Czytaj więcej"/> Drukuj
Psychiatria jest to dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem, leczeniem oraz profilaktyką zaburzeń psychicznych, do których można zaliczyć: psychozy (m.in. psychozy afektywne, schizofreniczne, paranoidalne, parafreniczne), zaburzenia nerwicowe, dawniej nerwice (m.in. fobie, zaburzenia zwiazane z lękiem, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia somatoformiczne, zaburzenia dysocjacyjne), upośledzenia umysłowe, uzależnienia, dysfunkcje seksualne i parafilie, zaburzenia osobowości, zaburzenia reaktywne, zaburzenia psychoorganiczne oraz niektóre zaburzenia psychosomatyczne. Bada ich uwarunkowania rodzinno-genetyczne, konstytucjonalne, biologiczne, psychologiczne oraz społeczne - sposób powstania i skutecznego zapobiegania. Zajmuje się też rehabilitacją chorych.
Kanon psychiatrycznego podejscia do ludzkiego umysłu zawiera się w manifeście Kandela.
Psychiatria czerpie z dorobku takich dziedzin, jak: neurologia, neurofizjologia, neurochemia, genetyka, antropologia, etologia, psychologia, socjologia, seksuologia oraz z doświadczeń różnych szkół filozoficznych.
Psychiatrię tradycyjnie dzieli się na psychopatologię ogólną, czyli symptomatologię oraz psychopatologię szczegółową, czyli psychiatrię właściwą. W tej ostatniej wyróżnia się psychiatrię kliniczną (dorosłych oraz dzieci i młodzieży), społeczną, środowiskową, konsultacyjną, sądową, penitencjarną, geriatryczną, kulturową, transkulturową oraz psychopatologię kryminalną. Jeśli oprzeć się na założeniach teoretycznych wyodrębnia się także psychiatrię humanistyczną, antropologiczną (związaną z kierunkami egzystencjalistycznymi) oraz biologiczną.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-15 09:43:30