Czytaj więcej"/> Drukuj
Bierzmowanie - jeden z siedmiu sakramentów w Kościele katolickim oraz prawosławnym. Jest drugim sakramentem w katalogu siedmiu sakramentów. Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej. Ryt ten jest biblijną podstawą dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania. Udzielają go również kościoły prawosławne, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom). Bierzmowanie bywa też praktykowane przez niektóre kościoły protestanckie, ale (z wyjątkiem kościoła anglikańskiego) nie traktują one tego obrządku jako sakrament.
W kościele rzymskokatolickim bierzmowanie spełnia rolę wyznania wiary, niejako świadomego, bo dokonywanego w wieku dorosłym (lub zbliżonym do dorosłości) powtórzenia chrztu. Pod tym względem bierzmowanie odpowiada protestanckiej konfirmacji i żydowskiej bar micwie i jest znakiem przejścia do dojrzałości religijnej.
Udzielanie sakramentu jest w kościele katolickim zarezerwowane dla biskupów i są tam oni zwyczajnymi szafarzami tego sakramentu. Nadzwyczajnym szafarzem tego sakramentu w kościele katolickim jest każdy kapłan upoważniony do tego przez biskupa. W razie niebezpieczeństwa śmierci sakramentu tego może udzielić każdy proboszcz lub każdy ksiądz, zgodnie z kanonem 883 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. W kościele prawosławnym z racji udzielania tego sakramentu wraz z chrztem zwyczajnymi jego szafarzami są wszyscy kapłani.
Do około VI wieku bierzmowania udzielano łącznie wraz z chrztem i Eucharystią, a wszystkich tych sakramentów udzielał biskup. Z czasem, gdy wspólnoty wiernych się systematycznie rozrastały prawo do sprawowania chrtzu i Eucharystii przyznano prezbiterom, a bierzmowania biskupom. Pierwotnie materią tego sakramentu było nałożenie rąk.

Biblijne podstawy sakramentu bierzmowania

Dz 8,17 - Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
Dz 19,6 - A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.

Msza Święta podczas, której jest udzielany sakrament bierzmowania

Pierwsze czytanie Iz 61,1-3a,8b-9
Psalm respondencyjny
Drugie czytanie Dz 2,1-6.14.22b-23.32-33
Śpiew przed Ewangelią
Ewangelia J 14,23-26
Przedstawienie kandydatów do bierzmowania
Prezbiter:
* Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przez mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii N.


Biskup:
* Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?


Prezbiter:
* Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.


Biskup:
* Droga młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie.


Kandydaci: * Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary, i do postępowania wedłud jej zasad.
Wszyscy:
*  Amen 

Homilia Ks. Biskupa
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Biskup:
* Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obitnic?


Kandydaci:
* Wyrzekam się.


Biskup zaprasza wszystkich do wyznania wiary
Biskup:
* Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworztciela nieba i ziemi?


Kandydaci:
* Wierzę.


Biskup:
* Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasida po prawicy Ojca?


Kandydaci:
* Wierzę.


Biskup:
* Czy wierzysz w Dzucha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?


Kandydaci:
* Wierzę.


Biskup:
* Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?


Kandydaci:
* Wierzę.


Biskup:
* Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


Wszyscy:
* Amen


Liturgia Sakramentu
Nałożenie rąk
Biskup:
* Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.

Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu.
Biskup:
* Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. PrzezChrystusa, Pana naszego


Wszyscy:
* Amen.


Namaszczenie Krzyżmem
Biskup zwilża palec prawej ręki Krzyżmem i kreśli znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
* N., przyjmij znamię daru Ducha Świętego

Bierzmowany:
* Amen.

Biskup:
* Pokój z tobą.

Bierzmowany:
* I z duchem twoim.


Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-17 15:20:25