Czytaj więcej"/> Drukuj
Chrześcijańska demokracja (potocznie "chadecja") - nurt w myśli politycznej, który pojawił się pod koniec XIX wieku jako odpowiedź myśli katolickiej na rosnące wpływy socjalizmu, ateistycznego w swym charakterze. Myśliciele katoliccy poczęli zdawać sobie sprawę, że kościół katolicki może utracić wpływ na robotników, jeżeli nie zaproponuje atrakcyjnej i jednocześnie konkurencyjnej wobec socjalizmu wizji porządku społecznego. Tworząc doktrynę chrześcijańskiej demokracji czerpano z dwóch źródeł: społecznej nauki Kościoła oraz kierunku filozoficznego zwanego personalizmem.
Z punktu widzenia chrześcijańskiej demokracji człowiek postrzegany jest jako członek jakiejś wspólnoty, przy czym najważniejszą ze wspólnot jest rodzina, a na drugim miejscu jest wspólnota lokalna (wiejska, sąsiedzka, gminna itd.). Podstawą postępowania jednostki muszą być wartości moralne. Nie podlegają one relatywizacji, to znaczy nie zależą od sytuacji i warunków, lecz mają charakter absolutny, na nich opiera się całe życie społeczne. Dla chrześcijańskich demokratów ważną wartością jest poszanowanie życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród priorytetowych wartości wymienia się - obok poszanowania życia i instytucji rodziny - także pracę, własność prywatną, solidarność i odpowiedzialność. Zasady solidaryzmu społecznego i dobra wspólnego mają być zaporą przed egoizmem klasowym. Krytyce poddawany jest konsumpcjonizm jako postawa, która z pogoni za dobrami materialnymi czyni sens życia, doprowadzając do wypaczenia i zredukowania człowieczeństwa.
Ustrojem politycznym propagowanym przez chrześcijańskich demokratów jest taka demokracja, która szczególny nacisk kładzie na rozwój wszelkich form samorządności lokalnej. Wynika to z faktu, że właśnie na najniższych szczeblach życia publicznego najpełniej może być realizowany ideał solidaryzmu społecznego. W dziedzinie polityki gospodarczej chrześcijańscy demokraci są autorami koncepcji społecznej gospodarki rynkowej. Jest to model, który w pełni respektuje własność prywatną, ale jednocześnie uwzględnia potrzebę umiarkowanej ingerencji państwa w sferę socjalną. W takim duchu sformułowany jest na przykład program polityczny największej partii chrześcijańskich demokratów - niemieckiej CDU (Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej).
W praktyce politycznej Europy Zachodniej chrześcijańska demokracja doszła do ogromnego znaczenia politycznego. Ugrupowania wprost określające się jako chadeckie lub ideowo pokrewne chadecji przez wiele lat rządziły we Włoszech, Niemczech, Belgii, Holandii i Szwajcarii. Chadecja zachodnioeuropejska uległa jednak stopniowej degeneracji, z partii idei stając się technokratyczną partią władzy. Po serii wielkich skandali i afer, jak się wydaje, stopniowo traci poparcie społeczne na rzecz ugrupowań o bardziej wyrazistym profilu politycznym.
Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-24 15:34:54