Czytaj więcej"/> Drukuj
Charles_Taze_Russell -
Charles Taze Russell (ur. 16 lutego 1852 w Allegheny (Pennsylwania w USA, zm. 31 października 1916)
Russel był drugim dzieckiem Josepha L. Russell i Anny Elizy (z domu Birney) Russell. Rodzice byli kupiecką rodziną prezbiterian pochodzenia szkocko-irlandzkiego. Od wczesnego dzieciństwa Charles Russell odbierał gruntowne wychowanie religijne. Zostały mu wpojone zasady religijne z prezbiteriańskiego katechizmu.
Młody Charles mając zaledwie 11 lat, zaczął pracować jako subiekt w sklepie z męską odzieżą należącym do ojca, a później został jego wspólnikiem.
Pomimo prezbiteriańskiego wychowania Charles przyłączył się do Kościoła kongregacjonalistów, ponieważ ich poglądy bardziej mu odpowiadały. W wieku 14 lat został członkiem YMCA (Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej). Wypisując na chodnikach i ścianach domów wersety Pisma Świętego zachęcał ludzi do pokuty i wiary. W wieku 15 lat powiększył firmę rodzinną i w końcu założył sieć sklepów. W wieku 30 lat dysponował już kapitałem wynoszącym ponad 300 tysięcy dolarów.
W wieku 16 lat (rok 1868) młody Russell usiłując nawrócić niewierzącego znajomego na chrześcijaństwo został przez niego zapytany, jak wszechmocny i dobry Bóg może skazać większość ludzkości na wieczne potępienie. Młody Russell, dręczony postawionym pytaniem, zwrócił się o wyjaśnienie do pastora i starszych kościoła, ale jedynie rozbudzili w nim dalsze wątpliwości. Postanowił on zbadać wszystkie religie, aby znaleźć prawdziwą, ale żadna z nich nie wydała mu się prawdziwa. Nie był jednak nigdy ateistą. Przez cały czas szczerze był wierny i ufał Bogu doskonałemu w mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy.
Studia nad naukami Jezusa w Ewangeliach skłoniły go do uznania Jezusa za natchnionego przez Boga nauczyciela, doskonałego człowieka i Syna Bożego. Dalsze studia umocniły jego wiarę także w pozostałe księgi Biblii, którą uznał w całości za Boskie objawienie. W 1869 roku, jako 17-latek zapoznał się z poglądami adwentysty Jonasa Wendella z Ruchu Okrzyku Północy i wspólnie ze znajomymi założyli zbór. Wielki wpływ na Russella wywarli w tych latach także George W. Stetson, pastor Adwentystycznego Kościoła Chrześcijańskiego w Edinboro w stanie Pensylwania i George Storrs, wydawca czasopisma „The Bible Examiner”, ukazującego się w Nowym Jorku.
W 1871 roku Russell w wyniku dalszych studiów biblijnych odrzucił nauki o Trójcę, nieśmiertelności duszy i wiecznych mękach. Następnie w 1872 roku zaczął pojmować istotę nauki o Okupie i Restytucji. Jesienią 1874 roku Charles Russell zrozumiał, że Jezus w Swoim zmartwychwstaniu stał się duchową istotą, i dlatego w Swoim Wtórym Przyjściu nie przyjdzie w ciele, lecz jako istota duchowa, niewidzialna dla ludzkiego naturalnego wzroku. Temu tematowi poświęcił wydaną w 1875 roku broszurę pt. „Cel i sposób powrotu naszego Pana”.
W 1876 roku Russell spotkał się z adwentystą Nelsonem Barbourem, którego poglądy na powtórne przyjście Jezusa podzielał i doszli obaj do przekonania, że niewidzialna obecność Chrystusa rozpoczęła się w roku 1874. Postanowili rozpocząć energiczną kampanię głoszenia na temat powrotu Pana. Od tego roku grupa badaczy Pisma Świętego z Pittsburga zaczęli obchodzić doroczną uroczystość upamiętniającą śmierć Jezusa. W październiku 1876 roku ukazał się też jeden z pierwszych artykułów Russella w piśmie „The Bible Examiner”, którego redaktorem był George Storrs z Brooklynu. W tym artykule Russell wykazywał, że Czasy Pogan zakończą się w 1914 roku.
Od października 1876 roku do stycznia 1879 roku był wydawany wspólnie przez Russella, Barboura i Pattona miesięcznik „Herald of the Morning”. Russell wniósł własne środki finansowe, które postawiły czasopismo na nogi, i został jego współredaktorem. W tym okresie Charles Russell przestał zajmować się swoimi interesami, sprzedając swoje sklepy, i poświęcił się całkowicie dziełu ogłaszania obecności Chrystusa i bronienia nauki o Okupie. W lipcu 1879 roku wydawać czasopismo „Zion`s Watch Tower and Herald of the Christ`s Presence” („Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa”), której był także redaktorem. Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 6 tysięcy egzemplarzy, by w 1914 roku ukazywać się w 50 tysiącach egzemplarzy. Równocześnie z ukazaniem się nowego religijnego czasopisma, ruszyła wielka praca pielgrzymska. Zaraz po rozpoczęciu wydawania „Strażnicy Syjońskiej” Russell zaczął zachęcać czytelników, aby zapraszali go lub któregoś z współpracowników do siebie. Russell wyruszał w podróż pielgrzymską po stanach Pensylwania, New Jersey, Massachusetts i Nowy Jork. W 1879 roku Charles Taze Russell zawarł związek małżeński z Marią Frances Ackley (dzieci nie mieli).
W 1881 roku Russell założył w Pittsburgu Stowarzyszenie pod nazwą Zion`s Watch Tower Tract Society (Towarzystwo Traktatowe - Strażnica Syjońska), którego prezesem został W. H. Conley, a sekretarzem-skarbnikiem i rzeczywistym liderem sam Russell. Towarzystwo w tym czasie służyło jedynie koordynowaniu działalności różnych zborów, a także drukowaniem i rozpowszechnianiem literatury. Aby ułatwić zarządzanie ofiarowanymi na ten cel datkami, Russell zarejestrował Towarzystwo 15 grudnia 1884 roku jako spółkę akcyjną.
Od czerwca 1881 roku nastąpiło wielkie ożywienie głoszenia nauk Russella. W tym czasie najważniejsze znaczenie miało czasopismo „Watch Tower”, książka „Cel i sposób przyjścia naszego Pana” oraz służba pielgrzymska. Russell przygotował traktat wyjaśniający kwestię, dlaczego kochający Bóg dopuszcza zło pod tytułem „Pokarm dla myślących chrześcijan”, wydanej pierwotnie jako specjalny numer „Watch Tower” z września 1881 roku. W dużych miastach Wielkiej Brytanii do rąk ludzi chodzących do kościoła trafiło 300 tysięcy egzemplarzy publikacji „Pokarm dla myślących chrześcijan”. Inną używaną wówczas książką były „Cienie Przybytku”.
Na jesieni 1881 roku przeciwnicy Russella zaczęli przedstawiać go jako kupca, który próbuje zdobyć wielkie bogactwo używając religii i handlu. Potem nastąpił konflikt z żoną, która domagała się rozwodu początkowo oskarżając go o cudzołóstwo. Również zarzucano mu podawanie się za osobę biegle znającą języki hebrajski i grecki. W takich okolicznościach Russell napisał i wydał w 1886 roku pierwszy tom Wykładów Pisma Świętego pt. „Boski Plan Wieków”.
W następnych latach Charles Russell budował nową siedzibę Watch Tower Bible And Tract Society (Dom Biblijny), a równocześnie prowadził pracę nad drugim tomem Wykładów Pisma Świętego, wydanych w 1889 roku pod tytułem „Nadszedł czas”. W tym dziele Russell zawarł wyjaśnienia czasu i sposobu powrotu Chrystusa na ziemię oraz umieścił obszerne wyjaśnienia utożsamiające Wielki Babilon z Apokalipsy z papiestwem jako systemem.
W 1890 roku pastor Russell wprowadził objazdową służbę pielgrzymską obsługującą zainteresowane tym zbory. W 1891 roku odbyła się w Allegheny w Pensylwanii pierwsza konwencja (zjazd) badaczy Pisma Świętego. W tym roku Russell wydał trzeci tom Wykładów Pisma Świętego pod tytułem „Przyjdź Królestwo Twoje”. Tom ten zawierał jego nauki do oczyszczenia wierzących chrześcijan.
Ponadto, w 1891 roku Russell pojechał do Kanady, gdzie na konwencji w Toronto przemawiał do 700 osób i jeszcze w tym samym roku odwiedził Europę (Irlandia, Szkocja, Anglia, Włochy, Austria, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Dania, Szwajcaria, dzisiejsza Mołdawia oraz Turcja). Po zakończeniu europejskiej podróży podwoił wysiłki przy tłumaczeniu publikacji na języki europejskie.
W latach 1891-1897 Russell napisał czwarty tom Wykładów Pisma Świętego pod tytułem "Dzień Pomsty", w którym przeklął tzw. nominalne chrześcijaństwo za to, że jego zdaniem nie przyniosło od Boga spodziewanego owocu, i osądził je na wieczną bezpłodność względem takiego owocu. W 1896 roku podjęto decyzję zmiany nazwy Towarzystwa Traktatowego-Strażnica Syjońska na Towarzystwo Biblijne i Traktatowe-Strażnica - Watch Tower Bible And Tract Society (W.T.B.&T.S.). Lata 1896 i 1897 były dla Russella szczególnie bolesne, gdyż żona nie chciała pogodzić się z faktem, że nie mogła publikować artykułów w "Strażnicy" i w listopadzie 1897 roku ich małżeństwo faktycznie się rozpadło. Od roku 1897 do 1899 Russell napisał piąty tom Wykładów Pisma Świętego pod tytułem "Pojednanie", w którym przedstawia dzieło Okupu, dzieło pojednania człowieka z Bogiem, dokonane przez Jezusa Chrystusa.
Począwszy od roku 1898 badacze Pisma Świętego zaczęli regularnie urządzać generalne konwencje. W miarę pojawiania się potrzeb Russell otwierał nowe biura Watch Tower Bible And Tract Society w innych krajach (w tym czasie w 28 krajach). Pierwsze biuro w Europie powstało 23 kwietnia 1900 roku w Londynie, w Anglii. W owym czasie istniało w Wielkiej Brytanii już dziewięć zborów, skupiających 138 braci. Następnie w latach 1899-1904 napisał szósty tom Wykładów Pisma Świętego, wydając go w 1904 roku pod tytułem "Nowe Stworzenie". W 1902 roku Watch Tower Bible And Tract Society opublikowało Biblię z "Pomocami do bereańskiego badania Pisma Świętego".
W październiku 1903 roku Russell wziął udział w publicznej dyskusji przeciw E. L. Eatonowi, rzecznikowi zrzeszenia kaznodziejów protestanckich w zachodniej Pensylwanii. W tej debacie Russell dowodził, że umarli są naprawdę martwi, i że nie żyją ani w niebie, ani w piekle. W owym czasie żona Russella zaczęła głosić idee praw kobiet, prohibicję i prawo żony do stania się faktyczną głową domu, co doprowadziło na wiosnę 1903 roku do sprawy rozwodowej (sprawę do sądu wniosła pani Russell). Kilka lat później, w roku 1908, pani Russell przyznano alimenty i orzeczono separację od stołu i łoża, ale nie rozwód.
W 1902 roku otworzono biura Watch Tower Bible And Tract Society w Elberfeld w Niemczech, a w 1904 roku w Melbourne w Australii. W 1903 roku Russell ponownie udał się z podróżą do Europy. W latach 1905-1907 Russell wziął udział w serii wykładów publicznych, na temat: "Do piekła i z powrotem! Kto w nim przebywa? Nadzieja, że wielu powróci".
Od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku działalność Russella wzmogła się do tego stopnia, że wynajęto parę wagonów kolejowych, którymi Russell i grupa współpracowników jeździli z konwencji na konwencję. Russell odbył również kolejne podróże do Europy, w latach 1908, 1909, 1910 (dwa razy) i 1911 (dwa razy). Podczas wizyty w Austrii, podczas przemówienia w Wiedniu w 1911 roku, tłum ludzi przerwał zebranie, na którym miał przemawiać. Również w Niemczech doszło do podobnych incydentów. W trakcie podróży w 1909 roku Russell odwiedził Palestynę, gdzie zaprzyjaźnił się z żydowskimi liderami i dał wykład w Jerozolimie.
W owym czasie dotychczasowy Dom Biblijny w Allegheny okazał się za mały do prowadzenia tak wielkiej pracy i z tego powodu Watch Tower Bible And Tract Society przeniesiono w 1908 do nowej siedziby w Brooklynie (dziś dzielnica Nowego Jorku) przy Hicks Street. Inaguracyjne otwarcie miało miejsce 31 stycznia 1909 roku.
W 1909 roku Russell podjął pierwsze kroki zmierzające do nawiązania kontaktu z Żydami syjonistami. W miesięczniku "Overland Monthly" zamieszczono dwanaści artykułów Russella pt. "Wybrany Lud Boży". Były one skierowane do Żydów. W październiku 1910 roku wygłosił publiczny wykład do Żydów w hali wyścigów konnych w Nowym Yorku na temat "Syjonizm w proroctwie", którego wysłuchało 4 tysiące osób. Podobne wykłady wygłaszał do Żydów w Anglii. W 1912 roku wydał broszurkę "Pocieszenie dla Żydów", przedstawiającą ideę powrotu łaski Bożej dla narodu żydowskiego.
Na przełomie 1911 i 1912 roku Russell ruszył w podróż pielgrzymią dookoła ziemi. Trasa podróży wiodła przez Honolulu, Tokio, Hong Kong, Singapur, Phenian, Bengal, Manilę, Cejlon, Kalkutę, Madras, Bombaj, Memfis, Aleksandrię, Ateny oraz liczne miasta europejskie. Wykładów wysłuchało wiele tysięcy osób, utworzono wiele zborów. Po powrocie przygotowano tłumaczenia literatury na cztery języki używane w Azji.
Przed 1914 Russell odbył jeszcze wiele podróży z wykładami, których wysłuchały dziesiątki tysięcy osób. Tysiące gazet w Ameryce, Europie, Afryce Południowej i Australii regularnie drukowało kazania Russella. Rozpowszechniono miliony książek, setki milionów traktatów oraz ogromną liczbę innych publikacji w 35 językach.
W 1913 r. Russell wygrał sprawę w sądzie przeciw gazetom, rozpowszechniającym na jego temat nieprawdziwe informacje. W tym czasie Russell i jego współpracownicy zrealizowali zestaw filmów i kolorowych przezroczy, zsynchronizowanych z nagraniami płytowymi muzyki i tekstów komentarza pod nazwą "Fotodrama Stworzenia". Premiera "Fotodramy Stworzenia" odbyła się w styczniu 1914. Do końca tego roku "Fotodramę Stworzenia" obejrzało osiem milionów ludzi w Ameryce Północnej, Europie, Nowej Zelandii i w Australii.
W 1914 roku pastor Russell założył Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego. Zarejestrowana w Londynie korporacja, która dysponowała drukarnią, zajmowała się kolportażem i propagowaniem pism Russella, a także wysyłała pielgrzymów do różnych krajów europejskich. W 1916 roku powstała europejska filia W.T.B.&T.S. w Zurychu. Russell tłumaczył istnienie wielu towarzystw względami prawnymi.
16 października 1916 roku pastor Russell oraz jego sekretarz Menta Sturgeon wyruszyli w podróż z wykładami do zachodniej części USA. Russell był już wtedy ciężko chory. Podróż prowadziła przez Kanadę, Detroit, stany Illinois, Kansas i Teksas do Kalifornii. Russell wygłosił swój ostatni wykład w Los Angeles, w niedzielę 29 października 1916 roku. Dwa dni później zmarł w wagonie kolejowym w miejscowości Pampa, w stanie Teksas w wieku 64 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sali Temple w Nowym Jorku i w Carnegie Hall w Pittsburghu. Zgodnie z ostatnią wolą brata Russella, został pochowany w Allegheny na parceli rodziny Betel.
Po śmierci Russella ruch Badaczy Pisma Świętego ulegał kolejnym rozłamom, w wyniku których powstało kilku grup w tym m.in. Świadków Jehowy. W Polsce działają m.in. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego, Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego, Związek Badaczy Biblii, Stolica Apostolska w Jezusie Chrystusie, Świecki Ruch Misyjny "Epifania".
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-31 04:45:48