Czytaj więcej"/> Drukuj
Gmina francuska, inaczej komuna - jednostka samorządu terytorialnego Francji. Wchodzi w skład departamentu i odpowiada zakresem działalności polskim gminom.
Gminom przysługuje generalna kompetencja obejmująca wszystkie sprawy lokalne, z wyjątkiem spraw ustawowo wyłączonych na rzecz administracji rządowej lub wspólnot wyższego szczebla (departamentów i regionów administracyjnych).
Organami gminy są: rada gminy i mer.
Rada gminy jest organem przedstawicielskim, wybieranym na sześcioletnią kadencję w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Rada gminy stanowi uchwały we wszystkich sprawach objętych kompetencją generalną gminy, w tym zatwierdza budżet gminy i uchwala plan zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzany później przez rząd centralny). Każda uchwała rady gminy musi zostać zatwierdzona przez prefekta.
Organem wykonawczym gminy jest mer. Mera wybiera spośród swych członków rada gminy i dokonuje tego kwalifikowaną większością głosów (w pierwszej i drugiej turze; w ewentualnej trzeciej turze wystarczy większość zwykła). Kadencja mera zaczyna się i kończy z kadencją rady i w czasie jej trwania mer jest praktycznie nieodwoływalny (poza jednym przypadkiem: minister spraw wewnętrznych może odwołać mera lub zawiesić go w wykonywaniu obowiązków, jeśli dopuści się 'poważnego błędu w wykonywaniu swych zadań'). Do zadań mera należy wykonywanie uchwał rady gminy i wykonywanie w jej imieniu czynności przez nią powierzonych. Mer wykonuje także zadania zlecone przez administrację rządową i sprawuje funkcje zwierzchnika służbowego urzędników gminnych i jednostek podległych.

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 17:00:21