Czytaj więcej"/> Drukuj
Sudety -
Sudety -
Sudety -

Sudety (332) (cz. Sudety = Sudetská soustava/subprovincie = Krkonošsko-jesenická subprovincie, niem. Sudeten) pasmo górskie na pograniczu Niemiec, Czech i Polski. Ciągną się od Doliny Łaby, po Bramę Morawską.
Klimat Sudetów kształtowany jest przez morskie masy powietrza, w samych górach jest typowo górski - chłodny i wilgotny, natomiast na pogórzu - ciepły i wilgotny. Występują tu typowe piętra klimatyczne.
Występuje typowa piętrowość roślinna (regiel dolny i górny, kosodrzewina i hale). Są to przeważnie sztuczne zbiorowiska roślinne. Duże powierzchnie zajmują lasy świerkowe. Powszechne są torfowiska.
Rzeki Sudetów są małe i należą głównie do dorzecze Odry. Zmienne stany wód w ciągu roku. Nieliczne zbiorniki zaporowe.

Geologia

Różnorodne skały różnego wieku tworzące tzw. mozaikową budowę geologiczną. Typowe góry zrębowe. Liczne surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny, surowce skalne, baryt, fluoryt itp. Sudety zostały wypiętrzone podczas orogenezy kaledońskiej oraz orogenezy hercyńskiej.Następnie,przez około 200mln. lat, Sudety były niszczone przez czynniki zewnętrzne. W wyniku ich działania Sudety zostały niemal całkowicie zrównane i pokryte dość grubą warstwą osadów, głównie piaskowców i wapieni. Gdyby nie kolejna orogeneza - alpejska - Sudetów by nie było. Sztywne i grube warstwy skorupy ziemskiej nie zostały jednak sfałdowane, lecz potrzaskane na kilkanaście części, z których każda została wyniesiona na inną wysokość. Tak powstały góry zrębowe

Gleby

W Sudetach przeważnie gleby górskie, brunatne i bielice. Na przedgórzu – czarnoziemy, brunatne i płowe. W Sudetach występują głównie gleby brunatnoziemne (brunatne właściwe i wyługowane oraz w mniejszych ilościach płowe), dość w znacznym stopniu wzdłuż granicy polsko-czeskiej występują gleby inicjalne i słabo wykształcone (skaliste i kwarcowo-krzemieniowe) oraz gleby napływowe, czyli mady rzeczne wzdłuż: Nysy Łużyckiej, Nysy Kłodzkiej, Odry, Kwisy, Kaczawy oraz wzdłuż rzeki Bóbr. Na znacznym obszarze Sudetów występują również lessy i twory lessopodobne oraz bielce

Rzeźba terenu

Uwarunkowana budową i długą przeszłością geologiczną. Występują różne typy krajobrazów i form terenu (rozległe masywy górskie, kopulaste, wzniesienia i stożki powulkaniczne, strome ściany skalne, duże kotliny śródgórskie). Trzy pasy rzeźby: właściwe Sudety, w których obrębie znajdują się duże kotliny, Pogórze Sudeckie oraz Przedgórze Sudeckie oddzielone od Pogórza krawędzią sudecką. Jest to łagodny teren porośnięty drzewami i krzewami.

Przemysł

Silnie rozwinięty i zróżnicowany. Dominuje przemysł wydobywczy węgla brunatnego oraz surowców skalnych, energetyka, przemysł przetwórczy, hutniczy, szklarski, włókienniczy, odzieżowy oraz środków transportu i chemiczny.

Turystyka

Silnie rozwinięta ze względu na korzystne walory przyrodnicze i kulturowe oraz dobrze rozwiniętą bazę turystyczną. Główne regiony : Ziemia Jeleniogórska i Ziemia Kłodzka.
Najwyższym szczytem Sudetów jest Śnieżka - 1602 m n.p.m.
Sudety dzielą się na 3 części:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 11:39:29