Czytaj więcej"/> Drukuj
Sztuka to dziedzina działalności ludzkiej mająca między innymi na celu dostarczenie wrażeń estetycznych. Powstała wraz z rozwojem cywilizacji ludzkiej. Można przypuszczać, że na początku miała przede wszystkim funkcję związaną z obrzędami magicznymi, którą zachowała u ludów pierwotnych. Już w starożytności sztuka pełniła rolę polityczną, służąc podreślaniu majestatu władzy, chwały mecenasa lub panującej religii.
Słowo "sztuka" pochodzi od niemieckiego Meisterstück, które oznacza pracę wykonywaną przez ucznia warsztatu cechowego przy jego wyzwoleniu się na mistrza. W innych językach europejskich, szczególnie romańskich, słowo sztuka pochodzi od łacińskiego ars (włoskie i hiszpańskie arte, francuskie i angielskie art), oznaczającego zręczność, biegłość. W starożytności sztukę pojmowano bowiem jako umiejętność wszelkiej wytwórczości. Do sztuk zaliczano również nauki (astronomię, geometrię) i rzemiosło.
Średniowiecze podzieliło sztukę na 7 sztuk wyzwolonych (artes liberales) oraz sztuki mechaniczne (również 7), mniej cenione, które w przeciwieństwie do wyzwolonych wymagały wysiłku fizycznego. Do sztuk wyzwolonych zaliczono gramatykę, dialektykę, retorykę, geometrię, arytmetykę, astronomię i muzykę. Malarstwa i rzeźby nie zaliczano w ogóle do sztuk, traktując je jako rzemiosło.
Uznanie wartości sztuk w dzisiejszym znaczeniu zaczęło się wraz z odrodzeniem. Dyskusje doprowadziły do uznania malarstwa i rzeźby za sztuki wyzwolone. Później wydzielono je - dodając do nich architekturę - jako sztuki rysunkowe.
W XVII i XVIII wieku trwały spory na temat nazw dotyczących sztuki. Dopiero pod koniec XVIII wieku francuski filozof oświeceniowy Charles Batteux wprowadził termin sztuki piękne (beaux-arts), zaliczając do nich malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec i teatr.
Sztuka począwszy od XIX wieku oddala się coraz bardziej od rzemiosła i wiąże się ściśle z pojęciem twórczości, oryginalności, indywidualizmu i nowatorstwa. Na sztukę składają się "dzieła sztuki", a ich autor (według idealnego modelu) staje się artystą motywowanym wewnętrzną potrzebą tworzenia, nie zaś dostarczycielem wrażeń estetycznych.
W społeczeństwach współczesnych, w dużej części zawłaszczona przez przemysł rozrywkowy, sztuka stała się częściowo kolejną gałęzią przemysłu (

Dziedziny sztuki

Sztuki piękne

Zobacz też:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:21:49