Trybunał Sprawiedliwości (franc. Cour de Justice des Communautés européennes) - jeden z organów głównych Unii Europejskiej, pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego. Powstał na mocy umowy o wspólnych instytucjach z 25 marca 1957 roku. W jego skład wchodzi 25 sędziów mianowanych przez każde państwo członkowskie oraz 8 rzeczników generalnych (adwokatów)obsadzanych na sześcioletnią kadencję na zasadzie rotacji. Orzeczenia Trybunału mają charakter ostateczny. Siedzibą Trybunału jest Luksemburg.
Trybunał Sprawiedliwości:
  • orzeka o legalności aktów prawnych wydawanych przez inne organy UE oraz ich zgodności z Traktatami,
  • dokonuje obowiązującej wykładni aktów prawnych,
  • na wniosek Komisji Europejskiej podejmuje decyzje wobec państw nie wypełniających zobowiązań traktatowych,
  • rozpoznaje spory między państwami członkowskim lub między tymi państwami a Komisją Europejską.
  • dokonuje rewizji wyroków Sądu I Instancji
  • może też rozstrzygać skargi wniesione przez osoby fizyczne i prawne
Sędziowie Trybunału są z zasady przedstawicielami Unii Europejskiej i nie mogą orzekać w sprawach, których stroną jest państwo, które ich nominowało. Sędziowie wybierają spośród siebie przewodniczącego na trzy lata. Obecnie funkcję tę pełni Vassilios Skouris. Co trzy lata dokonuje się wymiany składu sędziowskiego i adwokackiego.
Urzędowym językiem Trybunału jest język francuski.
W 1989 roku utworzono przy Trybunale Sąd I Instancji (na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego).
Zajmuje się on orzecznictwem w sprawach dotyczących osób fizycznych i prawnych.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.