Zimna wojna to określenie na okres stosunków między państwami zachodnimi, na czele z USA, a potem NATO i ZSRR, a później także całym blokiem socjalistycznym. Do rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i rozwoju zimnej wojny doszło wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej.
Za początek "zimnej wojny" uważa się wystąpienie Winston Churchill|Winstona Churchilla
w Fulton w USA, 5 marca 1946 r., który opowiedział się za stawieniem przez Zachód oporu komunizmowi, określił podział świata jako "zależną kurtynę" - wystąpienie to uznano za proklamację zimnej wojny:
"Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem, w poprzek kontynentu zapadła żelazna kurtyna, a kraje na wschód od niej znalazły się pod panowaniem Moskwy". (Churchill)
Należy jednak uznać że początek tego okresu to lata 1946-1949. Zakończenie okresu zimnej wojny również budzi kontrowersje. Niektórzy uważają, iż jest to rok 1956, inni - 1975 kiedy doszło do podpisania Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach. Natomiast znaczna grupa politologów uznaje za datę graniczną rok 1990, czyli roku zjednoczenia Niemiec i faktycznego rozpadu bloku wschodniego.
Między "Wschodem" i "Zachodem" występował konflikt o podłożu przede wszystkim politycznym i ideologicznym, ale także ekonomicznym i światopoglądowym. W większości konflikt ten przybierał formę walki propagandowej oraz walki wywiadów, w tym wywiadów gospodarczych. Istniała wyraźna rywalizacja np. na arenie podboju kosmosu, czy we współzawodnictwie sportowym.
Dochodziło także do konfrontacji zbrojnej. Nie bezpośrednio ale w takich konfliktach jak wojna w Korei, wojna wietnamska czy wojna w Afganistanie, w które oba bloki były zaangażowane.

Geneza zimnej wojny

 • rozpad sojuszu antyfaszystowskiego po zakończeniu II wojny światowej
 • wzrost napięcia między mocarstwem kapitalistycznym a ZSRR
 • zaniepokojenie Zachodu wzrostem nastrojów komunistycznych w Europie
 • radziecka kampania antyzachodnia
 • ekspansja radziecka na terenie Europy środkowowschodniej
 • poparcie dla partyzantki komunistycznej w Grecji i kurdyjskiej w Turcji oraz Iranie
 • odmowa wycofania wojsk radzieckiech z Iranu
 • w lutym 1946 r. Józef Stalin podkreślał wyższość systemu radzieckiego nad światem kapitalistycznym.

Konflikt w sprawie Niemiec

 • różnice w traktowaniu stref okupacyjnych
 • sekretarz staniu USA, Byrnes optował w Stuttgarcie 6 września 1946 r. za zniesieniem granic stref okupacyjnych Niemiec i udzieleniem pomocy w odbudowie przemysłu niemieckiego, określił granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej jako "rozwiązanie tymczasowe".

Wojna domowa w Grecji

 • utworzono Rząd Jedności Narodowej z udziałem komunistów
 • jesienią 1944 r. wylądowały w Grecji wojska brytyjskie popierające siły monarchistyczne
 • początek terroru, likwidacja sił lewicy popieranych przez ZSRR
 • w 1946 r. w wyborach zwyciężyła prawica
 • na północy Grecji rozwinęła się komunistyczna partyzantka grecka (ELAS - Grecka Armia Ludowowyzwoleńcza)
 • uzyskała pomoc sąsiednich państw komunistycznych
 • ogłosiła detronizację króla Jerzego II
 • wojna domowa trwała do 1949r.
 • z udziałem wojsk brytyjskich i amerykańskich pokonano komunistów

Doktryna Harry'ego Trumana, 12 marca 1947 r.

 • USA miały popierać wolne narody
 • polityka containmentu (powstrzymywania) komunizmu

Plan Georga Marshalla (1947 r)

 • pomoc finansowa dla zniszczonej wojną Europy - 13,5 mld dolarów
 • plan czteroletni objął 16 państw, które odbudowały przemysł, handel, powstrzymały inflację i rozwój konfliktów społecznych
 • początek współpracy ekonomicznej i politycznej
 • Polska i Czechosłowacja wstepnie zaakceprowały plan, ale pod wpływem Stalina musiały go odrzucić
 • państwa uczestniczące w planie założyły Europejską Organizację Współpracy Gospodarczej
 • 1947 r. utworzenie przez państwa komunistyczne Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych (Kominform). W odpowiedzi państwa zachodnie podpisały w 1948 r. Pakt Brukselski powołujący Unię Zachodnią, zacieśniając współpracę między narodami. Nastąpiły:
  • Izolacja ZSRR na arenie międzynarodowej
  • wyścig zbrojeń, produkcja broni atomowej
  • ZSRR wszedł w posiadanie broni atomowej w 1949 r., łamiąc monopol USA

Powstanie NATO, 4 kwietnia 1949 r.

 • USA
 • Wielka Brytania
 • Francja
 • Belgia
 • Holandia
 • Luksemburg
 • Dania
 • Norwegia
 • Islandia
 • Kanada
 • Portugalia
 • Grecja i Turcja (1952 r.)
 • Australia

Świat w czasie zimnej wojny

 • lipiec 1950 r., audycje Radia "Wolna Europa" informowały bez ingerencji cenzury o rzeczywistej sytuacji w krajach "demokracji ludowych".
Tymczasem:
 • kontynuacja polityki antykomunistycznej przez nowego prezydenta USA Dwighta Eisenhowera
 • Zimna wojna przekształciła się w "gorącą" podczas walk w Korei w latach 1950-1953
 • Od zakonczenia wojny w Korei podejmowano próby odprężenia
 • Wzniesienie muru berlińskiego w 1961 roku stało się symbolem sztucznego podziału świata

Integracja Europy Zachodniej (Pakt Brukselski, 1949 r.)

 • W Waszyngtonie powołano NATO
 • celem paktu jest pomoc w wypadku napaści na członka układu, uzbrojenie, koordynacja działań
 • 1949 r. - powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu
 • 1952 r. - wszedł w życie układu o powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która przekształciła sie w 1993 r. w Unię Europejską
 • 1959 r - w Sztokholmie powstało Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA)

Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)

 • rozpoczęła obrady w 1975 r. w Helsinkach z udziałem wszystkich państw europy (z wyjątkiem Albanii)
 • na konferencji omawiano tematy zebrane w tzw. "koszykach":
  • politycznym
  • gospodarczym
  • spraw humanitarnych i społecznych (prawa człowieka)
 • W listopadzie 1990 r. na konferencji w Paryżu przyjęto "Paryską Kartę dla Nowej Europy", deklarującą koniec zimnej wojny.
 • w 1994 r. podjęto decyzję o przekształceniu KBWE w Organizację Bezpieczeństw i Współpracy w Europie (OBWE)
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.