego Jana Chryzostoma - Locus Theologicus - Logos - Lucyfer - Lud Boży - Luteranizm
   

Ł

Łamanie chleba - Łaska - Łaska habitualna - Łaska skuteczna
   

M

Macedonianie - Macedonianizm - Mądrość - Malabarski kościół - Małżeństwo - Mandat - Manicheizm - Manipularz - Manna - Maranatha - Marcin Luter - Marcjonizm - Mariawityzm - Mariologia - Maronici - Maronicki kościół - Maryja - Matka Boża - Medytacja - Melchici - Melchicki kościół - Melkici - Mesjasz - Messalianie - Metanoia - Metempsychoza - Metoda teologiczna - Metody w teologii - Metodyści - Metropolia - Metropolita - Męczennik - Miejsce święte - Migne - Millenaryzm - Miłosierdzie - Misja kanoniczna - Misje Kościoła - Missa praesanctificatorum - Mistyczne Ciało Chrystusa - Modalizm - Modernizm katolicki - Modlitwa - Modlitwa błagalna - Modlitwa Eucharystyczna - Modlitwa Jezusa - Modlitwa Pańska - Modlitwa poranna - Modlitwa serca - Molinizm - Monarchianie - Monaster - Monoenergizm - Monofizytyzm - Monoteletyzm - Montaniści - Mormoni - Motu Proprio - Mówienie językami - Msza katechumenów - Msza święta - Msza wiernych - Myron
   

N

Nabożeństwa - Nadprzyrodzoność - Nadprzyrodzoność egzystencjalna - Supernatura - Nadzieja - Najdroższa Krew - Najświętsze Serce - Najświętszy Sakrament - Nałożenie rąk - Namaszczenie - Namaszczenie chorych - Naśladowanie Chrystusa - Natchnienie biblijne - Nauka społeczna Kościoła - Nawrócenie - Neochalcedonianizm - Neokatechumenat - Neopalamizm - Neoplatonizm - Neoscholastyka - Neotomizm - Nepotyzm - Nestorianizm - Nicejskie wyznanie wiary - Niebo - Niedziela - Niedziela Palmowa - Niepojętość Boga - Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - Nieszpory - Nieśmiertelność - Nominalizm - Nomokanon - Nous - Nowa prawowierność - Nowacjanie - Nowe narodzenie - Nowicjusz - Nowy Testament - Numinous
   

O

Objawienie - Obraz Boży - Obrazoburstwo - Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych - Obrzezanie - Odkupiciel - Odkupienie - Odmitologizowanie - Odnowa charyzmatyczna - Odnowa życia - Odpokutowanie - Odpusty - Odrzucenie - Officium Divinum - Ofiara - Ofiara Mszy świętej - Ofiara przebłagalna - Oikumene - Ojcowie Apostolscy - Ojcowie Kapadoccy - Ojcowie Kościoła - Ojcze nasz - Okazjonalizm - Oktoechos - Ontologizm - Opatrzność - Opór bierny - Ordynariusz - Orędzie - Ormianie - Ornat - Ortodoksja - Orygenizm - Osoby Trójcy Przenajświętszej - Ostatnia Wieczerza - Ostatnie namaszczenie - Ousia
   

P

Palamizm - Paliusz - Palka - Pan - Pantokrator - Papieska Rada do spraw Popierania Jedności Chrześcijan - Papież - Papizm - Parafia - Paraklet - Parakleza - Pareneza - Parrezja - Paruzja - Pascha - Paschał - Męka Pana Jezusa - Pasterz - Pastorał - Patena - Patriarcha - Patriarcha ekumeniczny - Patrypasjanizm - Patrologia - Patrystyka - Pelagianizm - Pentarchia - Pentateuch - Pentecostarion - Personalizm - Perychoreza chrystologiczna - Perychoreza trynitarna - Perykopa - Pesymizm - Pięćdziesiątnica - Piekło - Pielgrzymki w chrześcijaństwie - Pietyzm - Pismo Święte - Pleroma - Pneumatologia - Pobożność - Pocałunek pokoju - Pochodzenie Osób Boskich - Podniesienie - Poganie - Poligenizm - Polski Alians Ewangeliczny - Posiłek kultowy - Posłannictwo Boże - Posługiwanie Piotrowe - Poświęcenie - Potentia Iurisdictionis - Potentia Oboedientialis - Potestas Ordinis - Potępienie - Powszechniki - Prawa kościelne - Prawo kanoniczne - Prawo naturalne - Prawosławie - Prebenda - Predestynacjonizm - Preegzystencja - Prefacja - Prezbiter - Prezbiterianizm - Probabilizm - Proklamacja - Proroctwo - Prorok - Prosopon - Protestanci - Protestantyzm - Protoewangelia - Protokanoniczny - Protologia - Prozelici - Prozelityzm - Prymat - Pryscylianizm - Przebaczenie grzechów - Przebóstwienie - Przeistoczenie - Przesłanki wiary - Przeszkody małżeńskie - Przygotowanie do Bożego Narodzenia - Przymierze - Przymioty Boże - Przywilej Pawłowy - Puryfikaterz - Pseudoepigrafy - Purytanie
   

R

Rady ewangeliczne - Raj - Ratum et Consummatum - Redaktionsgeschichte - Reformacja - Reguła wiary - Rekapitulacja - Rekolekcje - Rękopisy z Qumran - Res et Sacramentum - Różaniec - Rozgrzeszenie - Rozwój wiary - Rozwój moralny - Rozwój dogmatów - Rubryka - Ruch liturgiczny - Ruch Oksfordzki - Rygoryzm - Rzeczy ostateczne
   

S

Sabelianizm - Saduceusze - Sąd Ostateczny - Sakrament - Sakrament pokuty - Sakrament święceń - Sanktuarium - Sanktuaria chrześcijańskie - Schizma - Schizma Akacjusza - Schizma Focjusza - Schizma wschodnia - Schizma zachodnia - Scholastyka - Scientia media - Sekretariat do spraw Popierania Jedności Chrześcijan - Sekularyzm - Semiarianie - Semiarianizm - Semipelagianie - Semipelagianizm - Sensus fidelium - Sensus plenior - Sentencje Ojców - Septuaginta - Sfragis - Siedem grzechów głównych - Siedem soborów powszechnych - Simul iustus et peccator - Skażenie ludzkiej natury - Składanie ofiary - Skrucha - Słowo Boże - Słowo i sakrament - Sobory laterańskie - Sobór - Sobór Bazylejski - Sobór Chalcedoński - Sobór Efeski - Sobór Florencki - Sobór Konstantynopolitański I - Sobór Konstantynopolitański II - Sobór Konstantynopolitański III - Sobór Konstantynopolitański IV - Sobór Laterański I - Sobór Laterański II - Sobór Laterański III - Sobór Laterański IV - Sobór Laterański V - Sobór Lyoński I - Sobór Lyoński II - Sobór Nicejski I - Sobór Nicejski II - Sobór powszechny - Sobór Trydencki - Sobór w Konstancji - Sobór w Vienne - Sobór Watykański I - Sobór Watykański II - Socynianizm - Sola Fides - Sola Gratia - Sola Scriptura - Soteriologia - Spirytyzm - Spór o cierpienie Boga - Spowiedź - Sprawiedliwość pierwotna - Starokatolicy - Starokatolicyzm - Starowiercy - Starożytny Kościół Wschodu - Stary Testament - Staurologia - Stolica Święta - Stuła - Stworzenie - Subdiakon - Subordynacjonizm - Suche dni - Sufragan - Sufragania - Sukcesja apostolska - Sumienie - Summa - Sutanna - Symbolika - Symonia - Syn Boży - Syn Człowieczy - Synaksarion - Synaksis - Synergizm - Synkretyzm - Synod - Synod biskupów - Synod diecezjalny - Synod in trullo - Synod Quinisextum - Synod w Sardyce - Systematyka łask - Szafarz - Szaleni dla Chrystusa - Szatan - Szekina - Szeol - Szkoła frankfurcka - Szkoła historyczno-religijna - Szkoły teologiczne
   

Ś

Śpiew gregoriański - Środa Popielcowa - Świadkowie Jehowy - Świadomość klasyczna - Światło chwały - Światowa Rada Kościołów - Święcenia - Święto Przaśników - Świętokradztwo - Świętopietrze - Świętość - Świętość Kościoła - Święty - Świętych obcowanie
   

T

Tabernakulum - Tajemnica wielkanocna - Tajemnica zła - Tchnienie - Teandryczny - Teodycea - Teofania - Teologia - Teologia afroamerykańska - Teologia aleksandryjska - Teologia antiocheńska - Teologia apofatyczna - Teologia biblijna - Teologia crucis - Teologia dialektyczna - Teologia dogmatyczna - Teologia feministyczna - Teologia fundamentalna - Teologia gloriae - Teologia Janowa - Teologia katafatyczna - Teologia kerymagmatyczna - Teologia kongregacyjna - Teologia misyjna - Teologia moralna - Teologia narracyjna - Teologia naturalna - Teologia negatywna - Teologia pastoralna - Teologia Pawłowa - Teologia piękna - Teologia polityczna - Teologia pozytywna - Teologia praktyczna - Teologia rozwoju - Teologia symboliczna - Teologia systematyczna - Teologia śmierci Boga - Teologia transcendentalna - Teologia Trójcy Przenajświętszej - Teologia wschodnia - Teologia wyzwolenia - Teonomia - Teoria dwóch źródeł - Tetrarchia - Theologumenon - Theotokos - Tiara papieska - Tomizm - Tonsura - Tradycja - Tradycja zachodniosyryjska - Tradycjonalizm - Transcendencja - Transfinalizacja - Triduum wielkanocne - Triodion - Trisagion - Trójca immanentna - Tryteizm - Trzej teologowie - Trzy Rozdziały - Trzydzieści dziewięć artykułów - Tum - Tybinga i jej szkoły - Typologia - Tytuły chrystologiczne
   

U

Uczeni w Piśmie - Uczynki miłosierdzia - Ultramontanizm - Umartwienie - Umiarkowanie - Unia brzeska - Unia florencka - Unia hipostatyczna - Unia Utrechcka - Unia użhorodzka - Unici - Unicka cerkiew - Unickie kościoły - Unitatis redintegratio - Unitarianie - Uniwersalizm - Upodobnienie do Boga - Urząd duszpasterski - Urząd Nauczycielski - Uświęcenie
   

V

Vestigia Trinitatis - Via Affirmationis, Negationis, Eminentiae
   

W

Waldensi - Walentynianie - Watykan - Welon - Wiara - Wiatyk - Wieczerza Pańska - Wieczność - Wiedza pośrednia - Wiedza uprzednia - Wiedza wlana - Wielka Sobota - Wielkanoc - Wielki Piątek - Wielki Post - Wielki Tydzień - Wigilia - Wina zbiorowa - Wizja uszczęśliwiająca - Wizyta ad limina - Wkorzenienie w kulturę - Wkorzenienie w życie - Właściwe postępowanie - Wniebowstąpienie - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - Wojna sprawiedliwa - Wola Boża - Woluntaryzm - Wschodu Kościół - Wspólnota anglikańska - Wspólnoty podstawowe - Współodkupicielka - Wstawiennictwo - Wtajemniczenie - Wulgata - Wybór na rzecz ubogich - Wybór, Wybranie, Elekcja - Wybór zasadniczy - Wyprawy krzyżowe - Wyrzuty sumienia - Wystarczalność Pisma Świętego - Wyznanie wiary - Wyznanie wiary Dozyteusza - Wyznanie wiary Lukarisa - Wyznanie wiary Piotra Mogiły
   

Z

Zachodniosyryjski kościół - Zasada pomocniczości - Zbawienie - Zeloci - Zeon - Zgoda wiary - Zgoda pojęciowa - Zgoda rzeczywista - Zielonoświątkowcy - Zmartwychwstanie - Zmysł wiary - Zstąpienie do piekieł - Zwiastowanie - Zwinglianizm
   

Ź

Źródło Q - Źródła Wschodniego Prawa Kanonicznego
   

Ż

Życie religijne
   


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.