Czytaj więcej"/> Drukuj
To strona o Dekalogu -
zasadach wiary
Inne znaczenie:
 • serial TV "Dekalog"
Dekalog (z gr. deka logoi, dziesięć przykazań) inaczej Dziesięć przykazań to zbiór podstawowych nakazów moralnych obowiązujących pierwotnie wyznawców judaizmu, a następie przejęty przez chrześcijan, dla których jest podstawowym kanonem wiary.
Zgodnie z przekazem biblijnym oryginalny tekst dekalogu zapisany w Księdze Wyjścia, słowo po słowie został podyktowany przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj w trakcie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaanu.
Mojżesz musiał wyryć tekst dekalogu na kamiennych tablicach dwukrotnie, gdyż pierwszą tablicę z dekalogiem rozbił w gniewie widząc, jak Żydzi zaczęli pod jego nieobecność czcić złotego cielca. Zgodnie z przekazem biblijnym druga tablica z dekalogiem była przechowywana w Arce przymierza aż do czasu zburzenia pierwszej Świątyni Jerozolimskiej.
Wyznawcy judaizmu i niektórych kościołów protestanckich oraz wschodnich przyjmują oryginalny tekst dekalogu z Księgi Wyjścia:
Tekst Dekalogu (prawdopodobnie w pierwotnej wersji miał formę krótkich nakazów i zakazów) został zachowany w Biblii w dwóch, minimalnie różniących się wersjach: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) i w Księdze Powtórzonego Prawa (5, 6-21). Istnieją więc w Biblii dwa teksty Dekalogu oraz przynajmniej trzy sposoby podziału biblijnego tekstu na konkretne przykazania:
	
podział
żydowski
podział
katolicki,
luterański,
prawosławny
podział
protestancki
Wj. 20, 2-17Pwt. 5, 6-21
1
1 (2) Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (6) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1 (3) Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (7) Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
2 2 (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
(5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.
(6) Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
(8) Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.
(9) Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu - tych, którzy Mnie nienawidzą,
(10) a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
323 (7) Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. (11) Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto bierze Jego imię do czczych rzeczy.
434 (8) Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
(9) Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia.
(10) Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram.
(11) W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.
(12) Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci nakazał Pan, Bóg twój.
(13) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twą pracę,
(14) lecz w siódmym dniu jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty.
(15) Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu.
545 (12) Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (16) Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój.
656 (13) Nie będziesz zabijał. (17) Nie będziesz zabijał.
767 (14) Nie będziesz cudzołożył. (18) Nie będziesz cudzołożył.
878 (15) Nie będziesz kradł. (19) Nie będziesz kradł.
989 (16) Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. (20) Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa.
10
910
10 (17) Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. (21) Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego.

Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego bliźniego.

Katolicka wersja skrócona, publikowana w katechizmie dla dzieci to:
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją
 5. Nie zabijaj
 6. Nie cudzołóż
 7. Nie kradnij
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest
Katechizm Katolicki o Dekalogu
Mały Katechizm Marcina Lutra o Dekalogu
Duży Katechizm Marcina Lutra o Dekalogu
Dekalog według judaizmu
W historii przykazania były różnie rozumiane i w zależności od potrzeby różnie interpretowane. np. dosłownym tłumaczeniem przykazania "nie zabijaj" (oryginalnie w języku hebrajskim) jest "nie morduj".
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-16 03:35:40