Czytaj więcej"/> Drukuj
Filon z Aleksandrii, Philon (łac. Philo) urodził się przed 10 p.n.e. i zmarł po 40 n.e. - filozof żydowski, pochodzący z bogatej i wpływowej rodziny. Jego brat był bankierem Heroda Agryppy a bratanek prokuratorem Judei.
Filon pisał po grecku, obracał się w kręgu kultury helleńskiej, był pod wpływem takich filozofów jak: Platon, Arystoteles, Posejdonios, neopitagorejczycy i usiłował uzgodnić je z religią żydowską. Jego pisma zachowały się tylko częściowo; filozoficzne: Quis omnis probus liber est (Każdy człowiek cnotliwy jest wolny), De aeternitate mindi (O wieczności świata), Alexander sive de eo quod rationem habeant bruta animalia (Aleksander, czyli O tym, że nierozumne zwierzęta mają rozum), De providentia (O Opatrzności). Z dzieł historycznych: Contra Flaccum (Przeciw Flakkusowi), Logatio ad Gaium (Poselstwo do Gajusza), De virtutibus (O cnotach). Z pism apologetycznych: De vita Mosis (O życiu Mojżesza), De vita contemplariva (O życiu kontemplacyjnym). Oraz fragmenty pism egzegetycznych i teologicznych.
Filon był twórcą nowego, filozoficznego, ale jednocześnie wywodzącego się z judaizmu obrazu Boga: jest on jeden, niezłożony, niezmienny, wieczny, transcedentny (poza światem) i niepoznawalny rozumowo; jednocześnie jest osobą dobrą, wszechpotężną i wszechwiedzącą. Platońskie idee są Jego myślami i siłami. najpotężniejszym z tych idei-sił jest Logos - pośrednik między Bogiem a światem, anioł i syn Boży. To on wciela Boże myśli w świat materii - odwiecznej, ale będącej nosicielem nicości i zła.
Myśl filozoficzna Filona nie wywarła wpływu na myślicieli żydowskich, a myśl o odwieczności materii została potępiona. Filon oddziaływał natomiast na filozofów pogańskich - neoplatończyków, a także teologów chrześcijańskich: Klemensa Aleksandryjskiego, Orygenesa, Ambrożego i Augustyna.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-19 16:28:27