Czytaj więcej"/> Drukuj
Logika to dział filozofii i jednocześnie matematyki zajmujący się analizą elementarnych zasad poprawnego rozumowania. Logika (zarówno matematyczna, jak i filozoficzna) nie analizuje zawartości merytorycznej badanych zdań, lecz tylko bada czy są one poprawnie skonstruowane z czysto formalnego punktu widzenia.
Logika filozoficzna analizuje wszelkie wypowiedzi pod kątem ich struktury, starając się je klasyfikować oraz znajdować ogólne zasady prawidłowych między nimi relacji. Celem logiki filozoficznej jest z jednej strony analizowanie i wyszukiwanie oczywistych błędów we wszelkich wypowiedziach, a z drugiej określanie zasad poprawnego formułowania tychże. Podstawowe zasady logiki filozoficznej sformułował Arystoteles. Następnie rozwijali ją między innymi Kartezjusz i Immanuel Kant. Czasem bywa też określana mianem Logika praktyczna i wykładana jest na poziomie magisterskim wielu uczelni humanistycznych.
Logika matematyczna to dział matematyki, który powstał właściwie dopiero na przełomie XIX i XX wieku. W zasadzie zajmuje się ona tym samym, co logika filozoficzna, jednak jej badania koncentrują się przede wszystkim na analizowaniu pojęć matematycznych. Do swoich analiz stosuje ona wiele metod i narzędzi wypracowanych przez setki lat rozwoju logiki filozoficznej, jednak po ich odpowiednim sformalizowaniu i uściśleniu. Formalizowanie logiki tradycyjnej przez logikę matematyczną polega na tworzeniu systemów algebraicznych, dzięki którym można zamiast słownych określeń stosować proste symbole zdań oraz dokonywać obliczeń symbolicznych. Twórcami logiki matematycznej byli m.in. George Boole, Gottlob Frege i Bertrand Russell, a do jej rozwoju przyczynił się w dużym stopniu między innymi Kurt Gödel. We współczesnej logice matematycznej można wyodrębnić następujące działy: Niektórzy matematycy (zdecydowana mniejszość) nie uznają teorii mnogości za część logiki matematycznej. Dziedzina ta rozwinęła się bowiem znacznie i wzbogaciła o fragmenty, które mają charakter bardziej matematyczny niż logiczny. W każdym razie teoria dowodu, teoria modeli, teoria rekursji i teoria mnogości tworzą czwórkę teorii, które składają się na podstawy matematyki.

Linki

http://www.skrypt.pl/index.php?d=kierunki&k=40
http://www.republika.pl/logikadlaopornych/glowna.html
http://www.romazur.republika.pl/
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 02:34:01