Czytaj więcej"/> Drukuj
Rock -
Rock (ang. kołysać) - ogólna nazwa całego szeregu stylów muzycznych, wywodzących się z rock and rolla oraz rhythm and bluesa. Sama nazwa "rock" jest właściwie skrótem od "rock and roll". Wszystkie style rockowe charakteryzują się brzmieniem opartym na różnego rodzaju gitarach (zwykle elektrycznych) i perkusji, z wyraźnie zarysowanym rytmem i śpiewem, wywodzącym się z bluesa oraz sposobem wolnej improwizacji w trakcie grania utworów, wywodzącym się z jazzu. Nawet jeśli w niektórych stylach rockowych brak jest pewnych wymienionych wyżej elementów, o uznaniu jakiegoś stylu za rockowy decyduje jego pochodzenie oraz ogólny "klimat". Warto też pamiętać, że rock jest określeniem współcześnie bardzo rozmytym. Często o zakwalifikowaniu danego stylu lub muzyki danego artysty do rockowych decyduje on sam (mówiąc o tym w np. wywiadach prasowych) lub też jego odbiorcy - czasami nawet wbrew opinii artysty. Ważną cechą muzyki rockowej, nieobecną w muzyce poważnej jest zespołowość. Muzyka tworzona zespołowo, trudna do odtworzenia, gdy grana nie przez oryginalny zespół (zob. tribute band), jest też często zespołowo komponowana. Niekiedy w sposób dynamiczny, kiedy to zainicjowany motyw muzyczny w serii jamów przetwarzany jest w utwór, który w swej końcowej fazie rzadko przypomina swą wyjściową formę. W muzyce rockowej, podobnie jak w Jazzie kompozytor i wykonawca to najczęściej ta sama osoba lub grupa osób, a komponowanie i wykonywanie muzyki są często jednym procesem. Prekursorem polskiego rock'n'rolla jest redaktor Franciszek Walicki (nazywany "Ojcem Polskiego Rocka"), który w latach 60'tych powołał do życia takie zespoły jak: "Rhythm & Blues", "Czerwono - Czarni", "Niebiesko - Czarni", "Breckout", "SBB" i wiele innych.
Choć opisane powyżej cechy opisują muzykę rockową, nie jest ona homogenicznym gatunkiem. W istocie, w skrajnych przypadkach mamy do czynienia z całkowicie sprzecznymi cechami. Z tego powodu wprowadzono mnogość kategorii szufladkujących poszczególne podgatunki i style w ramach tego gatunku istniejące. Klasyfikowanie takie jest niezwykle trudne i zwodnicze ze względu na wielką dynamikę, z jaką ten gatunek się rozwija, oraz wielką ilość postaw indywidualnych. Mimo tego, wyróżniono kilkanaście podgatunków i wiele dziesiątek stylów, które pomagają ogarnąć tę olbrzymią różnorodność. Należy tu uściślić, czym jest gatunek (podgatunek), a czym styl. Podział na gatunki i style jest czysto arbitralny.
W przypadku gatunku mamy do czynienia ze względnie ostrym podziałem, opartym na kryterium czasowym lub generalnym założeniem artystycznym. Styl jest mniej ostrym wyróżnikiem i często intuicyjnym. Często nazwy stylów używane są jako "słowa wytrychy" w publicystyce lub literaturze, w celu łatwiejszego usystematyzowania tego tak dynamicznego zjawiska. Niektóre style wiążą się z pewną cechą muzyczną charakteryzującą pewną grupę muzyków lub grup muzycznych, inne związane są z cechami pozamuzycznymi, jeszcze inne mają charakter terytorialny lub są związane z określonym etapem w historii muzyki rockowej. Niektóre style są typowe dla pewnych gatunków, inne rozciągają się na wiele z nich, często od siebie odległych. Poniżej podano listę gatunków i dominujących stylów w porządku alfabetycznym.

Style i gatunki muzyczne zaliczane do rocka lub wywodzące się z niego

Style niemal wyłącznie związane z rockiem progresywnym zostały opisane w artykule progresywny rock.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-04 03:06:10