Stary Testament lub Biblia Hebrajska ("Pisma Hebrajskie" lub "Pisma Hebrajsko-Aramejskie") to starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka i prawosławna zawiera w sumie 46 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty).
Kanon katolicki Starego Testamentu - nazwy polskie i łacińskie (kursywą zaznaczono księgi nieuznawane przez żydów i protestantów, tzw. deuterokanoniczne):
Księgi prawnohistoryczne
 • Księga Rodzaju (Rdz) - Liber Genesis (Gen)
 • Księga Wyjścia (Wj) - Liber Exodus (Ex)
 • Księga Kapłańska (Kpł) - Liber Leviticus (Lev)
 • Księga Liczb (Lb) - Liber Numeri (Nu)
 • Księga Powtórzonego Prawa (Pwt) - Liber Deuteronomium(Deu)
 • Księga Jozuego (Joz) - Liber Iosue
 • Księga Sędziów (Sdz) - Liber Iudicum
 • Księga Rut (Rt) - Liber Ruth
 • 1 Księga Samuela (1Sm) - Liber I Samuelis
 • 2 Księga Samuela (2Sm) - Liber II Samuelis
 • 1 Księga Królewska (1Krl) - Liber I Regum
 • 2 Księga Królewska (2Krl) - Liber II Regum
 • 1 Księga Kronik (1Krn) - Liber I Paralipomenon
 • 2 Księga Kronik (2Krn) - Liber II Paralipomenon
 • Księga Ezdrasza (Ezd) - Liber Esdrae
 • Księga Nehemiasza (Neh) - Liber Nehemiae
 • Księga Tobiasza (Tb) - Liber Thobis
 • Księga Judyty (Jd) - Liber Iudith
 • Księga Estery (Est) - Liber Esther
 • 1 Księga Machabejska (1Mch) - Liber I Maccabeorum
 • 2 Księga Machabejska (1Mch) - Liber II Maccabeorum
Księgi mądrościowe (dydaktyczne)
 • Księga Hioba (Hi) - Liber Iob
 • Księga Psalmów (Ps) - Liber Psalmorum
 • Księga Przysłów (Prz) - Liber Proverbiorum
 • Księga Koheleta (Koh) - Liber Ecclesiastes (Ecl)
 • Pieśń nad pieśniami (Pnp) - Canticum Canticorum
 • Księga Mądrości (Mdr) - Liber Sapientiae
 • Mądrość Syracha (Syr) - Liber Ecclesiasticus
Księgi prorockie
 • Księga Izajasza (Iz) - Liber Isaiae
 • Księga Jeremiasza (Jer) - Liber Ieremiae
 • Lamentacje Jeremiasza (Treny) (Lam) - Lamentationes (Threni)
 • Księga Barucha (Ba) - Liber Baruch
 • Księga Ezechiela (Ez) - Prophetia Ezechielis
 • Księga Daniela (Dan) - Prophetia Danielis
 • Księga Ozeasza (Oz) - Prophetia Osee
 • Księga Joela (Joel) - Prophetia Ioel
 • Księga Amosa (Am) - Prophetia Amos
 • Księga Abdiasza (Ab) - Prophetia Abdiae
 • Księga Jonasza (Jon) - Prophetia Ionae
 • Księga Micheasza (Mi) - Prophetia Michaeae
 • Księga Nahuma (Na) - Prophetia Nahum
 • Księga Habakuka (Hab) - Prophetia Habacuc
 • Księga Sofoniasza (Sof) - Prophetia Sophoniae
 • Księga Aggeusza (Ag) - Prophetia Aggaei
 • Księga Zachariasza (Zach) - Prophetia Zachariae
 • Księga Malachiasza (Mal) - Prophetia Malachiae
Kanon żydowski - nazwy polskie i transkrypcja nazw hebrajskich:
Prawo - Tora Prorocy - Nebiim starsi młodsi 12 proroków
 • Księga Ozeasza
 • Księga Joela
 • Księga Amosa
 • Księga Abdiasza
 • Księga Jonasza
 • Księga Micheasza
 • Księga Nahuma
 • Księga Habakuka
 • Księga Sofoniasza
 • Księga Aggeusza
 • Księga Zachariasza
 • Księga Malachiasza
Pisma - Ketubim Stary Testament razem z Nowym Testamentem, tworzą chrześcijańskie Pismo Święte.
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.