Czytaj więcej"/> Drukuj
{{Język| kolor=000099| barwa=ffffff| nazwa oryginalna=English| kraj, region1=Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i inne| liczba=600 milionów| pozycja=2.| rodzina=Języki indoeuropejskie
*Języki germańskie
**Języki zachodniogermańskie
***Język angielski| rodzaj=łaciński| kraj, region2=Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada i inne, jeden z urzędowych w ONZ i Unii Europejskiej| agencja=?| iso1=en| iso2=eng| sil=ENG| kod=en| przymiotnik=Angielska| język=Angielski| przymiotnik2=angielskiego| }}
Język angielski jest językiem urzędowym w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych i w większości jej byłych kolonii i dominiów, m.in. Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Jest też jednym z sześciu języków oficjalnych ONZ, od XX wieku najczęściej używany język w kontaktach międzynarodowych.
Wszystkie kraje i terytoria z urzędowym angielskim na stronie: Rozprzestrzenienie języków urzędowych
Język angielski jest bardzo mocno zróżnicowany geograficznie. Dialekty różnią się fonetyką, słownictwem i do pewnego stopnia gramatyką.

Pisownia i fonetyka

Alfabet angielski jest obecnie tożsamy z alfabetem łacińskim i składa się z dwudziestu sześciu liter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Pisownia angielska, zwłaszcza samogłosek, jest bardzo nieregularna. Występuje dość duże geograficzne zróżnicowanie wymowy. W wielu dialektach znika głoska „r” w wygłosie, zmienia się wymowa niektórych samogłosek.
W angielskim sylaby mają budowę grupa spółgłosek-samogłoska-grupa spółgłosek (CVC), przy czym ostatnia spółgłoska jest bardzo rzadko pomijana. Tak np. sylaby pisane „so”, „no” wymawia się z dodanym końcowym „w” (według polskiej pisowni – „ł”).
W pisowni angielskiej wielkich liter używa się częściej niż w polskiej, choć rzadziej niż w niemieckiej.
Istnieją tablice częstości występowania liter w języku angielskim.
Najpopularniejszymi literami są: „e” (56× tyle, co najrzadsze „q”), „a” (43×), „r” (39×), „i” (38×), „o” (36×), „t” (35×) i „n” (34×).
Jeśli chodzi o dwuliterowe zbitki, to najczęściej pojawiają się „th”, „he”, „in”, „er”.

Gramatyka

Język angielski jest językiem w przeważającej mierze analitycznym. Wyróżnia się dwie liczby rzeczownika, liczba mnoga jest zwykle regularnie tworzona przez sufiks -s lub jeden z jego alomorfów.

Przymiotniki

Przymiotniki odmieniają się tylko przez stopnie – równy, wyższy i najwyższy. Są dwie odmiany: dla krótkich przymiotników używa się odmiany za pomocą sufiksów -er i -est, dla długich za pomocą słów pomocniczych more i most. Niektóre przymiotniki stopniują się nieregularnie. Przed stopniem najwyższym przymiotnika najczęściej stawia się rodzajnik określony the. Tę samą funkcję może również pełnić zaimek dzierżawczy.
ZnaczenieStopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
Dobry (nieregularny)goodbetterthe best
Wysokitalltallerthe tallest
Interesującyinterestingmore interestingthe most interesting

Czasowniki

Większość czasowników ma pięć form: formę teraźniejszą i przeszłą, imiesłów bierny i czynny, i formę trzeciej osoby liczby pojedynczej. Dwie ostatnie tworzy się regularnie z formy teraźniejszej sufiksami -ing oraz -s. Wyjątki to have (has) oraz be (is)
W odmianie regularnej forma przeszła oraz imiesłów bierny są równe i tworzone z formy teraźniejszej sufiksem -ed. Jest bardzo dużo czasowników nieregularnych w języku angielskim, większość z nich odmienia się jednak według kilku stałych wzorów. Niektóre czasowniki mają więcej niż jedną formę – czasem zależy to od dialektu, w niektórych przypadkach zmienia to znaczenie czasownika.
Przykłady czasowników nieregularnych:
ZnaczenieForma teraźniejszaForma przeszłaImiesłów bierny
Robićdodiddone
Kłaśćputputput
Grać (regularny)playplayedplayed

Czasy gramatyczne

W języku angielskim występuje szesnaście czasów. Każdy z czterech podstawowych czasów:
 1. present
 2. past
 3. future
 4. future in the past
występuje w czterech aspektach czasowych:
 1. simple
 2. continuous
 3. perfect
 4. perfect continuous
stąd mamy szesnaście kombinacji:
 1. present
  1. present simple, np. I do
  2. present continuous, np. I am doing
  3. present perfect, np. I have done
  4. present perfect continuous, np. I have been doing
 2. past
  1. past simple, np. I did
  2. past continuous, np. I was doing
  3. past perfect, np. I had done
  4. past perfect continuous, np. I had been doing
 3. future
  1. future simple, np. I will do
  2. future continuous, np. I will be doing
  3. future perfect, np. I will have done
  4. future perfect continuous, np. I will have been doing
 4. future in the past
  1. future simple in the past, np. I would do
  2. future continuous in the past, np. I would been doing
  3. future perfect in the past, np. I would have done
  4. future perfect continuous in the past, np. I would have been doing
Wyboru czasu gramatycznego w zdaniu dokonuje się w zależności od sytuacji.

Wpływ na język polski

Z języka angielskiego do polskiego przechodzi ogromna ilość wyrazów. Są to głównie terminy naukowo-techniczne (np. komputer) i związane z kulturą (np. hamburger, baseball).
Przyjęły się też pewne angielskie zwroty konwersacyjne – przede wszystkim OK (w Polsce wymawiane okej) i sorry (w Polsce wymawiane sory).
Część pożyczek pochodzi z angielskiego języka pisanego i w tych przypadkach polska wymowa wynika z ich pisowni. Na przykład computer wszedł do języka polskiego jako komputer a nie np. kompjuter, co by było bliższe wymowie angielskiej. Inne wyrazy są zapożyczone z języka mówionego, skutkiem czego ich wymowa polska naśladuje angielską, na przykład baseball jest wymawiane jako bejzbol.
W mniejszym, ale zauważalnym stopniu, język angielski wpływa też na:

Certyfikaty językowe

Język angielski należy do najpopularniejszych i najczęściej nauczanych języków obcych świata. Istnieje wiele egzaminów zaświadczających znajomość angielskiego na różnych poziomach.
Są to m.in. KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, BEC

Częste błędy

Do częstszych błędów, jakie popełniają obcokrajowcy uczący się języka, jest błędne użycie słów, które choć brzmią podobnie do słów języka ojczystego, mają odmienne znaczenie.
Polskie słowoZnaczeniePodobne angielskie słowoZnaczenieUwagi
aktualnycurrentactualrzeczywisty
alejaavenuealleyzaułek, uliczka
biliontrillionbillionmiliardW języku angielskim, zwłaszcza w USA, obowiązuje inne nazewnictwo dużych liczb (patrz: Nazwy dużych liczb)
ewentualniepossiblyeventuallyw końcu
ewidencjarecordevidencedowód
konkurencjarivalry, competitionconcurrencewspółpraca, zgodność
konsekwentnyconsistentconsequentwynikający
konwenanscustomconveniencewygoda
kreaturascoundrel, contemptible personcreaturestworzenie, istota żywa
kwotaamountquotalimit, udziałOstatnio media tłumaczą terminy prawa europejskiego typu „milk quota” na „kwota mleczna” itp.
lekturareading matterlecturewykład
lunatyksleepwalkerlunaticszalony
mol (owad)mothmolekretW chemicznym znaczeniu mole to mol
pastapastepastamakaronAngielski odpowiednik to rowniez macaroni
patetycznypompouspatheticżałosny
paragonreceiptparagonideał, archetyp
politykapoliticspolicyplan działania, zasady
rejscruise,voyageracerasa; wyścig; bieg
sukcesywnygradualsuccessfulzakończony powodzeniemIstnieje też słowo successive oznaczające kolejny, następujący
sympatialikingsympathywspółczucie, zrozumienie
szkoła publicznatuition-free schoolpublic school (brytyjskie)szkoła prywatnaAmerykańskie public school i private school znaczą odpowiednio: szkoła publiczna i szkoła prywatna

Terminy o częściowo pokrywającym się znaczeniu:
Polskie słowoAngielskie słowoWspólne znaczenieTylko polskie
adapteradapterurządzenie przenoszące sygnał między dwoma rodzajami przewodów (lub ogólnie jakieś urządzenie umożliwiające połączenie dwóch różnych standardów)gramofon
mandatmandateUpoważnieunieKara pieniężna
narkotyknarcoticŚrodek znieczujający (np. morfina)Dowolny środek psychotropowy lub uzależniający
Polskie słowoAngielskie słowoWspólne znaczenieTylko angielskie
adresowaćto addresskierować do kogoś, umieszczać adreszająć się jakąś kwestią
kameracameraurządzenie do nagrywania filmów (video camera)aparat fotograficzny (still camera)
impresjaimpressionwrażenieodcisk; odbitka
papierpapermateriał uzyskiwany z drewnapraca naukowa
studentstudentuczeń szkoły wyższejuczeń dowolnej szkoły

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-07-25 22:15:03