Czytaj więcej"/> Drukuj
Tabela czasowników nieregularnych języka angielskiego
Niektóre czasowniki mają kilka możliwych form. Czasem różnią się one znaczeniem, czasem po prostu różne dialekty używają różnych form. Czasowniki takie zostały umieszczone we wszystkich kategoriach do których pasują. Tabelka nic nie mówi o tym która z tych forma jest częstsza lub jakie są różnice między formami.
Forma teraźniejsza Forma przeszła Imiesłów bierny Znaczenie
Czasowniki mające 3 identyczne formy
beat beat beat (beaten) bić
bet bet (lub regularnie) bet (lub regularnie) założyć się o coś
bid bid bid licytować
broadcast broadcast broadcast nadawać
browbeat browbeat browbeat onieśmielać
burst burst burst rozrywać
bust bust (lub regularnie) bust (lub regularnie) pękać
cast cast cast rzucać
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
fit fit (lub regularnie) fit (lub regularnie) pasować, mieścić się
forecast forecast forecast przewidzieć, prognozować
hit hit hit uderzyć
hurt hurt hurt zrobić krzywdę
input input input wprowadzić
inset inset inset wstawić
let let let pozwolić
misread misread misread nie zrozumieć
outbid outbid outbid przelicytować
overcast overcast overcast zachmurzyć
preset preset preset nastawić
proofread proofread proofread czytać korektę
put put put położyć
quit quit (lub regularnie) quit (lub regularnie) wyjść
recast recast recast przerobić, przeliczyć
reset reset reset przestawiać, resetować
rid rid rid oczyścić, pozbyć się, uwalniać
set set set ustawić
shed shed shed tracić, gubić
shit shit (shat) shit (shat) wypróżniać się (wulg.)
shut shut shut zamknąć
slit slit slit rozpruć
spit spit (spat) spit (spat) pluć
split split split rozdzielić
spread spread spread rozproszyć
thrust thrust thrust dźgać, wciskać
wed wed (lub regularnie) wed (lub regularnie) wziąć ślub
wet wet (lub regularnie) wet (lub regularnie) moczyć
upset upset upset niepokoić, denerwować
Czasowniki z wymianą samogłosek i-a-u (fonetycznie /i/, /e/, /a/)
begin began begun zacząć
drink drank drunk pić
ring rang rung dzwonić
shrink shrank (shrunk) shrunk kurczyć się
sing sang sung śpiewać
spring sprang (sprung) sprung skakać
stink stank (stunk) stunk dosłownie: śmierdzieć, przenośnie: robić coś wyjątkowo źle
swim swam swum pływać
Czasowniki z wymianą samogłosek i-u-u (fonetycznie /i/, /a/, /a/)
cling clung clung lgnąć
dig dug dug kopać
fling flung flung rzucać
shrink shrunk (shrank) shrunk kurczyć się
sling slung slung podwiesić
spin spun spun kręcić, wirować
spring sprung (sprang) sprung skakać
stick stuck stuck przylepić
sting stung stung żądlić
stink stunk (stank) stunk dosłownie: śmierdzieć, przenośnie: robić coś wyjątkowo źle
string strung strung nizać, wiązać
swing swung swung kiwać się
wring wrung wrung wyżąć
Czasowniki z wymianą samogłosek /i/-/e/-/e/
bleed bled bled krwawić
breed bred bred hodować
creep crept crept czołgać się, skradać się
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
interbreed interbred interbred krzyżować
keep kept kept trzymać, zachować
kneel knelt (lub regularnie) knelt (lub regularnie) klękać
lead led led poprowadzić
meet met met spotkać
mislead misled misled zmylić
oversleep overslept overslept przespać coś
plead pled (lub regularnie) pled (lub regularnie) błagać
read (wymowa /riid/) read (wymowa /red/) read (wymowa /red/) czytać
sleep slept slept spać
speed sped (lub regularnie) sped (lub regularnie) pędzić
sweep swept swept zamiatać
weep wept wept płakać
Czasowniki z wymianą samogłosek i-a-a (fonetycznie /i/-/e/-/e/)
shit shat (shit) shat (shit) wypróżniać się (wulg.)
sit sat sat siedzieć
spit spat (spit) spat (spit) pluć
Czasowniki z końcówką -t zamiast -ed (-llt przechodzi w -lt)
burn burnt (lub regularnie) burnt (burned) spalić
deal dealt dealt zawrzeć umowę, mieć doczynienia z
dream dreamt (lub regularnie) dreamt (lub regularnie) marzyć, śnić
dwell dwelt (lub regularnie) dwelt (lub regularnie) mieszkać
knit knit (lub regularnie) knit (knitted) robić na drutach
lean leant (lub regularnie) lleant (lub regularnie) opierać się
leap leapt (lub regularnie) leapt (lub regularnie) skoczyć
learn learnt (lub regularnie) learnt (lub regularnie) uczyć się
mean meant meant mieć na myśli, znaczyć
misspell misspelt (lub regularnie) misspelt (lub regularnie) błędnie coś napisać (pod względem ortograficznym)
smell smelt (lub regularnie) smelt (lub regularnie) wydzielać zapach, odczuwać zapach
spell spelt (lub regularnie) spelt (lub regularnie) zaczarować
spoil spoilt (lub regularnie) spoilt (lub regularnie) zepsuć
Czasowniki z wymianą samogłosek oraz w formie imiesłowu biernego końcówką -n
arise arose arisen narastać
awake awoke (awakened) awoken budzić
bear bore born rodzić
beat beat beaten (beat) bić
befall befell befallen zdarzać się
bite bit bitten gryźć
blow blew blown dmuchać
break broke broken łamać
choose chose chosen wybrać
draw drew drawn ciągnąć
drive drove driven prowadzić (samochód)
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabronić
foresee foresaw foreseen przewidzieć
forget forgot forgotten zapomnieć
forgive forgave forgiven wybaczyć
forsake forsook forsaken opuszczać
freeze froze frozen zmrozić
get got gotten (got) dostać
give gave given dać
grow grew grown rosnąć
hide hid hidden chować
interweave interwove interwoven przeplatać
know knew known wiedzieć
lie lay lain leżeć
mistake mistook mistaken pomylić się
outgrow outgrew outgrown wyrastać
overdraw overdrew overdrawn przejaskrawiać w opisie
overeat overate overeaten przejadać się
overlie overlay overlain przydusić
override overrode overridden stratować
oversee oversaw overseen doglądać
overtake overtook overtaken doganiać
overthrow overthrew overthrown przewracać, burzyć
partake partook partaken uczestniczyć
prove proved proven (lub regularnie) udowodnić
rewrite rewrote rewritten przepisać
ride rode ridden jeździć konno
rise rose risen wschodzić
see saw seen widzieć
sew sewed sewn (lub regularnie) szyć
shear sheared shorn (lub regularnie) strzyc
shake shook shaken wstrząsnąć
show showed shown (lub regularnie) pokazywać
slay slew slain zabić, powalić
speak spoke spoken mówić
steal stole stolen kraść
strew strewed strewn (lub regularnie) posypać
stride strode stridden stawiać duże kroki
strike struck struck (stricken) uderzyć, zaatakować
strive strove (lub regularnie) striven (lub regularnie) kroczyć
swear swore sworn przysięgać
swell swelled swollen (lub regularnie) przybrać
take took taken brać
tear tore torn drzeć (na kawałki)
throw threw thrown rzucić
tread trod trodden (trod) stąpać, deptać, schodzić
underlie underlay underlain stanowić podstawę
undertake undertook undertaken podjąć się
underwrite underwrote underwritten podpisać
wear wore worn nosić ubranie
wake woke (lub regularnie) woken (lub regularnie) obudzić (się lub kogoś)
weave wove woven pleść, tkać
withdraw withdrew withdrawn wycofać się
write wrote written pisać
Pozostałe z identyczną formą przeszłą i imiesłowem biernym
behold beheld beheld zwrócić uwagę
bend bent bent giąć
bind bound bound złączyć
bring brought brought przyprowadzić
build built built zbudować
buy bought bought kupić
catch caught caught łapać
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
flee fled fled uciec
foretell foretold foretold przepowiadać przyszłość
get got got (gotten) dostać
grind ground ground zemleć
hang hung (lub regularnie) hung (lub regularnie) wisieć
hear heard heard słyszeć
hold held held trzymać
lay laid laid kłaść
leave left left zostawić
lend lent lent pożyczać coś komuś
light lit (lub regularnie) lit (lub regularnie) zapalać
lose lost lost stracić
make made made zrobić
misunderstand misunderstood misunderstood źle się zrozumieć
outsell outsold outsold przewyższyć w sprzedaży
overhang overhung overhung zwisać
overhear overheard overheard podsłuchać
overlay overlaid overlaid pokryć coś czymś
overpay overpaid overpaid przepłacić
oversell oversold oversold prezentować zbytni entuzjazm
overshoot overshot overshot przestrzelić
pay paid paid płacić
re-lay re-laid re-laid powtórnie kłaść (np. kafelki)
rebind rebound rebound powtórnie związać, połączyć
rebuild rebuilt rebuilt odbudować
remake remade remade przerobić
repay repaid repaid spłacić, odpłacić
resell resold resold odsprzedać
rethink rethought rethought przemyśleć
rewind rewound rewound przewinąć
say said said mówić
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedać
send sent sent wysłać
shine shone (lub regularnie) shone (lub regularnie) błyszczeć
shoot shot shot strzelić
slide slid slid poślizgnąć się
spend spent spent wydać
stand stood stood stać
teach taught taught uczyć
tell told told powiedzieć
think thought thought myśleć
tread trod trod (trodden) stąpać, schodzić, kroczyć
unbind unbound unbound odwiązać
understand understood understood rozumieć
unwind unwound unwound rozwinąć
uphold upheld upheld podtrzymać
win won won wygrać
wind wound wound wić się
Pozostałe
be, am, are, is was, were been być
become became become zostać, stać się
come came come przyjść
dive dove dived nurkować
do did done robić
forego (forgo) forewent foregone zrzec się, poprzedzać
go went gone iść
have had had mieć, posiadać
mishear misheard misheard przesłyszeć się
mislay mislaid mislaid zapodziać
mow mowed mow (lub regularnie) kosić (np. trawę)
outdo outdid outdone przewyższać
outrun outran outrun wyprzedzać
overcome overcame overcome zwyciężać
overdo overdid overdone przesadzać
overrun overran overrun grasować, pustoszyć
redo redid redone znowu zrobić
rerun reran rerun ponownie odtwarzać
run ran run biec
undo undid undone cofnąć działanie

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-15 22:04:16