Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka prawa handlowego, obecnie regulowana przez Kodeks spółek handlowych. Określony umową związek kilku podmiotów (wspólników), w którym odpowiadają oni wobec wierzycieli spółki tylko do wysokości imiennych udziałów w spółce, zapisanych w umowie spółki (wyjątkiem jest zadłużenie podatkowe).
Prawo nie ogranicza liczby wspólników, oznacza to, że udziałowcem może być zarówno jedna jak i np. 1000 osób.
Najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
 • umowa spółki w formie aktu notarialnego
 • wspólnicy odpowiadają wobec wierzycieli tylko do wysokości imiennych udziałów w spółce (na tym polega pojęcie "ograniczonej odpowiedzialności"), za wyjątkiem zobowiązań wobec skarbu państwa
 • spółka posiada osobowośc prawną
 • każdy wspólnik ma prawo kontroli, tj. wglądu do ksiąg i dokumentów spółki
 • umowa w formie aktu notarialnego
 • wpis do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego)
 • kapitał zakładowy to minimum 50.000 zł
 • wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wniesione w formie gotówki lub aportów, minimalna wartość udziału to 50 zł
 • do zarejestrowania spółki konieczna jest całkowita wpłata kapitału zakładowego (obecnie w praktyce zapis ten jest właściwie martwy, bo nie da się wpłacić kapitału na konto spółki, dopóki nie będzie ona miała konta w banku, a nie da się założyć konta w banku, jeśli spółka nie jest jeszcze zarejestrowana; zazwyczaj realizuje się to przez "powierzenie" kapitału zakładowego jakiemuś innemu podmiotowi, dysponującemu kontem bankowym)
 • Wspólnicy posiadający ponad 10% udziałów mogą domagać się
 • Organy spółki: Zgromadzenie wspólników - najwyższa władza spółki, podejmuje uchwały większością zwykłą lub (w ważnych dla spółki sprawach - kwalifikowaną) w głosowaniu jawnym, lub niekiedy (np. wybory, lub gdy zażądają tego wspólnicy) - tajnym; Zarząd - bieżące kierownictwo spółki, reprezentuje ją na zewnątrz, upoważnione do podejmowania decyzji ekonomicznych do 1/10 kapitału zakładowego spółki (chyba, że otrzymają upoważnienie do zarządzania większymi kwotami od wspólników), skład Zarządu jest jedno- lub wieloosobowy (liczebność określa umowa spółki), a powołują go albo wspólnicy, albo Rada Nadzorcza (zależy to od umowy spółki);
 • Rada Nadzorcza i/lub Komisja Rewizyjna (nie są one konieczne) - sprawujące nadzór nad działalnością Zarządu.
 • rozwiązanie spółki (z przyczyn zawartych w umowie, uchwałą wspólników lub z innych przyczyn wymienionych w kodeksie spółek handlowych; może to być m.in. upadłość (potocznie "bankructwo") lub likwidacja, nastepuje dopiero w chwili wykreślenia z rejestru.
 • rozwiązania po przeprowadzeniu likwidacji nie przeprowadza się, jeśli ogłoszono upadłość


Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.