Stefan Z˙eromski, herbu Jelita (1864 - 1925) (pseudonimy: Maurycy Zych, Józef Katerla) - powies´ciopisarz polski, nazwany "sumieniem polskiej literatury".
Z˙y? w latach 1864-1925. Urodzi? sie˛ na wyz˙ynie Kielecko-Sandomierskiej w Strawczynie (do dzis´ przechowywany jest jego akt chrztu). Pochodzi? ze zuboz˙a?ej rodziny szlacheckiej o z˙ywych tradycjach patriotycznych. W 1874 roku zosta? uczniem kieleckiego Miejskiego Gimnazjum. Wtedy tez˙ straci? matke˛, a kilka lat póz´niej ojca. Ukon´czy? Gimnazjum, ale matury nie uzyska?. Studiowa? weterynarie˛ w Warszawie, jednak brak s´rodków finansowych zmusi? go do podje˛cia pracy. Pracowa? jako korepetytor w domach ziemian´skich. W 1892 roku otrzyma? posade˛ w Muzeum Polskim w Raperswilu, w Szwajcarii. Dopiero od 1903 roku móg? sie˛ pos´wie˛cic´ pracy pisarskiej. Od 1905 roku dzia?a? w organizacjach demokratycznych i socjalistycznych. By? inicjatorem za?oz˙enia Uniwersytetu Ludowego, organizowa? kursy dokszta?caja˛ce dla uczniów szko?y rzemies´lniczej, w domu Z˙eromskich prowadzono ochronke˛ i tajna˛ szko?e˛. Po wybuchu I wojny s´wiatowej bra? udzia? w tworzeniu Legionów Polskich.

Waz˙niejsze dzie?a

 • „Rozdziobia˛ nas kruki, wrony",
 • „Syzyfowe prace",
 • „Ludzie bezdomni",
 • „Popio?y",
 • „Dzieje grzechu",
 • „Duma o hetmanie",
 • „Su?kowski",
 • „Róz˙a",
 • „Uroda z˙ycia",
 • „Walka z szatanem",
 • „Wiatr od morza",
 • „Przepióreczka",
 • „Przedwios´nie"
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.