Czytaj więcej"/> Drukuj
Seminarium duchowne - specjalny dom w diecezji i zakonie, w którym kandydaci do kapłaństwa odbywają intensywną formację, aby godnie i z pełną świadomością swego posłannictwa przygotować się do przyjęcia święceń kapłańskich.
Nazwa seminarium wywodzi się od łacińskiego słowa Ťseminariumť, które oznacza "szkółkę młodych drzewek lub roślin". Jako określenie na strukturę formacyjną w Kościele pojawiło się dość późno, bo dopiero po odnowie Soboru Trydenckiego (1545 - 1563).
Do czasu Soboru Trydenckiego seminaria duchowne nie istniały. Kandydaci do kapłaństwa zgłaszali się do biskupa, deklarując chęć przyjęcia święceń i w niedługim czasie je otrzymywali. Odbywali studia na uniwersytetach, z których każdy posiadał wydział teologiczny (był to warunek uznania uczelni). Nie zamieszkiwali wspólnie. Taki sposób przygotowania do kapłaństwa pozostawiał wiele do życzenia i było to powodem często słabego wykształcenia teologicznego i formacji duchowo - moralnej. Oczywiście, mimo tych warunków, są znani w historii święci kapłani, którzy mimo niesprzyjających warunków, osiągali szczyty doskonałości. Ogólnie jednak stan przygotowania duchownych był niezadowalający i przechodził szczególny kryzys w czasach Reformacji. Zwrócili na to uwagę Ojcowie Soboru Trydenckiego , którzy dokonali wielkiej odnowy Kościoła.
Wśród wielu doniosłych dokumentów doktrynalnych i prawnych Soboru znajduje się i ten, uchwalony na XXIII sesji w dniu 15 lipca 1563 roku, który zobowiązywał biskupów do tworzenia w ich diecezjach seminariów dla kształcenia kapłanów. Od tego momentu aż po dzień dzisiejszy, seminaria duchowne stały się jednym z ważniejszych czynników odnowy Kościoła. Z tego też powodu seminarium duchowne jest w centrum troski każdego biskupa i każdego wyższego przełożonego zakonnego.
Nie od razu jednak wyglądały one tak, jak dzisiaj. Początkowo formacja trwała bardzo krótko - do dwóch lat. Z czasem ją wydłużano i w XX wieku ustalono jej czas na sześć lat. Jednakże niektóre diecezje dodają kolejny rok, wydłużając czas formacji do siedmiu lat. Zaś w instytutach życia konsekrowanego formacja seminaryjna jest poprzedzona postulatem (trwającym - w zależności od tradycji - od kilku tygodni do dwóch lat) i nowicjatem (trwa on od roku do dwóch lat i może być odbywany po dwóch latach studiów filozoficznych).
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-04 02:53:26