Czytaj więcej"/> Drukuj
Ocean (łac. Oceanus, gr. Okeanós - u starożytnych Greków i Rzymian mityczna rzeka oblewająca cały świat, także nazwa jej boga) - największe wyróżniane na Ziemi części hydrosfery, określająca rozległy obszar słonej wody. W sumie pokrywają blisko 3/4 jej powierzchni (dokładnie 361 mln km2, czyli 70,7% powierzchni naszego globu). Wyróżnia się następujące oceany: Granice między oceanami zostały wyznaczone przez Międzynarodową Organizację Hydrograficzną.
Badaniem oceanów zajmuje się dział nauki nazywany oceanologią .

Systemy oceaniczne

Układ kontynentów sprawia, że wyróżnia się pięć głównych, wspomnianych wyżej, systemów oceanicznych. W skład takich systemów wchodzą także mniejsze obszary wodne, takie jak morza, zatoki, kanały, zalewy i cieśniny, które od pełnych wód oceanicznych oddzielone są półwyspami, wyspami bądź archipelagami.
Wszystkie zasoby oceaniczne i morskie Ziemi łącznie z zatokami, kanałami, zalewami i cieśninami określa się mianem oceanu światowego lub wszechoceanu.
Zobacz też:

Skład wody

W wodzie oceanicznej znajduje się od 33 do 38 promili (licząc wagowo) różnych soli nieorganicznych. Stężenie to jest różne, lecz proporcje występujących tam jonów są stałe. W kilogramie wody o steżeniu 35 promili znajduje się:

Ukształtowanie dna oceanicznego

Do głównych form ukształtowania dna oceanicznego zalicza się:

Falowanie i inne zjawiska oceaniczne

Wiatry wiejące nad rozległymi obszarami wodnymi powodują powstawanie na powierzchni oceanu fal. Katastrofalne zjawiska, takie jak podwodne trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy rozległe osuwiska wywołują niszczące fale tsunami.
Dzięki stale wiejącym wiatrom, takim jak np. pasaty, powstają prądy morskie.
Siła przyciągania Księżyca i Słońca wywołują ruchy mas wodnych, które noszą nazwę pływów.
Natomiast nagłe zmiany ciśnienia atmosferycznego wywołują wahanie lustra wody morza lub zatoki. Zjawisko to nosi nazwę sejszy.

Życie w oceanach

Transport morski

Transport morski stanowi jeden z najważniejszych typów transportu. Tą drogą przewozi się znaczne ilości towarów. Do przewozów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowce, drobnicowce, kontenerowce, tankowce, chemikalowce, itp.
Natomiast przewozy pasażerskie stanowią znikomy odsetek ogólnego transportu pasażerskiego, a to ze względu na długość podróży. Jedynie w niektórych obszarach, np. o silnie rozwiniętej linii brzegowej, państwach wyspiarskich, ważną rolę odgrywa komunikacja promowa. Popularne są także kilkutygodniowej rejsy wycieczkowe po Morzu Śródziemnym czy Karaibskim.
Ważniejsze drogi wodne łączące różne oceany to: Kanał Panamski, Kanał Sueski, Cieśnina Malakka.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 18:35:39