Czytaj więcej"/> Drukuj
Uskok to struktura tektoniczna powstała w wyniku rozerwania mas skalnych i przemieszczenia ich wzdłuż powstałej powierzchni (lub wąskiej strefy zniszczenia), zwanej powierzchnią uskoku (lub strefą uskokową). Z uskokami związane jest powstawanie zrębów i zapadlisk (np. rowów tektonicznych). Masy skalne przemieszczone wzdłuż powierzchni uskoku w dół są zwane skrzydłem zrzuconym, przemieszczone w górę – skrzydłem wiszącym. Wyróżnia się najczęściej uskoki normalne, powstałe na skutek rozciągania skorupy ziemskiej, oraz odwrócone, powstałe w wyniku jej ściskania. W zależności od nachylenia powierzchni uskokowej i kierunku przemieszczenia rozróżnia się: uskok progowy – powierzchnia uskoku jest pionowa, uskok normalny – powierzchnia uskoku jest nachylona ku skrzydłu zrzuconemu; uskok odwrócony – powierzchnia uskoku jest nachylona w kierunku skrzydła wiszącego. Przemieszczenie wzdłuż powierzchni uskokowej może zachodzić nie tylko w płaszczyźnie pionowej, lecz również w płaszczyźnie poziomej (uskok przesuwczy) lub może być kombinacją tych ruchów, np. uskok zrzutowo – przesuwczy (dominuje składowa pionowa ruchu). Wielkość przemieszczenia może się zmieniać wzdłuż biegu powierzchni uskokowej (uskok nożycowy, zawiasowy). Uskoki o powierzchniach nachylonych pod bardzo małym kątem, w których masy skalne są przemieszczone na znaczną odległość, nazywane są nasunięciami. Uskokom mogą towarzyszyć inne struktury tektoniczne (przyuskokowe podgięcia warstw, fałdy, fleksury). Z uskokami jest związane powstawanie zrębów i rowów tektonicznych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-21 16:39:02