Czytaj więcej"/> Drukuj
Migracja
1. Przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.
Migracje można podzielić ze względu na: Przemieszczanie się ludności jest całkowicie naturalnym zjawiskiem i występowało we wszystkich czasach. Nasilenie się migracji może nastąpić m.in. z przyczyn złej sytuacji gospodarczej w miejscu zamieszkania (migracje ekonomiczne) lub sytuacji politycznej nieodpowiadającej migrującym (migracje polityczne).
Osobnym zjawiskiem są migracje ze wsi do miast.
Mobilność ludności, czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmiejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej.
Przy analize zjawiska migracji bierze się pod uwagę dwie grupy czynników wpływających na nie: Migrantom na drodze wyrastają jednak pewne przeszkody, które stanowią główne przyczyny małej mobilności ludności. Należą do nich: Ciekawym zjawiskiem są tzw. migracje łańcuchowe. Okazuje się, że migranci z danego państwa, regiony czy miejscowości mają tendencję do skupiania się w tych samych miejscach w krajach docelowych migracji. Wynika to z dostępu do informacji wśród migrantów oraz potrzebą zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa poprzez życie w jednej wspólnocie.
2. Wędrówka zwierząt (najczęściej sezonowa).
3. Zmiana zasięgu występowania roślin.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-08-01 22:09:11