Czytaj więcej"/> Drukuj
Minister to urzędnik, który jest członkiem rządu i kieruje ministerstwem. Słowo minister pochodzi od łac. minister - sługa, pomocnik.
Minister jest naczelnym organem administracji państwowej. Kieruje wyodrębnionym działem lub działami administracji rządowej (dawniej mówiono o tzw. resorcie) lub jest tzw. ministrem bez teki. Wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu, oraz specjalnego urzędu: ministerstwa. Wchodzi też w skład Rady Ministrów.
Minister jest powoływany na stanowisko i odwoływany z niego przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Po powołaniu ministra premier, tzw. rozporządzeniem atrybucyjnym, określa szczegółowy zakres działania danego ministra: wskazuje dział lub działy administracji, którymi kieruje minister, ustala ministerstwo lub inny urząd obsługujący ministra, wskazuje organy i jednostki podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane. Podstawowe kompetencje i zadania ministra okreslają, zgodnie z art. 149 ust. 1 Konstytucji RP, ustawy.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-20 05:09:27