Czytaj więcej"/> Drukuj
Urząd Prezydenta PRL został utworzony jako rezultat porozumień Okrągłego Stołu w 1989 roku. Zespół do spraw reform politycznych uznał, że należy zlikwidować Radę Państwa i w jej miejsce powołać Prezydenta PRL. 7 kwietnia 1989 r, sejm uchwalił zmiany konstytucji, w których znalazły się odpowiednie zapisy dotyczące prezydenta. Prezydent był wybierany przez Zgromadzenie Narodowe (połączone izby parlamentu) na 6-letnią kadencję, z możliwością jednokrotnego ponownego wyboru. Prezydent: Prezydent miał prawo weta ustawodawczego, uchylanego przez sejm większością 2/3. Mógł także rozwiązać parlament jeśli w terminie 3 miesięcy nie powoła rządu, nie przyjmie budżetu lub uchwali ustawę lub uchwałę uniemożliwiającą prezydentowi wykonywanie jego konstytucyjnych uprawnień.
Jedym prezydentem PRL był Wojciech Jaruzelski. Wybory odbyły się 19 lipca 1989 r. Jedynym zgłoszonym kandydatem był Jaruzelski. W głosowaniu wzięło udział 544 posłów i senatorów. 270 głosowało za kandydaturą, 233 było przeciwnych, 34 wstrzymało się od głosu, a 7 oddało głos nieważny. Wymagana większość wynosiła 269 głosów.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 03:53:29