Stopień pokrewieństwa. Pokrewieństwo w znaczeniu społecznym i prawnym, czyli wzajemny stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka, oblicza się za pomocą linii i stopni.
Stopień pokrewieństwa oblicza się według liczby urodzeń od wspólnego przodka (nie biorąc pod uwagę

urodzin tego przodka) potrzebnych do istnienia osób, dla których oblicza się stopień  pokrewieństwa.


  • Linia prosta. Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, czyli rodziców, dziadków itd. oraz linię zstępnych, czyli dzieci, wnuków, prawnuków itd. Obliczanie stopni pokrewieństwa w tej linii jest łatwe. Ojciec i syn są spokrewnieni w I stopniu linii prostej (liczy się tylko urodzenie syna). Można to również wyrazić prostą regułą: ile pokoleń odjąć jedno, tyle stopni. Pradziadek z prawnukiem są spokrewnieni w III stopniu linii prostej (cztery pokolenia odjąć jeden).
  • Linia boczna. Krewnymi w linii bocznej są pozostali krewni (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie itd.). Stopnie pokrewieństwa liczy się inaczej we współczesnym prawodawstwie świeckim (na wzór prawa rzymskiego) a inaczej w prawie kanonicznym (również w dawnym prawie polskim).
    • Prawo świeckie. Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia czyli rodzeństwo. Wuj i bratanek to pokrewieństwo III stopnia w linii bocznej. Liczy się zgodnie z ogólną zasadą narodziny wuja, jego brata i bratanka. Bracia cioteczni są spokrewnieni w IV stopniu (narodziny ich i ich dwojga rodziców pochodzących od wspólnego przodka).
    • Prawo kanoniczne przyjmuje, że krewni w linii bocznej z tego samego pokolenia są ze sobą spokrewnieni w takim stopniu w linii bocznej, w jakim każdy z nich jest spokrewniony ze wspólnym przodkiem w linii prostej. Rodzeństwo jest więc spokrewnione ze sobą w I stopniu linii bocznej a bracia cioteczni w II stopniu. W przypadku osób z różnych pokoleń, do obliczenia stopnia pokrewieństwa bierze się pod uwagę stopień pokrewieństwa ze wspólnym przodkiem młodszej generacji. Wuj z bratankiem są tu spokrewnieni w II stopniu (tak jak bracia cioteczni) gdyż osoba z młodszej generacji jest spokrewniona ze wspólnym przodkiem w II stopniu linii prostej.
Stopień pokrewieństwa wywołuje szereg skutków prawnych. Jest brany pod uwagę w prawie cywilnym (spadkobranie), rodzinnym (możliwość zawarcia małżeństwa, alimenty), karnym (kazirodztwo), w postępowaniach sądowych (odmowa zeznań), prawie kanonicznym (małżeństwo).
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.