Czytaj więcej"/> Drukuj
Psychologia zdrowia to dział psychologii badający wpływ zjawisk psychicznych na ogólny stan zdrowia, a także wpływ ogólnego stanu zdrowia na samopoczucie psychiczne. Powstała na gruncie medycyny behawioralnej, medycyny psychosomatycznej i psychologii medycznej. Psychologia zdrowia została formalnie uznana w 1979 roku przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wg J. Matarazzo


Psychologia zdrowia to "wkład wychowawczy, naukowy i zawodowy psychologii jako dyscypliny naukowej w krzewienie i utrzymywanie zdrowia, zapobieganie chorobom i ich leczenie, wyodrębnienie etiologicznych i diagnostycznych korelatów zdrowia, choroby i pokrewnych zaburzeń oraz poprawę systemu opieki zdrowotnej i polityki zdrowotnej".

Wg Shelley Taylor


Psychologia zdrowia to "dział psychologii zajmujący się poznaniem wpływu czynników psychologicznych na to, że ludzie pozostają zdrowi, określeniem ich znaczenia w powstaniu chorób oraz ich roli w kształtowaniu zachowania ludzi, kiedy zachorują".

Założenia psychologii zdrowia:

  1. Włączenie problematyki zdrowia do obszaru psychologii związanej z medycyną pozapsychiatryczną.
  2. Pojęcia zdrowie i choroba nie wykluczają się, są traktowane jako dwa krańce kontinuum.
  3. Odejście od kategorii patologii na korzyść zasobów człowieka i jego możliwości rozwojowych.
  4. Położenie nacisku na ochronę i promocję zdrowia.
  5. Zdrowie - społecznie uznawana wartość; nie ograniczone do systemu opieki zdrowotnej, obejmuje wszystkie dziedziny życia i działalności człowieka.

Rola i zadania psychologii zdrowia

1. Poszukiwanie czynników ważnych dla zdrowia
*Rozszerzenie badań nad emocjami pozytywnymi, poczuciem kontroli, i poczuciem własnej skuteczności
*Rozwój badań nad zachowaniami zdrowotnymi
*Kontynuowanie badań nad typologią osobowości i strukturami psychicznymi, które wpływają na zachowanie zdrowia.
2. Dzialania praktyczne na terenie medycyny
*Praca z pacjentem - diagnostyka i rehabilitacja.
*Praca z personelem medycznym - działania psychoedukacyjne (np. trening antystresowy), kształcenie umiejętnosci interpersonalnych (trening komunikacji, trening interpersonalny) w kontakcie z pacjentem jako podmiotem leczenia.
*Rozwiązywanie problemów dotyczących organizacji i zarządzania placówkami medycznymi, zakłóceń w relacji lekarz-pacjent.
3. Promocja zdrowia
*Tworzenie podstaw teoretycznych
*Psychoedukacja ludności zdrowej


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 19:06:33