Czytaj więcej"/> Drukuj
Świadkowie Jehowy - chrześcijański związek wyznaniowy oparty na nauczaniu Charlesa T. Russela i Josepha Franklina Rutherforda, założony w 1872 r. w Pensylwanii (USA). Początkowo niewielka grupa zwolenników rozrosła się do rozmiarów sporego wyznania liczącego obecnie 5,5 miliona członków (2005).

Historia

Świadkowie Jehowy uznają za swojego założyciela i pierwszego prezesa Charlesa Taze Russella. Za życia Russella, grupy jego zwolenników studiujących Pismo Święte rozpowszechniły się w kilkunastu stanach USA, a ruch ten zaczęto nazywać Badaczami Pisma Świętego. W 1881 roku koła Badaczy Pisma zjednoczyły się i zarejestrowały towarzystwo religijne o nazwie Zion's Watch Tower Bible and Tract Society (obecna nazwa to Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania). W 1914 roku w Wielkiej Brytanii zostało utworzone International Bible Students Association. W 1916 roku, po śmierci Russella, na prezesa wybrano Josepha Franklina Rutherforda. Wielu nie mogło zaakceptować jego osoby, ani zmian, które wprowadził, co spowodowało począwszy od 1917 roku wiele rozłamów wśród Badaczy (główne grupy znane w Polsce to Badacze Pisma Świętego, Wolni Badacze Pisma Świętego, Świecki Ruch Misyjny "Epifania"); w 1931 organizacja przybrała nazwę Świadków Jehowy - z tych powodów niekiedy za założyciela organizacji uważa się Rutherforda.
W okresie I wojny światowej Rutherford razem z grupą współwyznawców odmówili poboru do wojska i zostali za to skazani na karę więzienia. Od tego czasu stosunek do służby wojskowej spowodował prześladowania w wielu krajach, zwłaszcza rządzonych przez totalitarne reżimy. Wielu świadków Jehowy zginęło w obozach koncentracyjnych III Rzeszy.
W Polsce Świadkowie Jehowy działają od 1905 roku - legalnie jako zarejestrowany związek wyznaniony od 1989 roku. Według danych "Strażnicy" za rok 2004 w kraju najwyższą liczbą głosicieli było 128.616 (przecietnie 127.377), z ogólnej najwyższej liczby 6.513.132 głosicieli na całym świecie (przeciętnie 6.308.341).

Doktryna

1) Biblia: Świadkowie Jehowy wierzą, że tylko Biblia zawiera Słowo Boże, toteż zamiast zasad opartych na tradycji ludzkiej czy Apostolskiej, trzymają się Biblii jako podstawy wszystkich swych wierzeń. (sola scriptura)
2) Bóg: Oddają cześć Jehowie jako jedynemu prawdziwemu Bogu i chętnie mówią innym o Nim i o Jego zamierzeniu wobec ludzkości. Każdego, kto publicznie świadczy o Jehowie , uważa się zazwyczaj za członka jednej społeczności religijnej-Świadków Jehowy.
3) Jezus Chrystus: Nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem (Tym samym co Ojciec i Duch Święty - Trójca), wierzą jednak że jest Synem Boga, pierwszą istotą stworzoną przez Boga (antytrynitaryzm); wierzą, że istniał jako anioł, zanim został człowiekiem, i że jego życie zostało przeniesione z nieba do łona dziewicy Marii; że jego złożone w ofierze doskonałe życie ludzkie umożliwia wszystkim wierzącym dostąpienie zbawienia i życia wiecznego; że od roku 1914 z upoważnienia Bożego Chrystus króluje nad ziemią.
4) Królestwo Boże: Wierzą, że Królestwo Boże jest jedyną nadzieją dla ludzkości; że jest to rząd znajdujacy się w niebie, złożony z Jezusa i 144 tys. wybranych, namaszczonych chrześcijan; że już wkrótce zniszczy ono obecny zły system rzeczy, ze wszystkimi ludzkimi rządami włącznie, i zaprowadzi nowy system, w którym zapanuje prawość.
5) Życie w niebie: Wierzą, że tylko 144 000 chrześcijan namaszczonych duchem będzie królować razem z Chrystusem w jego niebiańskim Królestwie. Nie wierzą, że każdy zbawiony człowiek idzie do nieba.
6) Ziemia: Wierzą, że pierwotnym zamierzeniem Boże wobec ziemi jest to, iż cała ziemia będzie zaludniona czcicielami Jehowy i że będą się oni cieszyć życiem wiecznym jako ludzie doskonali. Wierzą ze to zamierzenie zostanie urzeczywistnione w momencie "końca systemu rzeczy" kiedy to światowa wojna Armagedonu zniszczy zło tego swiata i tych z ludzi, którzy nie spełniają wymagań Jehowy (nie są jego chwalcami), a wszyscy zmarli zachowani w pamięci Bożej zostaną wskrzeszeni, aby otrzymać sposobność zaznawania tych błogosławieństw.
7) Śmierć: Wierzą, że zmarli nie mają żadnej świadomości (dusza ludzka umiera w momencie śmierci ciała); że nie odczuwają cierpień ani przyjemności w dziedzinie duchowej; że istnieją tylko w pamięci u Boga i dlatego całą nadzieją człowieka na przyszłe życie jest zmartwychwstanie.
8) Dni ostatnie: Wierzą, że od roku 1914 (wstąpienie Jezusa na tron w niebie) żyjemy w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy; że ludzie miłujący prawość ocaleją z nadchodzącej zagłady i będą mogli żyć na oczyszczonej ziemi.
9) Oddzielenie od świata: Usilnie starają się nie należeć do świata, co według wypowiedzi Jezusa miało być jedną z cech jego naśladowców. Okazują bliżnim szczerą miłość chrześcijańską, ale nie biorą udziału w życiu politycznym ani w służbie wojskowej, policyjnej czy innej mającej związek z walką lub użytkowaniem broni. Dbają o zaspokajanie potrzeb materialnych swoich rodzin oraz współwyznawców, ale unikają pogoni za dobrami materialnymi i sławą, a także za rozrywkami.
10) Stosowanie się do rad biblijnych: W swoim życiu-w domu, w szkole, w zborze, w interesach- kierują się zasadami biblijnymi. Każdy bez względu na swą przeszłość, może zostać Świadkiem Jehowy. Gdyby jednak potem dopuszczał się praktyk potępionych w Słowie Bożym, zostanie wykluczony ze społeczności.
(W powyższym zestawieniu omówiono w dużym skrócie kilka najważniejszych wierzeń ŚJ. )

Praktykowanie wiary

Zdaniem Świadków Jehowy prawdziwa religia kładzie nacisk na przestrzeganie Bożych przykazań i miłość bliźniego. Idąc za swoim zrozumieniem nauk zawartych w Piśmie Świętym:

Organizacja i członkostwo

Świadkowie Jehowy mają organizację zarzadzaną w sposób teokratyczny, na którą składają się instytucje prawne i biura Oddziałów. Na tą pierwszą składa się "Pensylwańskie Biblijne i Traktatowe Towarzystwo Strażnica", do którego należą prawa autorskie publikacji Świadków Jehowy, "Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica" zarządzające majątkiem oraz inne organizacje (w tym polska "Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe"). Działalność tych korporacji nadzoruje Ciało Kierownicze Świadków Jehowy (liczba członków się zmienia, ale zwykle Ciało Kierownicze liczy kilkunastu członków) decydujące we wszystkich sprawach doktryny i organizacji. Ciału Kierowniczemu podlega 6 komitetów regionalnych, nadzorujących biura oddziałów z komitetami oddziałów na czele. Oddziały dzielą się na okręgi (kierowane przez nadzorców okręgów), które dzielą się z kolei na obwody (kierowane przez nadzorców obwodów). W obwodzie istnieje zwykle około 20 zborów, kierowanych przez starszych zboru i sług pomocniczych. W naszym kraju biuro oddziału mieści się w Nadarzynie, a korporacją reprezentującą interesy wiernych jest Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyzaniania Świadków Jehowy w Polsce.
Według własnych statystyk, Świadkowie Jehowy liczyli w sprawozdaniu za rok 2004 maksymalnie 6.513.132 oficjalnie zarejestrowanych głosicieli - tj. osób, które systematycznie prowadzą ewangelizację. W Polsce liczba ta w 2004r. wyniosła przeciętnie 137.134 w 1794 zborach). Część zarejestrowanych głosicieli nie jest ochrzczona, natomiast pewna część osób ochrzczonych przez Świadków Jehowy nie jest aktywna jako głosiciele. Szacuje się, że na najważniejszej ceremonii religijnej Świadków Jehowy - tzw. Pamiątce, jest obecnych ponad 16 milionów ludzi na całym świecie (16.760.607 według statystyk "Strażnicy") - Świadków Jehowy, osób zainteresowanych organizacją i zaproszonych.

Publikacje

Świadkowie Jehowy są bardzo aktywni w rozpowszechnianiu swojej wiary i przywiązują szczególne znaczenie do słowa pisanego. Swoje wierzenia Świadkowie Jehowy rozpowszechniają przy pomocy książek, traktatów oraz czasopism, z których najbardziej znane to "Strażnica" oraz "Przebudźcie się". "Przebudźcie się" zajmuje się wieloma ogólnymi dziedzinami, opisywanym zazwyczaj z religijnego punktu widzenia. Jest czasopismem o charakterze religijno - naukowym. Od stycznia 2006 Przebudźcie się! będzie ukazywało się raz w miesiącu (a nie jak dotychczas dwa razy) i będzie kładło jeszcze większy nacisk na Biblię. Dwutygodnik "Strażnica" publikowana jest od 1879 roku w ponad 150 językach i koncentruje się na doktrynie religijnej. Każdy numer wychodzi w ponad 27 milionach egzemplarzy, co oznacza, że jest to czasopismo religijne o największym nakładzie na świecie. Czasopismo to jest też dostępne w różnych formach elektronicznych, jak CD MP3, ostatnio DVD, także drukowane brajlem. Głównym tematem tych publikacji jest dowodzenie, że wydarzenia światowe spełniają proroctwa biblijne.
Dużą wagę przywiązują do Pisma Świętego, publikowali wiele jego przekładów, wieloma posługiwali się także w dowodzeniu swej wiary (w Polsce najczęściej katolicką Biblią Tysiąclecia wyd. 2 zawierającą w Starym Testamencie imię Boże Jahwe oraz Biblią Warszawską). Od czasu wydania w języku polskim własnego tłumaczenia Biblii, tzw. Przekładu Nowego Świata, ten przekład dominuje w użyciu na zebraniach religijnych i działalności kaznodziejskiej.

Krytyka

Świadkowie Jehowy są czasem wymieniani jako sekta destrukcyjna (jako "sekta szczególnie niebezpieczna" figurują m. in. w dominikańskim rejestrze sekt). Wiele organizacji świeckich uznaje ich jednak jako znaną religię, dlatego obecnie w większości krajów świata są oni zarejestrowani jako legalny związek wyznaniowy.
Oprócz negatywnych reakcji społecznych na prowadzenie ewangelizacji metodą "od drzwi do drzwi", a także na ulicy i telefonicznie, kontrowersje budzą zasady: odmowa transfuzji krwi, uczestniczenia w życiu politycznym oraz pełnienia służby wojskowej (z tej ostatniej kaznodzieje wszystkich religii są w Polsce zwalniani).
W Sądzie Najwyższym USA, do końca 1998 r. toczyło się 71 spraw z udziałem Świadków Jehowy, z których dwie trzecie skończyło wyrokiem korzystnym dla tego ruchu religijnego. Procesy przeciwko temu związkowi religijnemu toczą się także w Rosji (Moskwa), Gruzji; zakaz ich działalności obowiązuje w większości krajów totalitarnych (Chiny, Turkmenistan, Korea Północna) oraz islamskich.

Strony oficjalne

Inne strony

Strony krytycznie nastawione względem organizacji Świadków Jehowy

Materiał wydrukowany z portalu zgapa.pl dnia 2021-06-14 19:58:35