1. Towar - artykuły (dobra materialne) przeznaczone na sprzedaż (wg definicji z Kodeksu handlowego z 27 czerwca 1934).
2. Towar (ang. merchandise) - zapas artykułów w sklepie, na składzie, w magazynie.
3. Towar (ang. commodity) - wszystko, co może być przedmiotem obrotu na giełdach, np. towary masowe, obligacje, waluty, instrumenty finansowe, a nawet indeksy giełdowe. W tym szerokim znaczeniu słowo "towar" używane jest rzadko.
Zjawisko komodyzacji oraz organizowanie się nowych rynków giełdowych to dwie główne przyczyny rozszerzania terminu towar na takie dobra, jak niektóre wyroby przemysłu elektronicznego (np. procesory, kości pamięci), a także na dobra negatywne, jak np. emisja zanieczyszczeń.
4. Towar (ang. commodity) - substancja masowa znajdująca się w obrocie na giełdzie towarowej. Do towarów zalicza się surowce (np. metale, ropa naftowa) i dobra nieprzetworzone, zwykle pochodzenia rolniczego (np. ziarno pszenicy, soji, kawy czy kakao), surowce wytwarzane przez przemysł chemiczny (np. kwas siarkowy). Jakość towaru giełdowego jest ściśle określona i standardowa, a cena nie zależy od miejsca jego pochodzenia, lecz wyłącznie od popytu i podaży.
Handel towarami giełdowymi odbywa się przeważnie na podstawie kontraktów na dostawy w przyszłości (ang. futures), które to kontrakty także są przedmniotem obrotu.
5. Towar - w znaczeniu potocznym i w slangu - narkotyki.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.