Czytaj więcej"/> Drukuj
Język - ukształtowany społecznie zespół symboli, używanych w procesie komunikowania się zgodnie z obiektywnymi regułami budowania wypowiedzi językowy. Można zatem stwierdzić, że na język składają się dwa elementy: Język to sposób przedstawiania przedmiotów, czynności czy abstrakcyjnych pojęć za pomocą umownego systemu dźwięków bądź znaków. Mówiąc o języku mamy najczęściej na myśli ludzką mowę, tj. system artykułowanych dźwięków, układających się zgodnie z konwencją. Nie należy jednak mylić tych dwóch pojęć, gdyż mowa oznacza używanie języka w procesie porozumiewania się.
Spośród języków używanych przez ludzi można wymienić języki naturalne (np. polski, francuski, islandzki, itp.) i sztuczne (np. esperanto, interlingua). Zwierzęta porozumiewają się instynktownie (bez udziału samoświadomej woli np. Pies okazując agresywną postawę warczeniem lub uległość podwinięciem ogona), w sposób analogiczny do ludzkiego języka.
Język mówiony jest utrwalany jako język pisany za pomocą pisma.
Oprócz tego można mówić o języku gestów (język migowy), ciała (np.balet) czy muzyki (notacja muzyczna).
Matematyka, w szczególności informatyka, używają szeregu sztucznych języków tzw. języków formalnych, m.in. języków programowania.
Badaniami nad językami zajmują się lingwistyka i filologia.

Szyk morfemów i wyrazów

We wszystkich językach szyk morfemów ma znaczącą rolę. Nie zawsze jednak ma ją szyk wyrazów. Na przykład w języku polskim pary morfem tematu + morfem "końcówka rzeczownika" mogą poruszać się dość dowolnie w zdaniu, nie można tego jednak powiedzieć o którymś z tych morfemów z osobna.
W większości języków istnieją zdania, które można podzielić na podmiot, orzeczenie i dopełnienie, choć często typowe zdanie nie zawiera ich wszystkich, lub zawiera w formie złączonej, np. informacje o podmiocie mogą być zawarte w końcówce czasownika. Zwykle pewna kolejność tych 3 elementów w zdaniu jest dominująca. Jest 6 możliwości, przy czym w niewielu językach dopełnienie występuje przed podmiotem. Niezbyt często też orzeczenie występuje na początku zdania:

Języki i dialekty

Różne odmiany jednego języka mówionego nazywane są dialektami. Różnica między językiem a dialektem jest taka, że dwie osoby posługujące się różnymi dialektami mogą wzajemnie zrozumieć się. Jeśli nie mogą, uznaje się wtedy te dialekty za osobne języki. Nie jest to definicja jasna i wielu językoznawców zupełnie rezygnuje z podziału na dialekty i języki.
Ze względów politycznych "uznaje się" często jakiś dialekt za osobny język, np. "język mołdawski" będący w rzeczywistości dialektem rumuńskiego lub "języki" serbski i chorwacki, będące w rzeczywistości dialektami tego samego języka serbsko-chorwackiego. Często jest też na odwrót, osobny język uznaje się za dialekt języka dominującego na danym obszarze, np. miało to do niedawna miejsce w przypadku języka kaszubskiego określanego z przyczyn politycznych, a niezgodnie z prawdą, jako dialekt polskiego. Ze względu na powszechność takiej praktyki niektórzy językoznawcy żartobliwie mówią, że język to po prostu dialekt posiadający armię i flotę.
Różne odmiany dialektów określa się jako (nie są to definicje ścisłe, w rzeczywistości często tych terminów używa się zamiennie): Język oficjalnie uznawany i używany w danym kraju to jego język urzędowy.

Przyszłość

Nie wiadomo jak dalej potoczą się losy języków świata. Z jednej strony coraz większa komunikacja między osobami mieszkającymi w odległych od siebie miejscach wymusza korzystanie ze wspólnych języków - co może prowadzić do zaniku mniejszych języków - z drugiej zaś na świecie jest coraz więcej ludzi, więc językom coraz trudniej jest zachować spójność. Nie wiadomo też, które języki będą w przyszłości dominujące: z jednej strony ekspansję prowadzą języki międzynarodowe takie jak angielski i kilka języków o znaczeniu regionalnym, a z drugiej największy przyrost naturalny, a zatem przyrost liczby użytkowników języka notuje się w krajach Trzeciego Świata, których języki na razie nie są zbyt popularne.
Do najciekawszych miejsc pod względem bliskiej przyszłości zalicza się niewątpliwie Europa - czy to ogromne zróżnicowanie językowe przetrwa lawinowo rosnące migracje między obszarami odmiennymi językowo?

Języki świata

Dotychczas poznano i opisano blisko 4,5 tysiąca języków, ale przypuszcza się, że może ich być nawet 6 do 6,5 tysiąca. Języki te klasyfikuje się w rodziny, podrodziny, grupy i zespoły językowe, a także w większe, ale luźne zespoły języków tzw. ligi językowe. Ponadto wyróżnia się także języki izolowane, nie wykazujące żadnych powiązań z istniejącymi językami, np. baskijski.
Listę języków i dialektów świata zawierają strony internetowe: Mark Rosenfelder's Metaverse i Ethnologue. Niektóre z języków to: Zabawy językowe:
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-25 15:53:53