Czytaj więcej"/> Drukuj
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, struktura administracyjna wiążąca w sobie główne organy administracyjno-porządkowe w Polsce, utworzone w 1918 roku jako Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W 1996 roku, w ramach reformy centrum administracyjno–gospodarczego Rządu, do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji. W wyniku zmian organizacyjnych nadzór nad Urzędem Ochrony Państwa przekazany został Prezesowi Rady Ministrów. Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 roku utworzono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Historia MSW

Pierwsze struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zostały powołane za zgodą władz Niemiec i Austro-Węgier 3 stycznia 1918 roku.
Do zadań nowej struktury należało -
  1. Ogólny zarząd krajowy
  2. Dozór samorządu terytorialnego
  3. Nadzór nad prasą i wszelkimi stowarzyszeniami
  4. Sprawy policji

MSW PRL

W wyniku likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 1954 roku, zostały powołane dwie odrębne struktury, Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Już dwa lata później, czyli w 1956 roku, dokonano następnych zmian, (między innymi) Ustawą z dnia 13 listopada 1956 roku został rozwiązany Komitet do spraw Bezpieczeństwa Publicznego, a kompetencje dotychczas mu podległe - walka ze szpiegostwem, dywersją, terrorem, oraz inne wrogie działania skierowane przeciwko PRL, przeszły w zakres działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zmiany w strukturze w 1956 roku

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 listopada 1956 roku, ustalono następujące jednostki organizacyjne MSW -
Jednostki o charakterze pionów organizacyjnych
Jednostki Organizacyjne Wojsk Wewnętrznych
Pozostałe jednostki Ministerstwa
Do Wojewódzkich Komend Milicji Obywatelskiej włączono następujące jednostki organizacyjne
Do Powiatowych Komend Milicji Obywatelskiej włączono Referaty ds. kontrwywiadu i walki z działalnością antypaństwową w kraju

Szefowie służb MSW na 25 maja 1982 roku

Schemat organizacyjny MSW w dniu 15 lutego 1990 roku

DEPARTAMENTY I SŁUŻBY

Stan osobowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL

Dane pochodzą z lat 1980 - 1990.

Ministrowie spraw wewnętrznych PRL

Stan obecny

W 1989 roku nastąpiła zmiana w systemie politycznym Polski. Naczelnym organem administracji państwowej realizującym politykę państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego stał się Minister Spraw Wewnętrznych, którego Urząd powołano 6 kwietnia 1990 roku. W 1996 roku, w ramach Reformy centrum administracyjno – gospodarczego Rządu do struktury Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji.

Służby podległe

Ministrowie spraw wewnętrznych

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 01:33:38