Czytaj więcej"/> Drukuj
Neutralność - brak preferencji co do określonych poglądów, opcji politycznej, określonej osoby, itp., lub powstrzymywanie się od działania zgodnego z taką preferencją, niezaangażowanie, czasem także synonim obojętności. W języku polskim, pod wpływem łaciny, pojęcia związane z neutralnością wobec czegoś są często tworzone przez dodanie członu "a-" (np. agnostycyzm).

Nazwa tego hasla odnosi sie do wiecej niz jednego pojecia:
  1. Neutralność poznawcza - to zasada, zakładająca maksymalnie obiektywne podejście do badań naukowych, które powinno cechować rzetelnego badacza. Badacz cechujący się neutralnością poznawczą stara się nie interpretować wyników prowadzonych badań przez pryzmat swojego osobistego światopoglądu.
  2. Neutralność światopoglądowa, religijna, obyczajowa - to zasada równego traktowania ludzi niezależnie od ich poglądów politycznych, filozoficznych i religijnych, oraz od wynikających z tych poglądów obyczajów. W sensie prawnym neutralność ta wyraża się w równym traktowaniu wszystkich obywateli przez prawo i instytucje państwa niezależnie od wyznawanego czy głoszonego światopoglądu. Nuetralność światopoglądowa jest zasadą konstytucyjną większości demokratycznych państw.
  3. Neutralność polityczna - jest to sytuacja, w którym dane państwo deklaruje, że nie będzie uczestniczyć w danym konflikcie międzynarodowym, ani nie będzie sprzyjało żadnej ze stron. W zamian państwo to oczekuje, że nie zostanie zaatakowane przez żadną ze stron konfliktu.
  4. Neutralność technologiczna - to zasada równego traktowania przez państwowe instytucje konkurujących z sobą technologii i stwarzania warunków do ich uczciwej konkurencji. W praktyce oznacza to, że państwo nie może np. utajniać rozwiązań technologicznych uniemożliwiających powstanie konkurencyjnego produktu, lub stosować praktyki prowadzące do narzucania konieczności stosowania określonych rozwiązań technologicznych w sytuacji gdy istnieją konkurencyjne rozwiązania tego samego problemu technicznego.
Terminu tego używa się często w różnych gałęziach nauki i techniki (np. neutralne pH w chemii i dermatologii) oraz w mowie potocznej.
Zachowanie neutralnego punktu widzenia (NPW, ang. NPOV - neutral point of view) jest jedną podstawowych zasad Wikipedii.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-22 04:27:54