Czytaj więcej"/> Drukuj
Praca socjalna - oznacza: Definicja pracy socjalnej.
Nowa, międzynarodowa definicja pracy socjalnej przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych w Montrealu, w Kanadzie w lipcu 2000 r. Ta nowa definicja zastępuje dotychczasową, którą Federacja przyjęła w 1982 r. Jest to zrozumiałe, że praca socjalna w XXI wieku nadal będzie dynamiczna i ewoluująca, i z tego względu żadna definicja nie może być uznana za wyczerpującą.
Definicja
Praca socjalna jest to zawód, który promuje społeczne zmiany, rozwiązywanie problemów we wzajemnych ludzkich relacjach oraz wzmocnienie i wyzwolenie ludzi dla osiągnięcia przez nich dobrostanu. Korzystając z teorii ludzkich zachowań i systemów społecznych, praca socjalna ingeruje dokładnie tam, gdzie dochodzi do wzajemnego oddziaływania ludzi z ich środowiskiem.
Zasady praw człowieka i społecznej sprawiedliwości są fundamentalne dla pracy socjalnej.
Komentarz
Praca socjalna w jej różnych formach, kieruje wielostronną, złożoną wymianą między ludźmi a ich środowiskami. Jej misją jest uzdalnianie wszystkich ludzi do rozwoju w pełni ich możliwości, ubogacanie ich życia i zapobieganie dysfunkcjom. Profesjonalna praca socjalna skupia się na rozwiązywaniu problemu i zmianie. Dlatego też pracownicy socjalni działają na rzecz zmiany w społeczności oraz w życiu indywidualnych osób, rodzin i wspólnot, którym służą.
Praca socjalna to teoria i praktyka powiązane ze sobą systemem wartości.
Wartości
Praca socjalna wyrosła z humanitarnych i demokratycznych idei, które opierały się na szacunku wobec równości, wartości i godności wszystkich ludzi. Od swego początku, tj. od ponad wieku, praktyka pracy socjalnej dąży do zetknięcia ludzkich potrzeb z twórczymi ludzkimi możliwościami. Prawa człowieka oraz sprawiedliwość społeczna służą za motywację i uprawnienie do działań w ramach pracy socjalnej. W solidarności z tymi, którzy są w niekorzystnej sytuacji życiowej, profesjonaliści dążą do złagodzenia ubóstwa oraz uwolnienia od niego najsłabszych i znękanych ludzi w celu włączenia ich do społeczności. Wartości pracy socjalnej są wyrażone w zawodowych - narodowych i międzynarodowych kodeksach etycznych.
Teoria
Praca socjalna bazuje w swej metodologii na usystematyzowanej, doświadczalnej wiedzy wywiedzionej z badań i ewaluowanej praktyki, włączając lokalną wiedzę specyficzną dla miejscowych okoliczności. Pozwala rozpoznać złożoność interakcji, jakie zachodzą między ludzkimi istotami i ich środowiskiem oraz zdolności ludzi zarówno do bycia podmiotem wpływu, jak i ich zmieniania poprzez różnorodne oddziaływanie wykorzystując bio-psychospołeczne czynniki. Profesja pracy socjalnej zbliża się do teorii rozwoju człowieka, behawioralnej oraz systemów społecznych dla zanalizowania złożonych sytuacji i ułatwienia indywidualnych, organizacyjnych, społecznych i kulturowych zmian.
Praktyka
Praca socjalna jest skierowana wobec barier, krzywd i niesprawiedliwości, które istnieją w społeczeństwie. Odpowiada zarówno na nagłe sytuacje kryzysowe, jak i na codzienne osobiste i społeczne problemy.
Praca socjalna wykorzystuje różnorodność doświadczeń, technik i praktyk zgodnych z holistycznym zorientowaniem na osoby oraz ich środowiska.
Interwencje w pracy socjalnej dotyczą w pierwszej kolejności skoncentrowanych na osobie procesów psychospołecznych, aż po zaangażowanie w politykę społeczną, planowanie i rozwój. Obejmuje to poradnictwo, kliniczną pracę socjalną, pracę grupową, społeczno-pedagogiczną, opiekę nad rodziną i jej terapię, jak i wysiłki zmierzające do tego, aby pomóc ludziom w uzyskaniu zabezpieczenia i dostępu do zasobów w społeczności lokalnej. Interwencje obejmują także administrowanie ośrodkiem, organizowaniem społeczności lokalnej i angażowanie w społeczne i polityczne działania mające wpływ na politykę społeczną i rozwój gospodarczy.
Holistyczne zorientowanie pracy socjalnej jest uniwersalne, ale priorytety w jej praktyce różnią się w zależności od kraju, czasu, są uzależnione od kultury, historii i warunków społeczno - ekonomicznych.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 21:56:08