Czytaj więcej"/> Drukuj
Ta strona dotyczy pojęcia rektor
w znaczeniu rektor wyższej uczelni

Inne znaczenia słowa rektor:
ksiądz rektor
1. przełożony seminarium duchownego
2. przełożony domu zakonnego, np. jezuitów
3. ksiądz rezydent kościoła nieparafialnego
Rektor – godność osoby zarządzającej uczelnią akademicką. Najczęściej jest to jeden z profesorów takiej uczelni, sprawujący swoją funkcję wraz z senatem akademickim. W większości polskich uczelni państwowych istnieje wymóg statutowy aby wyboru rektora dokonywać spośród samodzielnych pracowników naukowych, zwykle z tytułem profesora. Zasada ta często nie jest spełniana w niepaństwowych uczelniach wyższych. Wybieralność rektora przez społeczność akademicką jest jedną z podstawowych tradycji autonomii akademickiej – często nie przestrzeganej w ustrojach totalitarnych. W Polsce powojennej zasada zaczęła być wprowadzana konsekwentnie po 1989 i była jedną ze znaczących oznak demokratyzacji ustroju.
Wyraz pochodzi od łacińskiego rector – "władca", "zarządca"; od łac. regere – "rządzić".
Zastępcy rektora nazywani są prorektorami (przedrostek pro oznacza po łacinie "zamiast", "zastępujący").
Rektorowi przysługuje honorowy tytuł Jego/Jej Magnificencja (skrót: JM). W stroju paradnym występuje w czerwonym lub purpurowym płaszczu (todze) z gronostajowego lub sobolowego futra (lub jego namiastce), często z berłem oraz ozdobnym łańcuchem z symbolami kierowanej uczelni.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-18 06:45:47