Czytaj więcej"/> Drukuj
Inne znaczenia słowa 'rząd


Rząd to organ sprawujący w państwie władzę wykonawczą. W krajach o ustroju parlamentarno-gabinetowym rząd jest wyłaniany przez i politycznie odpowiedzialny przed parlamentem, który ma prawo wyrazić mu wotum nieufności albo wotum zaufania. Na czele takiego rządu stoi premier, desygnowany albo przez głowę państwa albo wybierany przez parlament.
W Polsce, w której obowiązuje ten właśnie system, prezydent desygnuje premiera po ogłoszeniu wyniku wyborów, dysegnuje albo przywódcę lub osobę wskazaną przez ugrupowanie zwycięskie, albo też przez uformowaną koalicję.
W ustroju prezydenckim to prezydent kieruje pracami rządu, który nie jest odpowiedzialny przed parlamentem tylko przed nim. Albo sam stoi na jego czele (jak w USA), albo też mianuje i odwołuje premiera wedle własnego uznania.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 19:04:42