Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO)- jednoosobowy urząd centralny, pełniący funkcję ombudsmana. Urząd ten powstał w Polsce w 1987. Pierwszym rzecznikiem została prof. Ewa Łętowska. Obecnie działalność RPO reguluje Konstytucja RP i Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznik powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na pięcioletnią kadencję. Rzecznik wypełnia 4 funkcje:
 • prewencyjną
 • diagnostyczną
 • kontrolną
 • kreującą
Rzecznicy Praw Obywatelskich:
 • I kadencja: Ewa Łętowska - 19 listopada 1987 - 12 lutego 1992
 • II kadencja: Tadeusz Zieliński - 13 lutego 1992 - 7 maja 1996
 • III kadencja: Adam Zieliński - 8 maja 1996 - 29 czerwca 2000
 • IV kadencja: Andrzej Zoll - 30 czerwca 2000 - bieżący Rzecznik, kończy kadencję 30 czerwca 2005

Zadania i możliwości Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik, któremu pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Należy się zwrócić do RPO w przypadku wykorzystania wszystkich możliwości załatwienia sprawy we właściwym trybie i niewątpliwego stwierdzenia rzeczywistego naruszenia wolności lub praw obywatelskich. Rzecznik jest ograniczony zakresem jego kompetencji, jego interwencje są uzależnione od wyników analizy okoliczności sprawy i ustalenia, faktycznego naruszenia prawa oraz tego, iż okoliczności te istotnie wymagają ingerencji Rzecznika.

Struktura organizacyjna Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Marszałek Sejmu na wniosek Rzecznika, nadaje statut określający zadania i organizację Biura. RPO nadzoruje merytorycznie bezpośrednio Zespół Prawa Karnego, oraz Prawa Karnego Wykonawczego. Pozostała część kontrolują jego zastępcy oraz Dyrektor Biura sprawujący również nadzór organizacyjny biura
 • Zespół Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego
 • Zespół Prawa Karnego
 • Zespół Zabezpieczenia Społecznego
 • Zespół Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami
 • Zespół Prawa Administracyjnego i Spraw Mieszkaniowych
 • Zespół Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta.
 • Zespół Prawa Karnego Wykonawczego
 • Zespół Prawa Pracy
 • Zespół Praw Żołnierzy, Funkcjonariuszy Służb Publicznych i Cudzoziemców.
 • Zespół Administracji Lokalnej, Mniejszości Narodowych i Współpracy z Organizacjami Społecznymi
 • Zespół Prawa Rodzinnego i Ochrony Praw Osób Niepełnosprawnych
 • Zespół Ochrony Zdrowia
 • Zespół Klasyfikacji Wniosków
 • Zespół Przyjęć Interesantów
 • Zespół Prezydialny
 • Samodzielny Wydział Spraw Osobowych i Wynagrodzeń
 • Samodzielny Wydział Finansowy
 • Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Komórka Audytu Wewnętrzego
 • Zespół Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres

Podane za witryną RPO:
Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Link zewnętrzny

Oficjalna strona Rzecznika Praw Obywatelskich
Publikacja wraz ze zdjęciami jest udostępniona w Encyklopedii "Zgapedia" części portalu zgapa.pl. Treść objęta jest licencją GNU FDL Wolnej Dokumentacji w wersji 1.3 lub dowolnej pózniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation i została ona opracowana na podstawie Wikipedii, tutaj możesz znaleźć artykuł źródłowy oraz autorów. Warunki użytkowania Encyklopedii znajdziesz na tej stronie.
Prezentowane filmy poczhodzą z serwisu YouTube, portal zgapa.pl nie jest ich autorem i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.