Czytaj więcej"/> Drukuj
PZPR -
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) - partia komunistyczna, która powstała na zjeździe zjednoczeniowym Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej w dniach 15-21 grudnia 1948 roku. Było to możliwe dzięki usunięciu z PPS działaczy sprzeciwiających się zjednoczeniu (a właściwie wchłonięciu przez komunistów), a także tych członków PPR, których oskarżono o "odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne". Ocenia się, że ponad 25% socjalistów zostało odsuniętych na "tor boczny" lub usuniętych z życia politycznego.
Do roku 1989 PZPR miała charakter partii państwowej, która sprawowała całą władzę (poprawka do konstytucji z roku 1976 mówiła o "przewodniej sile narodu") oraz kontrolowała zbiurokratyzowaną gospodarkę nakazowo-rozdzielczą. Głównym celem było stworzenie społeczeństwa socjalistycznego oraz budowy komunizmu na całym świecie. Partia była zorganizowana na zasadzie centralizmu demokratycznego, który w teorii zakładał demokratyczne wyłanianie władz, podejmowanie decyzji i kierowanie jej działalnością. W rzeczywistości najważniejszą rolę odgrywał Komitet Centralny, jego Biuro Polityczne oraz Sekretariat. To właśnie one decydowały o polityce oraz składzie personalnym głównych organów, choć według statutu zadanie to spoczywało na członkach zjazdu, który odbywał się co pięć-sześć lat. W przerwie pomiędzy nimi odbywały się konferencje partyjne komitetów wojewódzkich, powiatowych, gminnych i zakładowych.
Najmniejszą jednostką organizacyjną partii była Podstawowa Organizacja Partyjna (POP), która istniała w zakładach pracy, uczelniach, instytucjach kulturalnych itd. Główną rolę w PZPR odgrywały osoby zawodowo zajmujące się polityką, czyli tzw. "aktyw partyjny", który tworzyły osoby rekomendowane do kierowania głównymi instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi. W szczytowym momencie rozwoju partii (koniec lat 70.) liczył on ponad 350 tysięcy osób. Ponieważ Biuro Polityczne KC, Sekretariat oraz komitety wojewódzkie decydowały o obsadzie kluczowych stanowisk w gwałtownym tempie rozwijała się nomenklatura.
Po zmianie systemu rządów na demokratyczne, PZPR rozwiązała się 29 stycznia 1990 roku. Część delegatów na ostatnim kongresie założyła dwie partie socjaldemokratyczne: Socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Unię Socjaldemokratyczną Rzeczypospolitej Polskiej (USdRP), która zmieniła nazwę na Polską Unię Socjaldemokratyczną).

Przywódcy i działacze PZPR

: Zakończył obrady ostatni zjazd P.Z.P.R. - "Proletariusze wszystkich krajów wybaczcie mi". Obok napisów widnieje wizerunek Lenina modlącego się z różańcem
Do roku 1954 na czele partii stał Przewodniczący Komitetu Centralnego Do najbardziej znanych działaczy PZPR należeli ponadto: Jerzy Albrecht, Edward Babiuch, Kazimierz Barcikowski, Jakub Berman, Józef Cyrankiewicz, Zdzisław Grudzień, Piotr Jaroszewicz, Bolesław Jaszczuk, Stefan Jędrychowski, Zenon Kliszko, Stanisław Kociołek, Jerzy Łukasiewicz, Franciszek Mazur, Zbigniew Messner, Hilary Minc, Mieczysław Moczar, Kazimierz Morawski, Zenon Nowak, Stefan Olszowski, Józef Pińkowski, Stanisław Radkiewicz, Ignacy Loga-Sowiński, Ryszard Strzelecki, Józef Tejchma, Roman Zambrowski i Aleksander Zawadzki.

Zjazdy PZPR

PZPR -
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-12 20:13:24