Czytaj więcej"/> Drukuj
Akapit (od łac. a capite, dosł. od głowy, czyli początku) - podstawowy sposób dzielenia łamu, na rozpoznawalne wzrokiem mniejsze fragmenty w celu zwiększenia czytelności tekstu. Podstawowa jednostka logiczna dłuższego tekstu składająca się z jednego lub wielu zdań stanowiących pewną całość treściową. Zadaniem akapitu jest wyraźne zaznaczenie nowej myśli w bieżącym wątku wypowiedzi.
Akapity buduje się poprzez: Pierwszy wiersz akapitu to wiersz akapitowy, a ostatni to wiersz końcowy. Należy dbać, aby wiersz końcowy był rozpoznawalnie krótszy od pozostałych wierszy, ale nie za krótki (co najmniej 4 znaki, a w przypadku dłuższych wierszy nawet więcej, lub inaczej licząc - co najmniej dwa razy dłuższy od wcięcia akapitowego).
Przy dzieleniu (inaczej: przenoszeniu) akapitu między sąsiednimi łamami (lub kolumnami) należy dbać, aby zarówno na początku, jak i na końcu akapitu znajdowały się co najmniej 2 wiersze tekstu. Normy wspominają nawet o wymogu większej ilości wierszy w zależności o wielkości łamu. Błędy w postaci pozostawionych pojedynczych wierszy akapitu na jednym z łamów mają swoje nazwy gwarowe: szewc i bękart. Pojęcia te są często mylone i w efekcie tego stosowane zamiennie. Można jednak wyobrazić sobie skąd pochodzą ich nazwy:
Samotny pierwszy wiersz akapitu - ostatni na dole Å‚amu:
Szewc - bo szewca nie widać, ukrywa się bo ma "szewski poniedziałek". Czasem spotyka się niewłaściwe określenie sierota będące kalką z języka angielskiego (orphan).
Sierota bowiem w polskim składzie oznacza pozostawienie na końcu wersu osamotnionego jednoliterowego spójnika bądź przyimka ("a", "i", "o", "u", "w", "z"), co jest dopuszczalne tylko przy wąskim łamie.
Samotny ostatni wiersz akapitu - pierwszy na górze łamu:
Bękart, inna nazwa to wdowa (ang. widow) - bo i bękart, i wdowa są widoczni, zwracają swoim istnieniem uwagę, mówi się o nich, często plotkuje, są w ognisku zainteresowań wszystkich ludzi, niemal na świeczniku
"Szewce i bękarty" to terminy rodem z czasów zecerstwa, "wdowy i sieroty" - dosłowne kalki z terminologii angielskiej - pochodzą dopiero z czasów upowszechnienia się programów komputerowych — wszystkie są równie popularne, choć słowo sierota może wprowadzać w błąd.
Pozostawianie wierszy samotnych na końcu łamu jest obecnie dopuszczalne (ale nie zalecane), natomiast na początku następnego łamu (tzw. wiersz zawieszony) nadal jest niedopuszczalne. Wyjątkiem od tych reguł są łamy bardzo krótkie.
W przypadku wywiadów, akapit z pytaniem może kończyć łam, ale jest to niewskazane. Szczególnie należy unikać pytania na dole łamu, jeśli odpowiedź będzie na łamie następnej kolumny.
Większe jednostki logiczne tekstu, wieloakapitowe, rozdziela się powiększoną interlinią, lub dodatkowym wierszem, ewentualnie oznacza się symbolami graficznymi (np. gwiazdką), inicjałami lub śródtytułami, jak również można numeracją, paragrafami itp... Wtedy w pierwszym akapicie nowej większej jednostki logicznej zaleca się pominięcie wcięcia akapitowego. Oznaczanie każdego akapitu inicjałem jest błędem, szczególnie w dłuższych tekstach. W krótszych tekstach jest to dopuszczalne, jeśli jest to świadomy zamysł artystyczny, np. w tekstach reklamowych, okazjonalnych, ozdobnych notatkach.
Czasami jako synonimy akapitu są stosowane terminy: ustęp, werset oraz paragraf - znaczą one jednak coś innego i tylko w szczególnych przypadkach mogą być stosowane zamiennie z akapitem.

Rys historyczny

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-09-16 18:29:22