Najważniejsze gatunki zwierząt występujące na terenie Polski.

Ssaki (Mammalia)

Liczba gatunków ssaków występujących w Polsce wynosi 93.
 • owadożerne (Insectivora)
  • jeżowate (Erinaceinae)
   • Fauna_Polski -
    jeż wschodnioeuropejski (Erinaceus concolor)
   • Fauna_Polski -
    jeż europejski (Erinaceus europaeus)
  • kretowate (Talpidae)
   • Fauna_Polski -
    kret (Talpa europaea)
  • ryjówkowate (Soricidae)
   • Fauna_Polski -
    rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus)
   • Fauna_Polski -
    rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)
   • Fauna_Polski -
    ryjówka aksamitna (Sorex araneus)
   • Fauna_Polski -
    ryjówka malutka (Sorex minutus)
   • Fauna_Polski -
    ryjówka średnia (Sorex caecutiens)
   • Fauna_Polski -
    ryjówka górska (Sorex alpinus)
   • Fauna_Polski -
    ziębiełek białawy (Crocidura leucodon)
   • Fauna_Polski -
    ziębiełek karliczek (Crocidum suaveolens)
 • nietoperze (Chiroptera)
  • podkowcowate (Rhinolophidae)
   • Fauna_Polski -
    podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros)
   • Fauna_Polski -
    podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum)
  • mroczkowate (Vespertilionidae)
   • Fauna_Polski -
    mopek (Barbastella barbastellus)
   • Fauna_Polski -
    mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssoni)
   • Fauna_Polski -
    mroczek późny (Eptesicus serotinus)
   • Fauna_Polski -
    nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii)
   • Fauna_Polski -
    nocek Brandta (Myotis brandtii)
   • Fauna_Polski -
    nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)
   • Fauna_Polski -
    nocek duży (Myotis myotis)
   • Fauna_Polski -
    nocek rudy (Myotis daubentonii)
   • Fauna_Polski -
    nocek orzęsiony (Myotis emarginatus)
   • Fauna_Polski -
    nocek wąsatek (Myotis mystacinus)
   • Fauna_Polski -
    nocek Natterera (Myotis nattereri)
   • Fauna_Polski -
    borowiaczek (Nyctalus leisleri)
   • Fauna_Polski -
    borowiec wielki (Nyctalus noctula)
   • Fauna_Polski -
    borowiec olbrzymi (Nyctalus lasiopterus)
   • Fauna_Polski -
    karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus)
   • Fauna_Polski -
    karlik większy (Pipistrellus nathusii)
   • Fauna_Polski -
    gacek wielkouch (Plecotus auritus)
   • Fauna_Polski -
    gacek szary (Plecotus austriacus)
   • Fauna_Polski -
    mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)
 • gryzonie (Rodentia)
  • wiewiórkowate (Sciuridae)
  • smużkowate (Zapodidae)
   • Fauna_Polski -
    smużka leśna (Sicista betulina)
   • Fauna_Polski -
    smużka stepowa (Sicista subtilis)
  • bobrowate (Castoridae)
  • chomikowate (Cricetidae)
  • nornikowate (Microtidae)
   • karczownik (Arvicola terrestris)
   • nornica ruda (Clethrionomys glareolus)
   • nornik bury (Microtus agrestis)
   • nornik zwyczajny (Microtus arvalis)
   • Fauna_Polski -
    nornik śnieżny (Microtus nivalis)
   • nornik północny (Microtus oeconomus)
   • piżmak (Ondatra zibethicus)
   • darniówka pospolita (Pitymys subterraneus)
   • Fauna_Polski -
    darniówka tatrzańska (Pitymys tatricus)
  • popielicowate (Gliridae)
   • Fauna_Polski -
    koszatka (Dryomys nitedula)
   • Fauna_Polski -
    orzesznica (Muscardinus avellanarius)
   • Fauna_Polski -
    żołędnica (Eliomys quercinus)
   • Fauna_Polski -
    popielica (Glis glis)
  • myszowate (Muridae)
   • mysz domowa (Mus musculus)
   • mysz polna (Apodemus agrarius)
   • mysz leśna (Apedemus flavicolis)
   • mysz małooka (Apodemus microps)
   • mysz zaroślowa (Apodemus silvaticus)
   • szczur śniady (Rattus rattus)
   • szczur wędrowny (Rattus norvegicus)
   • badylarka (Micromys minutus)
 • zajęczaki (Lagomorpha)
  • zającowate (Leporidae)
   • królik dziki (Oryctolagus cuniculus)
   • Fauna_Polski -
    zając bielak (Lepus timidus)
   • zając szarak (Lepus europaeus)
 • walenie (Cetacea)
 • drapieżne (Carnivora)
 • płetwonogie (Pinnipedia)
  • foki (Phocidae)
   • Fauna_Polski -
    foka pospolita (Phoca vitulina)
   • Fauna_Polski -
    foka obrączkowana (Phoca hispida)
   • Fauna_Polski -
    foka szara (Halichoerus grypus)
 • parzystokopytne (Artiodactyla)


Ptaki (Aves)

Liczba gatunków ptaków występujących w Polsce wynosi około 435 (w zależności od podziału systemartycznego)
patrz: Ptaki Polski

Gady (Reptilia)

Liczba gatunków gadów występujących w Polsce wynosi 9.


Płazy (Amphibia)

Liczba gatunków płazów występujących w Polsce wynosi 18.


Ryby (Pisces)

Liczba gatunków ryb występujących w Polsce wynosi 129.
 • minogokształtne (Petromyzoniformes)
  • minogowate (Petromyzonidae)
   • minog morski (Petromyzon marinus)
   • minog rzeczny (Lampetra fluviatilis)
   • minog strumieniowy (Lampetra planeri)
   • minog ukraiński (Lampetra mariae)
   • minog Władykowa (Lampetra vladykovi)
 • Łososiokształtne (Salmoniformes)
  • Łososiowate (Salmonidae)
   • głowacica (Hucho hucho)
   • łosoś (Salmo salar)
   • troć jeziorowa (Salmo trutta m. lacustris)
   • troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta)
   • pstrąg potokowy (Salmo trutta morpha fario)
   • pstrąg tęczowy (Salmo gairdneri)
   • pstrąg źródlany (Salvelinus fontinalis)
   • sielawa (Coregonus albula)
   • sieja (Coregonus lavaretus)
   • peluga (Coregonus peled)
   • golec (Salvelinus alpinus) ?
  • lipieniowate (Thymallidae)
   • lipień (Thymallus thymallus)
  • stynkowate (Osmeridae)
   • stynka (Osmerus eperlanus)
 • jesiotrokształtne (Acipenseriformes)
 • karpiokształtne (Cypriniformes)
  • karpiowate (Cyprinidae)
   • lin (Tinca tinca)
   • kiełb (Gobio gobio)
   • kiełb długowąsy (Gobio uranoscopus)
   • kiełb białopłetwy (Gobio albipinnatus)
   • karp (Cyprinus carpio)
   • brzana (Barbus barbus)
   • brzanka (Barbus meridionalis petenyi)
   • karaś (Carassius carassius)
   • karaś srebrzysty (Carassius auratus gibelio)
   • ciosa (Pelecus cultratus)
   • leszcz (Abramis brama)
   • rozpiór (Abramis ballerus)
   • krąp (Blicca bjorkna)
   • jelec (Leuciscus leuciscus)
   • kleń (Leuciscus cephalus)
   • jaź (Leuciscus idus)
   • różanka (Rhodeus sericeus)
   • strzebla potokowa (Phoxinus phoxinus)
   • strzebla przekopowa (Phoxinus percnurus)
   • certa (Vimba vimba)
   • świnka (Chondrostoma nasus)
   • boleń (Aspius aspius)
   • słonecznica (Leucaspius delineatus)
   • ukleja (Alburnus alburnus)
   • piekielnica (Alburnoides bipunctatus)
   • płoć (Rutilus rutilus)
   • wzdręga (Scardinius erythrophthalmus)
   • amur biały (Ctenopharyngodon idella)
   • tołpyga biała (Hypophthalmichthys molitrix)
   • tołpyga pstra (Aristichthys nobilis)
  • piskorzowate (Cobitidae)
   • piskorz (Misgurnus fossilis)
   • śliz (Nemachilus barbatulus)
   • koza (Cobitis taenia)
 • okoniokształtne (Perciformes)
  • okoniowate (Percidae)
   • okoń (Perca fluviatilis)
   • sandacz (Lucioperca lucioperca)
   • jazgarz (Acerina cernua)
  • bassowate (Centrarchidae)
   • bass wielkogębowy (Micropterus salmoides)
   • bass słoneczny (Lepomis gibbosus)
  • babkowate (Gobiidae)
   • babka czarna (Gobius niger)
   • babka mała (Pomatoschistus minutus)
   • babka piaskowa (Pomatoschistus microps)
   • babka czarnoplamka (Coryphopterus flavescens)
   • babka bycza (Neogobius melanostomus)
  • ostropłetwcowate (Pholidae)
   • ostropłetwiec (Pholis gunnellus)
  • węgorzycowate (Zoarcidae)
   • węgorzyca (Zoarces viviparus)
  • dobijakowate (Ammodytidae)
   • tobiasz (Ammodytes tobianus)
   • tobiasz niebieski (Ammodytes hexapterus marinus)
   • dobijak (Hyperoplus lanceolatus)
  • makrelowate (Scombridae)
  • taszowate (Cyclopteridae)
   • tasza (Cyclopterus lumpus)
 • skorpenokształtne (Scorpaeniformes)
  • głowaczowate (Cottidae)
   • kur diabeł (Myoxocephalus scorpius)
   • kur głowacz (Taurulus bubalis)
   • kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis)
   • głowacz białopłetwy (Cottus Gobio)
   • głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus)
  • kurkowate (Triglidae)
   • kurek szary (Trigla guarnardus)
   • kurek czerwony (Trigla lucerna)
  • lisicowate (Agonidae)
   • lisica (Agonus cataphractus)
  • dennikowate (Liparidae)
 • ciernikokształtne (Gasterosteiformes)
 • szczupakokształtne (Esociformes)
  • szczupakowate (Esocidae)
   • szczupak (Esox lucius)
 • sumokształtne (Siluriformes)
  • sumowate (Siluridae)
   • sum (Silurus glanis)
  • sumikowate (Ictaluridae)
   • sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus)
 • dorszokształtne (Gadiformes)
  • dorszowate (Gadidae)
   • dorsz (Gadus callarias)
   • miętus (Lota lota)
   • motela (Euchelyopus cimbrius)
   • witlinek (Odontogadus merlangus)
 • węgorzokształtne (Anguilliformes)
  • węgorzowate (Anguillidae)
 • belonokształtne (Beloniformes)
  • belonowate (Belonidae)
   • belona (Belone belone)
 • igliczniokształtne (Syngnathiformes)
  • igliczniowate (Syngnathidae)
   • iglicznia (Syngnathus typhle)
   • wężynka (Nerophis ophidion)
 • płastugokształtne (Pleuronectiformes)
  • skarpiowate (Bothidae)
   • skarp (Scophthalmus maximus)
   • nagład (Scophthalmus rhombus)
  • flądrowate (Pleuronectidae)
   • zimnica (Limanda limanda)
   • stornia (Platichthys flesus)
   • gładzica (Platessa platessa)
   • niegładzica (Hippoglossoides platessoides)
 • śledziokształtne (Clupeiformes)
  • śledziowate (Clupeidae)
   • śledź (Clupea harengus)
   • szprot (Sprattus sprattus)
   • paprosz (Alosa fallax)
   • aloza (Alosa alosa)

Skorupiaki (Crustaccea)

Mięczaki (Mollusca)

Liczba gatunków mięczaków występujących w Polsce wynosi około 260.
 • ślimaki (Gastropoda)
  • płucodyszne (Pulmonata)
   • trzonkooczne (Stylommatophora)
    • ślimakowate (Helicidae)
     • ślimak winniczek (Helix pomatia)
     • wstężyk ogrodowy (Cepaea hortensis)
     • wstężyk gajowy (Cepaea nemoralis)
     • wstężyk austriacki (Cepaea vindobonensis)
     • ślimak zaroślowy (Arianta arbustorum)
     • ślimak łąkowy (Perforatella rubiginosa)
     • ślimak przydrożny (Helicella obvia)
     • ślimak pagórkowy (Euomphalia strigella)
     • ślimak dwuzębny (Perforatella bidentata)
     • ślimak kosmaty (Trichia hispida)
     • ślimak obrzeżony (Helicodonta obvoluta)
     • ślimak ostrokrawędzisty (Helicigona lapicida)
     • ślimak żółtawy (Helix lutescens)
     • ślimak maskowiec (Isognomostoma isognomostoma)
     • ślimak karpacki (Perforatella vicina)
    • pomrowcowate (Limacidae)
    • bursztynkowate (Succineidae)
     • bursztynka pospolita (Succinea putris)
     • bursztynka podłużna (Succinea oblonga)
     • bursztynka wysmukła (Succinea elegans)
    • błyszczotkowate (Cochlicopidae)
     • błyszczotka mała (Chochlicopa lubricella)
     • błyszczotka połyskliwa (Chochlicopa lubrica)
    • poczwarówkowate (Vertiginidae)
     • poczwarówka bezzębna (Columella edentula)
     • poczwarówka drobna (Vertigo pusilla)
     • poczwarówka karliczka (Vertigo pygmaea)
     • poczwarówka prążkowana (Vertigo substriata)
     • poczwarówka zwężona (Vertigo angustior)
    • poczwarówki spiczaste (Chondrinidae)
     • poczwarówka zaostrzona (Chondrina clienta)
    • poczwarówki beczułkowate (Pupillidae)
     • poczwarówka pospolita (Pupilla muscorum)
    • ślimaczkowate (Valloniidae)
     • jeżynka kolczasta (Acanthinula aculeata)
     • ślimaczek gładki (Vallonia pulchella)
     • ślimaczek żeberkowany (Vallonia costata)
    • wałówkowate (Enidae)
     • wałówka trójzębna (Chondrula tridens)
    • krążałkowate (Endodontidae)
     • krążałek malutki (Punctum pygmaeum)
     • krążałek obły (Discus ruderatus)
     • krążałek plamisty (Discus rotundatus)
    • przeźrotkowate (Vitrinidae)
     • przeźrotka szklista (Vitrina pellucida)
    • szklarkowate (Zonitidae)
     • szklarka błyszcząca (Oxychilus cellarius)
     • szklarka czosnkowa (Oxychilus alliarius)
     • szklarka obłystek (Zonitoides nitidus)
     • szklarka żeberkowana (Nesovitrea hammonis)
    • świdrzykowate (Clausiliidae)
     • świdrzyk dwufałdkowy (Balea biplicata)
     • świdrzyk fałdzisty (Laciniaria plicata)
     • świdrzyk leśny (Macrogastra plicatula)
     • świdrzyk lśniący (Cochlodina laminata)
     • świdrzyk okazały (Macrogastra ventricosa)
     • świdrzyk rozdęty (Macrogastra tumida)
     • świdrzyk siwy (Bulgarica cana)
    • zaroślarkowate (Bradybaenidae)
     • zaroślarka pospolita (Bradybaena fruticum)
    • stożeczkowate (Euconulidae)
     • stożeczek drobny (Euconulus fulvus)
    • ślinikowate (Arionidae)
     • ślinik rdzawy (Arion subfuscus)
     • ślinik wielki (Arion rufus)
   • nasadooczne (Basmmatophora)
    • błotniarkowate (Lymneidae)
     • błotniarka pospolita (Lymnaea palustris)
     • błotniarka stawowa (Lymnea stagnalis)
     • błotniarka moczarowa (Galba truncatula)
     • błotniarka jajowata (Radix peregr)
     • błotniarka uszata (Radix auricularia)
    • zatoczkowate (Planorbidae)
     • zatoczek pospolity (Planorbis planorbis)
     • zatoczek rogowy (Planorbarius corneus)
     • zatoczek białawy (Gyraulus albus)
     • zatoczek lśniący (Segmentina nitida)
     • zatoczek moczarowy (Anisus spirorbis)
     • zatoczek obrzeżony (Planorbis carinatus)
     • zatoczek ostrokrawędzisty (Anisus vortex)
     • zatoczek skręcony (Bathyomphalus contortus)
     • zatoczek wieloskrętny (Anisus septemgyratus)
    • przyczepkowate (Acroloxidae)
     • Przyczepka jeziorna (Acroloxus lacustris)
    • przytulikowate (Ancylidae)
     • przytulik strumieniowy (Ancylus fluviatilis)
  • przodoskrzelne (Prosobranchia)
   • Archeogastropada (Archeogastropada)
    • rozdepkowate (Neritidae)
     • Rozdepka rzeczna (Theodoxus fluviatilis)
   • Mesogastropoda (Mesogastropoda)
    • igliczkowate (Aciculidae)
     • Igliczek karpacki (Acicula parcelineata)
     • Igliczek lśniący (Acicula polita)
    • żyworódkowate (Viviparidae)
     • żyworódka pospolita (Viviparus viviparus)
     • żyworódka rzeczna (Viviparus fasciatus)
    • zawójkowate (Valvatidae)
     • zawójka płaska (Valvata cristata)
     • zawójka pospolita (Valvata piscinalis)
     • zawójka przypłaszczona (Valvata pulchella)
     • zawójka rzeczna (Valvata naticina)
    • źródlarkowate (Hydrobiidae)
     • namułek pospolity (Lithoglyphus naticoides)
     • wodożytka bałtycka (Hydrobia ventrosa)
     • wodożytka nowozelandzka (Potamopyrgus antipodarum)
     • wodożytka przybrzeżna (Hydrobia ulvae)
     • źródlarka karpacka (Bythinella austriaca)
    • zagrzebkowate (Bithyniidae)
     • zagrzebka pospolita (Bithynia tentaculata)
     • zagrzebka sklepiona (Bithynia leachi)
  • tyłooskrzelne (Opisthobranhia)
   • workojęzykowce (Sacoglossa)
 • małże (Bivalvia)
    • skójkowate (Unionidae)
     • skójka gruboskorupowa (Unio crassus)
     • skójka malarska (Unio pictorum)
     • skójka zaostrzona (Unio tumidus)
     • szczeżuja pospolita (Anodonta anatina)
     • szczeżuja spłaszczona (Anodonta complanata)
     • szczeżuja wielka (Anodonta cygnaea)
    • perłoródkowate (Margaritiferidae)
     • perłoródka rzeczna (Margaritifera margaritifera)
    • racicznicowate (Dreissenidae)
     • racicznica zmienna (Dreissena polymorpha)
    • groszkówkowate (Spheriidae)
     • gałeczka rogowa (Sphaerium corneum)
     • gałeczka rzeczna (Sphaerium rivicola)
     • groszkówka pospolita (Pisidium casertanum)
     • groszkówka jajowata (Pisidium henslovanum)
     • groszkówka lśniąca (Pisidium nitidum)
     • groszkówka rzeczna (Pisidium amnicum)
     • kruszynka delikatna (Musculium lacustre)
    • sercówkowate (Cardiidae)
     • sercówka biała (Cerastoderma glaucum)
    • rogowcowate (Tellinidae)
     • rogowiec bałtycki (Macoma balthica)
    • małgwiowate (Myidae)
     • małgiew piaskołaz (Mya arenaria)
    • omułkowate (Mytilidae)
     • omułek jadalny (Mytilus edulis)
    • astartowate (Astartidae)
     • astarta północna (Astarte borealis)
     • astarta zachodnia (Astarte elliptica)

Owady (Insecta)

Liczba gatunków owadów występujących w Polsce wynosi 25663.
 • motyle (Lepidoptera)
 • błonkówki (Hymenoptera)
  • mrówkowate (Formicidae)
  • pszczołowate (Apoidae)
   • pszczoła miodna (Apis mellifera)
   • trzmiel ziemny (Bombus terrestris)
   • trzmiel żółty (Bombus muscorum)
   • trzmiel zmienny (Bombus humilis)
   • trzmiel ozdobny (Bombus distinguendus)
   • trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum)
   • trzmiel parkowy (Bombus hypnorum)
   • trzmiel rudonogi (Bombus ruderarius)
   • trzmiel rdzawoodwłokowy (Bombus pomorum)
   • trzmiel wielkooki (Bombus confusus)
   • trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius)
   • trzmiel paskowany (Bombus subterraneus)
   • trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum)
   • trzmiel ciemnopasy (Bombus ruderatus)
   • trzmiel różnobarwny (Bombus soroeensis)
   • trzmiel sześciozębny (Bombus wurfleini)
   • trzmiel rudy (Bombus pascuorum)
   • trzmiel czarnopaskowany (Bombus schrencki)
   • trzmiel stepowy (Bombus laesus)
   • trzmiel grzbietoplam (Bombus maculidorsis)
   • trzmiel szary (Bombus veteranus)
   • trzmiel wyżynny (Bombus elegans)
   • trzmiel tajgowy (Bombus jonellus)
   • trzmiel pirenejski (Bombus pyrenaeus)
   • trzmiel leśny (Bombus pratorum)
   • trzmiel gajowy (Bombus lucorum)
   • trzmiel wschodni (Bombus semenoviellus)
   • trzmiel żółtopasy (Bombus sichelii)
   • trzmiel olbrzymi (Bombus fragrans)
   • trzmiel wielki (Bombus magnus)
  • osowate (Vespidae)
   • osa pospolita (Vespula vulgaris)
   • osa rudawa (Vespula rufa)
   • osa dachowa (Vespula germanica)
   • szerszeń (Vespa crabro)
 • chrząszcze (Coleoptera)
  • biedronkowate (Coccinellidae)
  • żukowate (Scarabeidae)
   • żuk wiosenny (Geotrupes vernalis)
   • żuk gnojowy (Geotrupes stercorarius)
   • chrabąszcz majowy (Melolontha melolontha)
   • wałkarz lipczyk (Polyphylla fullo)
   • ogrodnica niszczylistka (Phyllopertha horticola)
  • jelonkowate (Lucanidae)
  • rohatyńcowate (Dynastidae)
   • rohatyniec nosorożec (Oryctes nasicornis)
  • bogatkowate (Buprestidae)
   • opiętek dwuplamy (Agrilus biguttatus)
   • miedziak sosnowiec (Chalcophora mariana)
  • kózkowate (Coccinellidae)
  • czarnuchowate (Tenebrionidae)
   • pokątnik złowieszczek (Blaps mortisaga)
   • mącznik młynarek (Tenebrio molitor)
  • pustoszowate (Ptinidae)
   • przetycz wypuklak (Niptus hololeucus)
   • pustosz kradnik (Ptinus fur)
  • kołatkowate (Anobiidae)
   • wrężyk (Anobium domesticum)
   • żywiak chlebowiec (Stegobium paniceum)
   • kapturnik zbożowiec (Rhizopertha dominica)
   • kapturnik kapucynek (Bostrichus capucinus)
   • kołatek mieszkaniowy (Anobium pertinax)
  • skórnikowate (Dermestidae)
   • skórnik słoniniec (Dermestes lardarius)
   • mrzyk muzealny (Anthrenus museorum)
  • stonkowate (Chrysomelidae)
  • sprężykowate (Elateridae)
   • sprężyk sosnowy (Elater sanguineus)
   • ponęc lśniący (Selatosomus aeneus)
   • podrzut myszaty (Brachyacon murimus)
   • sprężyk rdzawy (Elater ferrugineus)
   • pilnicznik fiołkowy (Limoniscus violaceus)
  • pływakowate (Dytiscidae)
  • krętakowate (Gyrinidae)
   • krętak (Gyrinus natator)
  • kałużnicowate (Hydrophilidae)
   • kałużnica czarnozielona (Hydrophilus piceus)
   • kałużnica czarna (Hydrophilus aterrimus)
  • trzyszczowate (Cicindelidae)
   • trzyszcz leśny (Cicindela silvatica)
   • trzyszcz polny (Cincidela campestris)
   • trzyszcz piaskowy (Cicindela hybrida)
  • biegaczowate (Carabidae)
   • biegacz ogrodowy (Carabus hortensis)
  • przekraskowate (Cleridae)
   • przekrasek mróweczka (Thanasimus formicarius)
   • barciel pszczelarz (Trichodes apiarius)
  • bęblikowate (malachiidae)
   • bęblik dwuplamek (Malachius bipustulatus)
  • omomiłkowate (Cantharidae)
   • omomiłek szary (Cantharis fusca)
  • świetlikowate (Lampyridae)
   • świetlik świętojański (Phyllopertha horticola)
  • kornikowate (Scolytidae)
   • kornik drukarz (Ips typographus)
   • kornik drukarczyk (Ips amitinus)
   • kornik ostrozębny (Ips acuminatus)
   • kornik źróslozębny (Ips duplicatus)
   • rytownik pospolity (Pityogenes chalcographus)
   • czterooczak świerkowiec (Polygraphus poligraphus)
   • jodłowiec krzywozębny (Pityokteines curvidens)
   • oglódek dębowiec (Scolytus intricatus)
   • oglódek wiązowiec (Scolytus scolytus)
   • oglódek brzozowiec (Scolytus ratzeburgi)
   • cetyniec większy (Tomicus piniperda)
   • cetyniec mniejszy (Tomicus minor)
   • drwalnik paskowany (Trypodendron lineatum)
   • drwalnik bukowiec (Xyloterus domesticus)
 • sieciarki (Neuroptera)
 • prostoskrzydłe (Orthoptera)
 • skorki (Dermaptera)
 • muchówki (Diptera)
  • bąkowate (Tabanidae)
   • bąk bydlęcy (Tabanus bovinus)
  • wywilżniowate (Drosophilidae)
  • muchowate (Muscidae)
   • Mucha domowa (Musca domestica)
   • plujka pospolita (Calliphora vicina)
   • bolimuszka kleparka (Stomoxys calcitrans)
   • ścierwica mięsówka (Sarcophaga carnaria)
   • zgniłówka pokojowa (Fannia canicularis)
  • komarowate (Culicidae)
   • Komar pospolity (Culex pipiens)
   • komar widliszek (Anopheles maculipennis)
  • łowikowate (Asilidae)
  • ziemiórkowate (Sciaridae)
  • plujkowate (Calliphoridae)
 • pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera)
 • ważki (Odonata)
  • gadziogłówkowate (Gomphidae)
   • gadziogłówka pospolita (Gomphus vulgatissimus)
   • gadziogłówka żółtonoga (Gomphus flavipes)
   • trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)
   • smaglec mniejszy (Onychogomphus forcipatus)
  • żagnicowate (Aeshnidae)
   • żagnica zielona (Aeshna viridis)
   • żagnica okazała (Aeshna cyanea)
   • żagnica południowa (Aeshna affinis)
   • żagnica północna (Aeshna caerulea)
   • żagnica wielka (Aeshna grandis)
   • żagnica ruda (Aeshna isosceles)
   • żagnica torfowa (Aeshna juncea)
   • żagnica jesienna (Aeshna mixta)
   • żagnica torfowcowa (Aeshna subarctica)
   • husarz większy (Anax imperator)
   • husarz mniejszy (Anax parthenope)
   • husarz wędrowny (Hemianax ephippiger)
   • żagniczka pospolita (Brachytron pratense)
  • szklarnikowate (Cordulegastridae)
   • szklarnik górski (Cordulegaster bidentatus)
   • szklarnik leśny (Cordulegaster boltoni)
  • szklarkowate (Corduliidae)
   • miedziopierś górska (Somatochlora alpestris)
   • miedziopierś metaliczna (Somatochlora metallica)
   • miedziopierś północna (Somatochlora arctica)
   • miedziopierś żółtoplama (Somatochlora flavomaculata)
   • szklarka zielona (Cordulia aenea)
   • przeniela dwuplama (Epitheca bimaculata)
  • ważkowate (Libellulidae)
   • zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons)
   • zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis)
   • zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)
   • ważka płaskobrzucha (Libellula depressa)
   • ważka żółta (Libellula fulva)
   • ważka czteroplama (Libellula quadrimaculata)
   • lecicha białoznaczna (Orthetrum albistylum)
   • lecicha południowa (Orthetrum brunneum)
   • lecicha pospolita (Orthetrum cancellatum)
   • lecicha mała (Orthetrum coerulescens)
   • szafranka czerwona (Crocothemis eryhtraea)
   • szablak szkocki (Sympetrum danae)
   • szablak przypłaszczony (Sympetrum depressiusculum)
   • szablak żółty (Sympetrum flaveolum)
  • świteziankowate (Calopterygidae)
   • świtezianka dziewica (Calopteryx virgo)
   • świtezianka błyszcząca (Calopteryx splendens)
  • pióronogowate (Platycnemididae)
   • pióronóg zwykły (Platycnemis pennipes)
  • pałątkowate (Lestidae)
   • straszka pospolita (Sympecma fusca)
   • straszka północna (Sympecma braueri)
   • pałątka południowa (Lestes barbarus)
   • pałątka podobna (Lestes dryas)
   • pałątka pospolita (Lestes sponsa)
   • pałątka mała (Lestes virens)
   • pałątka zielona (Lestes viridis)
  • łątkowate (Coenagrionidae)
   • iglica mała (Nehalennia speciosa)
   • łątka jeziorna (Cercion lindeni)
   • oczobarwica większa (Erythromma najas)
   • oczobarwica mniejsza (Erythromma viridulum)
   • łunica czerwona (Pyrrhosoma nymphula)
   • nimfa stawowa (Enallagma cyathigerum)
   • tężnica wytworna (Ischnura elegans)
   • tężnica mała (Ischnura pumilio)
   • łątka zielona (Coenagrion armatum)
   • łątka stawowa (Coenagrion hastulatum)
   • łątka wiosenna) (Coenagrion lunulatum)
   • łątka ozdobna (Coenagrion ornatum)
   • łątka dzieweczka (Coenagrion puella)
   • łątka wczesna (Coenagrion pulchellum)
   • łątka zalotna (Coenagrion scitulum)
 • modliszki (Mantodea)
  • modliszkowate (Mantidae)
   • modliszka zwyczajna (Mantis religiosa)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.