Czytaj więcej"/> Drukuj
Ewangelia Mateusza - Jedna z czterech Ewangelii Nowego Testamentu, tradycyjnie umieszczana jako pierwsza (przed Ewangelią Marka, Łukasza i Jana).
Można nią podzielić na cztery części:
  1. Rodowód, narodzenie i dzieciństwo Jezusa. (1-2)
  2. Czyny Jana Chrzciciela i przygotowanie do działalności Jezusa. (3-4,11)
  3. Działalność Jezusa w Galilei (4,12-20,16)
  4. Męka i zmartwychwstanie Jezusa (20,17-28)
Myśl przewodnia tej Ewangelii sprowadza się do tezy, że w osobie, czynach, życiu i nauce Jezusa urzeczywistniły się proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Wg Mateusza Jezus jest Mesjaszem, potomkiem Abrahama i spadkobiercą króla Dawida. Mateusz referując fakty z życia Jezusa dołącza do nich często teologiczną interpretację. Autor nie przywiązuje zasadniczej wagi ani do chronologii, ani do szczegółów geograficzno-topograficznych. Księga zawiera około 60 cytatów ze Starego Testamentu.
Autorstwo księgi tradycja wczesnochrześcijańska przypisuje Mateuszowi, jednemu z dwunastu apostołów. Data powstania księgi budzi dotąd spory wśród biblistów. Na ogół przyjmuje się daty między 60 a 65 rokiem n.e.
Ewangelia Mateusza była prawdopodobnie pierwotnie napisana po aramejsku, a dopiero później przetłumaczona na grekę. Teza ta budzi kontrowersje. Potwierdzają ją: Oryginał aramejski musiał jednak zaginąć bardzo wcześnie gdyż Ojcowie Kościoła z II wieku znają tylko grecką wersję.
Autor pisząc swoją Ewangelię korzystał prawdopodobnie z Ewangelii Marka powstałej najwcześniej. Podobieństwo między trzema pierwszymi (tzw. synoptycznymi) Ewangeliami jest określane jako fakt synoptyczny.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-23 17:10:32