Enzym -

Enzymy - rodzaj białek występujących naturalnie w organizmach żywych, których działanie sprowadza się do obniżenia energii aktywacji (katalizy) danych reakcji biochemicznych. Enzymy stanowią największą grupę tzw. biokatalizatorów.
Jeżeli enzym jest białkiem złożonym, to składa się z: Enzym składający się z obu wymienionych części określany jest mianem holoenzymu.
Klasy enzymów:
  • oksydoreduktazy - przenoszą ładunki (elektrony i jony H3O+ - protony) z cząsteczki substratu na cząsteczkę akceptora,
  • transferazy - przenoszą daną grupę funkcyjną (tiolową, aminową, itp.) z cząsteczki jednej substancji na cząsteczkę innej substancji,
  • hydrolazy - powodują rozpad substratu pod wpływem wody (hydroliza); do grupy tej należy wiele enzymów trawiennych,
  • liazy - powodują rozpad substratu bez hydrolizy,
  • izomerazy - zmieniają wzajemne położenie grup chemicznych bez rozkładu szkieletu związku,
  • ligazy - powodują syntezę różnych cząsteczek.
Działanie enzymu opiera się na przyłączaniu odpowiedniego substratu do centrum aktywnego, które zbudowane jest z konkretnej (zależnej od reakcji, którą ma katalizować) sekwencji aminokwasów. Następuje to w specyficznych warunkach, tj.:
  • w temperaturze ok. 37°C - 40°C
  • przy odpowiednim pH
  • przy braku inhibitorów (np. soli metali ciężkich)
  • w obecności aktywatorów
Enzymy nie tracą swoich właściwości w reakcjach przeprowadzanych in vitro. Enzymy, podobnie jak inne katalizatory, nie zużywają się w wyniku uczestniczenia w reakcji. Przyjmuje się, że jeden enzym jest zdolny do katalizowania tylko jednego typu reakcji ("jeden enzym - jedna reakcja"). Znaczna swoistość enzymów jest odbiciem ich III-rzędowej struktury. Znane nauce są, mimo wszystko, enzymy katalizujące kilka reakcji.
Enzymy znalazły zastosowanie w technologiach przemysłowych (np. przy hydrolizie skrobi) i spożywczych, a także analizie chemicznej.

Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.