Zespół leśny w fitosocjologii zespół roślinny z podstawową strukturą zbiorowiska roślinnego określonego przez gatunki drzewiaste.

Zespoły leśne należące do związku borów sosnowych Dicrano -Pinion

 • kontynentalny bór sosnowy świeży
 • subatlantycki bór sosnowy świeży
 • bór sosnowy suchy
 • bór sosnowy wilgotny
 • nadmorski bór sosnowy
 • kontynentalny bór mieszany
 • subborealny bór mieszany
 • brzezina bagienna

Zespoły leśne należące do związku borów świerkowych i jodłowych Piceion abietis

 • górnoreglowa świerczyna sudecka
 • górnoreglowa świerczyna karpacka
 • nawapienna świerczyna górnoreglowa
 • dolnoreglowy bór świerkowo jodłowy
 • karpacki bór mieszany świerkowo jodłowy
 • dolnoreglowa świerczyna na torfie
 • borealna świerczyna
 • jegiel
 • wyżynny jodłowy bór mieszany
 • bór wilgotny trzcinkowy

Zespoły leśne należące do klasy atlantyckich lasów acidofilnych Quercetalia robori petraeae

 • pomorski las bukowo jodłowy
 • pomorski las brzozowo dębowy
 • podgórska dąbrowa acidofilna
 • podgórski acidofilny wilgotny
 • środkowoeuropejski acidofilny las dębowy
 • środkowoeuropejski las wilgotny

Zespoły leśne należące do rzędu dąbrów świetlistych Quercetalia pubescenti petraeae

 • świetlista dąbrowa subktontynentalna
 • dąbrowa z dębem omszonym

Zespoły leśne należące do związku lasów grądowych Carpinion betali

 • grąd subkontynentalny
 • grąd środkowoeuropejski
 • grąd subatlantycki

Zespoły lesne należące do związku lasów bukowych Fagion sylvaticae

 • żyzna buczyna niżowa
 • żyzna buczyna sądecka
 • żyzna buczyna karpacka
 • acidofilna buczyna niżowa
 • storczykowa buczyna górska
 • storczykowa buczyna jurajska
 • storczykowa buczyna sudecka
 • storczykowa buczyna wolińska

Zespoły leśne należące do związku górskich i podgórskich zboczowych lasów wilgotnych Tilio platyphyllis - Acerion pseudoplatani

 • jaworzyna z języcznikiem
 • jaworzyna z miesiącznicą
 • górskie lasy ziołoroślowe
 • zboczowy podgórski las lipowo klonowy

Zespoły leśne należące do związku łegów Alno Ulmion

 • łęg jesionowo wiązowy
 • łęg jesionowo olszowy
 • łęg olszowy gwiazdnicowy
 • podgórski łęg jesionowy
 • nadrzeczna olszyna górska
 • bagienna olszyna górska
 • łęg jesionowy z jerzmianką
 • łęg wiązowy z fiołkiem wonnym

Zespoły leśne należące do związku łęgów wierzbowo topolowych Salicion albae

 • nadrzeczny łęg wierzbowy
 • nadrzeczny łęg topolowy

Zespoły leśne należące do klasy olsów Alnetea glutinosae

 • ols porzeczkowy
 • ols torfcowy
 • dębniak turzycowy
 • sosnowo brzozowy las bagienny
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.