Tradycyjna chronologia biblijna system datacji wydarzeń opisanych w Biblii dla okresu przed 4 rokiem panowania Salomona króla Izraela, oparty na zastosowaniu wskazówek chronologicznych zawartych w tekście biblijnym.

O tradycyjnej chronologii biblijnej

Najsławniejszym autorem zestawienia dat według tradycyjnej chronologii biblijnej był arcybiskup James Ussher żyjący na przełomie XVI w. i XVII w.. Opierał się on jednak na ówczesnym stanie wiedzy historycznej, będącej daleko w tyle za dzisiejszą. Obecnie wiemy z dość dużym prawdopodobieństwem, że 4 rok panowania Salomona wypadał w 967 p.n.e./966 p.n.e. (data obliczona przez profesorów Edwina R. Thiele i Siegfrieda H. Horna z Andrews University w Berrien Springs,USA). Przy znajomości zasad wyrażania się autorów Biblii w sprawach chronologicznych (m.in. stosowania rachuby włączającej, tendencji do zaokrąglania liczby lat danych okresów) możemy obliczyć daty ważnych wydarzeń biblijnych od stworzenia świata do 4 roku panowania Salomona, opierając się wyłącznie na tekście biblijnym. Tradycyjna chronologia biblijna nie cieszy się zbyt dużym uznaniem wśród współczesnych historyków.

Kalendarium biblijne według tradycyjnej chronologii biblijnej

Okres przedpotopowy (3958 p.n.e.-2302 p.n.e.)
3958 p.n.e. Stworzenie w górnej Mezopotamii Adama i Ewy, pierwszych przedstawicieli gatunku homo sapiens
3271 p.n.e.-2302 p.n.e. Życie Metuszelacha /inaczej Matuzalema; potomka Adama/, najdłużej żyjącego człowieka
2971 p.n.e. Wniebowzięcie Henocha /ojca Metuszelacha/
2902 p.n.e.-1952 p.n.e. Życie Noego /wnuka Metuszelacha; tożsamego prawdopodobnie z Zuisudrą królem Szuruppak/, praojca popotopowej ludzkości
2422 p.n.e. Bóg zapowiada potop
2400 p.n.e.-1800 p.n.e. Życie Sema /syna Noego/, praojca ludów semickich
2302 p.n.e. Ogólnoświatowy potop; Bóg zawiera z Noem i jego potomkami przymierze
Okres popotopowy (2302 p.n.e.-1950 p.n.e.)
2201 p.n.e. Narodziny Pelega /potomka Sema/; podział językowy ludzkości (być może także podział pangei na kontynenty) i przerwanie budowy miasta Babilonu i wieży Babel /zikkuratu Etemenanki w Babilonie/
Okres patriarchów i niewoli egipskiej 1950 p.n.e.-1445 p.n.e.
1950 p.n.e.-1775 p.n.e. Życie Abrachama /inaczej Abrama; potomka Pelega/, praojca Izraelitów, Edomitów i Arabów
1875 p.n.e Abracham przekracza Eufrat w drodze do Kanaanu; początek okresu 430 lat pobytu w Kanaanie i w niewoli egipskiej
1864 p.n.e-1727 p.n.e. Życie Ismaela /syna Abrachama/, praojca Arabów
1851 p.n.e. Bóg zawiera z Abrachamem i jego potomkami przymierze obrzezania; zniszczenie Sodomy i Gomory
1790 p.n.e.-1643 p.n.e. Życie Jakuba /inaczej Izraela; wnuka Abrachama i syna Izaaka), praojca Izraelitów /inaczej Żydów
1669 p.n.e.-1582 p.n.e. Urzędowanie Józefa /syna Jakuba/ jako wicekróla Egiptu
1660 p.n.e. Jakub wraz z rodziną osiedla się w Egipcie; początek okresu 215 lat pobytu Izraelitów w Egipcie
Okres wyjścia i podboju (1445 p.n.e.-ok. 1350 r. p.n.e.)
1445 p.n.e.-1405 p.n.e. Urzędowanie Mojżesza jako wodza plemion izraelskich
1445 p.n.e. Wyjście /inaczej exodus/ Izraelitów z Egiptu; Bóg zawiera z Izraelem przymierze Prawa na górze Synaj
1444 p.n.e. Wykonanie Namiotu Spotkania /inaczej Przybytku Mojżeszowego/ i Arki Przymierza; ustanowienie instytucji kapłaństwa
1444 p.n.e.-1406 p.n.e. Urzędowanie Aarona /brata Mojżesza/ jako pierwszego arcykapłana
1443 p.n.e. Przybycie Izraelitów do oazy Kadesz
1406 p.n.e. Izraelici podbijają Zajordanie
1405 p.n.e. Mojżesz kończy spisywać Pięcioksiąg Mojżeszowy; Jozue przeprowadza Izraelitów przez Jordan i rozpoczyna podbój Kanaanu
1405 p.n.e.-ok.1375 p.n.e. Urzędowanie Jozuego /następcy Mojżesza/ jako wodza plemion Izraelskich
1400 p.n.e. lub 1399 p.n.e. Zgromadzenie Izraelitów w Gilgal po zakończeniu głównej fazy podboju
ok. 1399 p.n.e. Ustawienie Namiotu Spotkania i Arki Przymierza w Szilo
ok. 1375 Jozue kończy spisywać Księgę Jozuego
Okres sędziów ok.1350-1050 lub 1042 r. p.n.e.
ok. 1140-ok. 1110 Urzędowanie Heliego jako sędziego Izraela i arcykapłana
ok. 1120-ok.1100 Urzędowanie Samsona jako sędziego /szofet’a/ w plemieniu Dana
1106-1100 Urzędowanie Jeftego jako sedziego w Gileadzie
ok. 1100 Filistyni pokonują Izraelitów pod Afek, a następnie zabierają i oddają Arkę Przymierza, która trafia na przechowanie do Kiriat Jearim; po zniszczeniu Szilo przez Filistynów Namiot Spotkania zostaje przeniesiony do Nob
ok. 1100-1050 lub 1042 Urzędowanie Samuela jako sędziego i proroka
ok. 1080 Izraelici pokonuja Filistynów pod Eben-Haezer
ok. 1060-ok.1013 Urzędowanie Achimeleka /inaczej Abimeleka, Achiasza/ jako arcykapłana
Okres zjednoczonego królestwa 1050 p.n.e. lub 1042 p.n.e.-930 p.n.e.
1050 lub 1042 Przekształcenie związku plemion izraelskich w zjednoczone Królestwo Izraela i Judy ze stolicą w Gibei
1050 lub 1042 - 1010 Panowanie Saula jako króla Izraela i Judy
ok. 1014 Dawid /inaczej Elchanan/ ucieka z dworu Saula
ok. 1013-970 Urzędowanie Abiatara (syna i następcy Achimeleka) jako arcykapłana (zmarł po 970)
ok. 1013 Rzeż kapłanów w Nob; przeniesienie Namiotu Spotkania z Nob do Gibeonu; Samuel kończy spisywanie Księgi Sędziów, Księgi Rut i 1 Księgi Samuela
ok. 1012 Dawid wasalem Akisza, króla Gat
1010 Filistyni zwyciężają Izraelitów na wzgórzu Gilboa; podział zjednoczonego Królestwa Izraela i Judy na Królestwo Judy (złożone z plemion Judy, Beniamina i Symeona) ze stolicą w Hebronie oraz Królestwo Izraela (złożone z plemion północnych) ze stolicą w Machanaim
1010-1008 Panowanie Dawida jako króla Judy i wasala Filistynów
1010-1008 Panowanie Iszbaala /Iszboszeta/ (syna i następcy Saula) jako króla Izraela i wasala Filistynów
1008 Ponowne utworzenie zjednoczonego Królestwa Izraela i Judy ze stolicą w Hebronie
1008-970 Panowanie Dawida jako króla Izraela i Judy
ok. 1008-ok. 1005 Wojna filistyńsko-izraelska zakończona odzyskaniem niepodległości przez zjednoczone Królestwo Izraela i Judy
1003 Dawid, król Izraela i Judy zdobywa Jerozolimę i czyni ja stolicą państwa
ok. 1002 Dawid, król Izraela i Judy, sprowadza Arkę Przymierza z Kiriat Jearim do namiotu ustawionego dla niej w Jerozolimie
ok. 1000-ok. 990 Dawid, król Izraela i Judy podbija i włącza jako prowincje do swego państwa Królestwo Moabu, Królestwo Edomu, Królestwo Ammonu i okręg Aram-Damaszku
ok. 970 Dawid, król Izraela i Judy kończy spisywanie zasadniczej części Księgi Psalmów; Rezon I /inaczej Resin/ wypędza wojska izraelsko-judzkie z Aram-Damaszku i ogłasza się jego królem
970-930 Panowanie Salomona /inaczej Jedydiasza, Koheleta; syna i następcy Dawida/ jako króla Izraela i Judy /jako współkróla 971-970/
970-ok. 960 Urzędowanie Sadoka /następcy Abiatara i potomka Aarona/ jako arcykapłana
966 Początek budowy I Światyni Jerozolimskiej w 4 roku panowania Salomona
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.