Czytaj więcej"/> Drukuj
Gospodarka - całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie, kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa). Działalność ta polega na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. Najprostszy podział gospodarki wyróżnia trzy sfery działalności ludzkiej: rolnictwo, przemysł i usługi.


PODZIAŁ GOSPODARKI WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD):
Sekcja Dział Nazwa sekcji / działu
A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
01 Rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe
02 Leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewne działalności usługowe
B Rybołówstwo i rybactwo
05 Rybołówstwo, działalność wylęgarni ryb i gospodarstw rybackich; działalność usługowa związana z rybołówstwem i rybactwem
C Górnictwo i kopalnictwo
10 Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego; wydobywanie torfu
11 Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego; działalność usługowa związana z eksploatacją ich złóż z pominięciem prowadzenia poszukiwań
12 Kopalnictwo rud uranu i toru
13 Kopalnictwo rud metali
14 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
D Działalność produkcyjna
15 Produkcja artykułów spożywczych i napojów
16 Produkcja wyrobów tytoniowych
17 Produkcja tkanin
18 Produkcja odzieży; wyprawianie i barwienie skór futerkowych
19 Garbowanie i wyprawianie skór; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia
20 Produkcja drewna i wyrobów z drewna i korka, z wyjątkiem mebli; produkcja artykułów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
21 Produkcja masy celulozowej, papieru oraz wyrobów z papieru
22 Działalność wydawniczna; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
23 Wytwarzanie produktów koksowania węgla, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
24 Produkcja chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych
25 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
26 Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
27 Produkcja metali
28 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń
29 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana
30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indzie nie sklasyfikowana
32 Produkcja sprzętu i apartury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej
33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
34 Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep
35 Produkca pozostałego sprzętu transportowego
36 Produkcja mebli; działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
37 Zagospodarowanie odpadów
E Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
40 Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
41 Pobór, oczyszczanie i rozprowadzanie wody
F 45 Budownictwo
G Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego
50 Sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych
51 Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi
52 Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i moticykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego
H 55 Hotele i restauracje
I Transport, gospodarka magazynowa i łączność
60 Transport lądowy; transport rurociągami
61 Transport wodny
62 Transport powietrzny
63 Działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność agencji turystycznych
64 Poczta i telekomunikacja
J Pośrednictwo finansowe
65 Pośrednictwo finansowe, z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszu emerytalno-rentowego
66 Ubezpieczenia i fundusz emerytalno-rentowy bez gwarantowanej prawnie opieki socjalnej
67 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym
K Obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów
70 Obsługa nieruchomości
71 Wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego
72 Informatyka i działalność pokrewna
73 Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych
74 Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów
L 75 Administracja publiczna i obrona narodowa; gwarantowana prawnie opieka socjalna
M 80 Edukacja
N 85 Ochrona zdrowia i opieka socjalna
O Pozostała działalność usługowa komunalna, socjalna i indywidualna
90 Odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne
91 Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana
92 Działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem
93 Pozostała działalność usługowa
P 95 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
Q 99 Organizacje i zespoły międzynarodowe

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-05-18 06:08:25