Czytaj więcej"/> Drukuj
Produkt krajowy brutto (PKB) (ang. GDP - Gross Domestic Product) (ekon.) to jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkowości narodowej. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku).
Wartość wytworzonych dóbr i usług finalnych oblicza się odejmując od produkcji całkowitej wartość dóbr i usług zużytych do tej produkcji. W skali przedsiębiorstwa jest to więc wartość dodana, a PKB jest sumą wartości dodanej wytworzonej przez wszystkie podmioty gospodarujące. Zgodnie z tym od strony produkcyjnej:
 PKB = produkcja globalna kraju minus zużycie pośrednie = suma wartości dodanej ze wszystkich gałęzi gospodarki narodowej.

Obliczanie PKB na podstawie powyższej formuły jest uciążliwe, gdyż statystyka państwowa nie daje bezpośrednich miar produkcji globalnej, ani zużycia pośredniego. Dlatego w praktyce stosuje się inne formuły. Najpopularniejsza z nich ma podstawę w spostrzeżeniu, że PKB jest w dobrym przybliżeniu równy finalnym wydatkom wszystkich nabywców wartości dodanej wytworzonej na terenie kraju. Zatem od strony popytowej:
 PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport - import + zmiana stanu zapasów.

W praktyce rzadko zdarza się, aby przedsiębiorstwa i instytucje publiczne znacznie powiększały zapasy albo pozbywały się ich, więc zmiana stanu zapasów w gospodarce jest wielkością niedużą i na ogół pomija się ją w obliczeniach PKB.
Trzecia formuła wynika z faktu, że suma wydatków musi być równa sumie dochodów ze wszystkich źródeł. Zatem od strony dochodowej:
 PKB = dochody z pracy + dochody z kapitału + dochody państwa + amortyzacja.

Powyższa formuła wyraża podział wartości dodanej pomiędzy pracę (pracowników najemnych), kapitał (właścicieli kapitału, inwestorów), państwo i odtworzenie zużytego majątku.
PKB nominalny oblicza się według bieżącej wartości pieniądza, PKB realny natomiast według realnej wartości pieniądza, a więc uwzględniając inflację. Przeliczenie polega na podzieleniu PKB nominalnego przez indeks cen. W zestawieniach statystycznych PKB realny najczęściej przedstawiany jest w cenach stałych z wybranego roku bazowego.
Wzrost lub spadek realnego PKB stanowi miarę rozwoju gospodarczego.
Do porównań międzynarodowych PKB przelicza się według bieżącego kursu wymiany, zazwyczaj na dolary amerykańskie albo według parytetu siły nabywczej.
PKB należy odróżnić od produktu narodowego brutto (PNB), który jest miarą wartości wszystkich dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego państwa oraz przez osoby prawne z siedzibą na jego terenie niezależnie od tego, czy podmioty te działają w kraju, czy za granicą.
Najbogatsze 20 krajów na świecie, uwzględniając PKB ważony parytetem siły nabywczej:
Miejsce Kraj 2005 PKB (PSN)
milionów dolarów
1 Stany Zjednoczone 12,332,296
2 Chiny 8,091,851
3 Japonia 4,009,327
4 Indie 3,602,894
5 Niemcy 2,498,471
6 Wielka Brytania 1,825,837
7 Francja 1,811,561
8 Włochy 1,694,706
9 Rosja 1,585,478
10 Brazylia 1,552,542
11 Kanada 1,111,846
12 Korea 1,099,066
13 Meksyk 1,064,889
14 Hiszpania 1,026,340
15 Indonezja 863,654
16 Australia 638,713
17 Tajwan 629,858
18 Turcja 570,748
19 Iran 560,348
20 Tajlandia 559,489
23 Polska 512,890

Najbogatsze 20 krajów na świecie, uwzględniając PKB nominalny:
Miejsce Kraj 2005 PKB (nominalnie)
milionów dolarów
1 Stany Zjednoczone 12,438,873
2 Japonia 4,799,061
3 Niemcy 2,906,658
4 Wielka Brytania 2,295,039
5 Francja 2,216,273
6 Chiny 1,843,117
7 Włochy 1,836,407
8 Hiszpania 1,120,312
9 Kanada 1,098,446
10 Rosja 755,437
11 Indie 749,443
12 Brazylia 732,078
13 Korea 720,772
14 Meksyk 714,530
15 Australia 692,436
16 Holandia 629,391
17 Belgia 387,840
18 Szwajcaria 384,642
19 Szwecja 383,816
20 Tajwan 345,105
23 Polska 312,257

źródło tabel:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 16:08:21